mah office n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAH OFFICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAH OFFICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
rusk

MAH OFFICE - PowerPoint PPT Presentation

165 Views
Download Presentation
MAH OFFICE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAH OFFICE Prezentacja i szkolenie

 2. Schemat komunikacji MAH (serwer danych) Serwer listy raportów i danych • nazwa użytkownika i hasło • parametry raportu Baza danych MAH firmy https • lista i dostępne parametry • dane raportu • układ raportu Windows (komputer lokalny) Excel .NET Framework MAH Office

 3. Instalacja • Sprawdzenie wymagań Windows 2000/XP Microsoft Excel 2000/XP/2003 polski lub angielski • Instalacja .NET Framework Instalacja wersji językowej zgodnej z wersją Windows Do pobrania z https://www.mah.pl • Instalacja MAH Office Pobranie z https://www.mah.pl Usunięcie wersji poprzedniej (Dodaj/usuń programy w Panelu Sterowania) Instalacja programu Ponowne uruchomienie Excela

 4. Uruchomienie • Nowa grupa w menu Excela • Pytanie o pobranie listy raportów z serwera

 5. Lista dostępnych raportów • Zawiera informacje o dostępnych raportach oraz parametrach niezbędnych do ich wygenerowania • Lista jest przechowywana na serwerze, gdzie może być zmieniana przez operatorów systemu • Pobranie definicji z serwera następuje po wybraniu polecenia z menu lub przy pierwszym uruchomieniu; na podstawie listy tworzone są pozycje w menu • W obecnej wersji nie jest automatycznie wykrywana dostępność nowszej wersji listy!

 6. Nazwa użytkownika i hasło • Nazwa użytkownika postaci firmaX0000 • Nazwy i hasła dostarczane przez centralę firmy • Te same do innych serwisów (np. MAH Server.NET) • Na podstawie nazwy i hasła określane są lista dostępnych raportów baza danych serwera, z której będą pobierane dane zakres wyświetlanych danych (filtrowanie względem podwładnych) • Nazwa i hasło są pamiętane do zamknięcia Excela • Osobne podsystemy na serwerze dostarczają listę raportów i bazę danych – stąd czasami pytanie dwukrotne o nazwę użytkownika i hasło

 7. Pobieranie listy raportów • Polecenie menu MAH | MAH Office | Aktualizuj listę raportów • Pytanie o nazwę użytkownika i hasło • Komunikat o poprawnym pobraniu danych i nowa lista lub • Komunikat o błędzie (o błędach za chwilę) • Pobranie listy nie wymaga autoryzacji (o tym też za chwilę)

 8. Generowanie raportu • Wybór raportu z pozycji menu MAH • Podanie nazwy użytkownika i hasła • Ustalenie parametrów generowania raportu • Kontrolki daty i listy wyboru • [nie wybrano] – dotyczy wszystkich naraz

 9. Pobieranie raportu • Przesłanie żądania wykonania raportu do serwera • Następuje autoryzacja (o autoryzacji za chwilę) • Przekazywanie danych do arkusza (tworzony jest nowy arkusz) • Wypełnianie arkusza można przerwać przyciskiem Anuluj • Możliwe komunikaty o błędach

 10. Jeszcze o aktualizacjach • Lista dostępnych raportów oraz ich parametry są aktualizowane tylko na życzenie przez odpowiednie polecenie menu • Układ generowanego raportu (kolumny, ich formatowanie, zawartość, kolory etc.) jest przekazywany razem z danymi tego raportu po żądaniu jego generowania – zmiana układu raportu przez operatorów systemu nie wymaga aktualizacji listy raportów, zmiany są widoczne natychmiast

 11. Autoryzacja • Program umożliwia bezpośredni dostęp do danych, z czego wynika konieczność dodatkowego zabezpieczenia dostępu – autoryzacja komputera • Autoryzacja polega na sprawdzeniu czy żądanie wykonania raportu z komputera może być obsłużone • Dla każdego z raportów z listy jest ustalane indywidualnie, czy podlega autoryzacji czy nie – w praktyce dotyczy to wszystkich raportów

 12. Schemat autoryzacji Użytkownik odczytuje klucz MAH Office dla swojego komputera: MAH | MAH Office | Klucz licencyjny... Użytkownik wybiera raport. MAH Office odczytuje klucz i generuje klucz niejawny. Przekazanie poprzez centralę firmy do operatora systemu klucza w postaci jawnej: XXXXX Razem z żądaniem wygenerowania raportu przesyłany jest klucz w postaci niejawnej: YYYYY Operator generuje klucz niejawny na podstawie przesłanego klucza System weryfikujący sprawdza istnienie klucza w bazie autoryzacji Zapisanie klucza w postaci niejawnej: YYYYY DOPISANIE DO LISTY AUTORYZACJA PRZY WYKONANIU Baza autoryzacji kluczy

 13. Uwagi o autoryzacji • Klucz autoryzacji jest tworzony na podstawie pewnych cech opisujących komputer; do tych cech należą nazwa użytkownika komputera oraz używane karty sieciowe • Zmiana niektórych z tych cech zmienia wartość klucza – podczas autoryzacji wysyłany jest inny klucz niejawny! Odmowa autoryzacji! • Każdy z użytkowników systemu może mieć kilka kluczy autoryzacyjnych – np. w sytuacji, gdy korzysta z Internetu w różnych miejscach i używa w związku z tym różnych kart sieciowych

 14. Komunikaty błędów • Należy czytać komunikaty o błędach  • Ostatnia linijka zawiera właściwy opis błędu – w razie konieczności rozwiązania problemu z pomocą operatora systemu należy podać jej treść

 15. Najczęstsze błędy • Brak połączenia z Internetem Błędy typu Nie można rozpoznać nazwy zdalnej albo Połączenie zostało zamknięte. Sprawdzić połączenie z Internetem. • Serwer danych nie działa Sprawdzić w przeglądarce adres https://www.mah.pl (koniecznie https) • Brak autoryzacji Komunikat Niezarejestrowany egzemplarz programu. Sprawdzić czy nie zmienił się klucz, ewentualnie zarejestrować. • Konieczność pobrania nowszej wersji Zmiany wprowadzone w układzie raportu bądź liście raportów mogą wymagać wprowadzenia nowej wersji programu. Sprawdzić numer wersji poleceniem MAH | MAH Office | O programie... Ewentualnie pobrać nową wersję z https://www.mah.pl

 16. Pliki tymczasowe • Parametry niektórych raportów pozwalają wybrać wartość z listy (np. numer przedstawiciela, nazwa regionu) • Listy są tworzone przy pierwszym wywołaniu danej planszy (informacja Proszę czekać. Trwa przygotowywanie planszy parametrów) • Zawartość list jest przechowywana w plikach na komputerze lokalnym • Pliki te można skasować poleceniem MAH | MAH Office | Wyczyść pliki tymczasowe • Spowoduje to wyczyszczenie lokalnych list i ich ponowne generowanie przy wywołaniu planszy parametrów