h lso och sjukv rdens utvecklingsstrategi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
rufus

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi • Grundläggande och styrande dokument för beställning, planering och struktur-förändringar av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen • Samlat grepp om sjukvårdens resurser • Ett första steg till en successiv förändring • Omfördela resurser från den akuta sjukhusvården till den planerade vården, närsjukvården och primärvården

 2. Varför förändring? • Åldrande befolkning – ökat vårdbehov • Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling • Glapp mellan resurser och behov • Bristande tillgänglighet i den basala sjukvården - långa köer till många operationer • Patienter ”snurrar runt” i systemet • Personalbrist – svårt med vissa verksamheter och jourer

 3. Grundläggande principer • Använda de samlade resurserna effektivt • Utveckla och stärka närsjukvård och primärvård • Bättre tillgänglighet till vård på dagtid - avveckla viss jourverksamhet • Mer planerad vård - korta köerna • Kvalitet och säkerhet - koncentrera den specialiserade akuta vården • Bättre samverkan och samarbete • Säkra personalförsörjning, bättre arbetsmiljö

 4. Den framtida strukturen • Närsjukvård - primärvård • Specialistsjukhus • Akutsjukhus • Regionsjukhus

 5. Närsjukvård • Ska finnas nära - trygghet för befolkningen • 80 procent av hälso- och sjukvårdsbehovet • Helhetssyn • Samverkan över gränserna • Primärvård och sjukhus har tillsammans områdesansvaret för befolkningens behov av närsjukvård • Psykiatrin viktig

 6. Primärvården • Basen i hälso- och sjukvården - ska ha hög tillgänglighet • Patientens vägvisare • Ansvarar för första bedömningen • Områdesansvar i samverkanmed sjukhusen - dygnet runt • Tar hand om vanliga sjukdomar - barn, äldre, kroniskt sjuka • Förebyggande arbete • Äldrevårdsteam

 7. Specialistsjukhusen • Mer planerad vård - ökad effektivitet och kvalitet • Profilområden • Viss akut och planerad internmedicin/geriatrik • Viss akut kirurgi och ortopedi • Samarbetar med ett eller flera akutsjukhus

 8. Utveckla den planerade vården • Vård ska ges inom garantitiden • Tid för operation och behandling vid läkarbesöket 1) Vid det ”egna” sjukhuset 2) Vid annat sjukhus i regionen 3) Vid sjukhus utanför regionen • Det är regionens ansvar att se till att patienten får vård i rätt tid • Kräver samordning mellan HSN

 9. Akutsjukhusen • Specialiserad bred akutsjukvård dygnet runt - bredd och djup inom många olika specialiteter • Mer akutsjukvård än idag • Mindre planerad vård än i dag • Kräver decentraliserad, kompetent ambulanssjukvård • Samarbetar med ett eller flera specialistsjukhus

 10. Regionsjukhuset • Specialiserad akutsjukvård och planerad vård • Länssjukvård och högspecialiserad vård • ”Sista utpost” • Överföra kunskap till andra sjukhus • Motorn i FoU • Kunskaps- och vårdresurs för hela regionen

 11. SU/Sahlgrenska • Regionsjukhus • Akutintag med akutläkare • Akutmottagning med akutläkare • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • All hematologi (blodsjukdomar) inom SU • Mer akut och planerad kirurgi • Ingen planerad ortopedi

 12. SU/Östra • Akutsjukhus • Akutintag med akutläkare • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Hjärtsjukvård förstärks, kranskärlsröntgen, PCI • Mer akut och planeradkirurgi • Ingen planerad eller akut ortopedi • Psykiatri från Lillhagen

 13. SU/Mölndal • Specialistsjukhus • Akutintag med akutläkare • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Akut och planerad ortopedi • Ingen kirurgi - flyttas till SU/Östra • Förlossning kvar

 14. Frölunda Specialistsjukhus, Carlanderska Sjukhuset, Lundby Sjukhus • Oförändrat uppdrag i nuläget

 15. Alingsås lasarett • Specialistsjukhus • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Mer planerade operationer • Profil inom höft- och knäledsoperation • Akutmottagning dag- och kvällstid • Jourmottagning nattetid

 16. Kungälvs sjukhus • Akutsjukhus • Mer akutsjukvård - patientströmmar från Uddevalla och nordöstra Göteborg • Nivåstrukturerad internmedicin, kirurgi, ortopedi • Minskad planerad vård • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

 17. NU-sjukvården • Både NÄL och Uddevalla Sjukhus ska ha omfattande akutsjukvård • NÄL ska vara det breda, specialiserade akutsjukhuset med PCI dygnet runt på sikt • Uddevalla Sjukhus ska vara specialistsjukhus med ökad andel planerad vård framför allt inom ögon, urologi, kirurgi/ortopedi. Minskad akutsjukvård över dygnet • Uppdrag till NU-sjukvården att beskriva hur NÄL och Uddevalla kan utvecklas till akutsjukhus resp specialistsjukhus.

 18. Strömstads Sjukhus, Lysekils Sjukhus, Dalslands Sjukhus • Specialistsjukhus • Navet i närsjukvården • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Den öppna specialistvården utvecklas tillsammans med primärvården

 19. SÄS/Borås • Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt • Viss ökning av akutvård nattetid • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Profilområde framfalls-, inkontinensoperationer • PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt • Ökad samverkan med SU inom cancersjukvården

 20. SÄS/Skene • Specialistsjukhus • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården • Få patienter på jourtid - två jourlinjer blir en (internmedicin)

 21. Kärnsjukhuset i Skövde • Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt • Mer akutsjukvård • Mer resurskrävande kirurgi och ortopedi • Mindre planerad kirurgi och ortopedi • PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt - första sjukhus utanför SU • Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

 22. Sjukhuset i Lidköping • Specialistsjukhus • Fler planerade operationer - profil inom planerad kirurgi/ortopedi • Områdesansvar för närsjukvård i samarbete med primärvården • Akut internmedicin dygnet runt • Akut kirurgi/ortopedi fram till kl 21.00 • IVA anpassad till sjukhusets uppdrag

 23. Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad • Oförändrat uppdrag • Områdesansvar för närsjukvård tillsammans med primärvården • Utbyggd öppen specialistvård

 24. Fortsatt arbete • Förslag till genomförande - klart 31 december 2004 • Lokalt ansvar • Beredningsgrupp för stöd och uppföljning