strategiskt regionalt tillv xtarbete l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategiskt regionalt tillväxtarbete PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategiskt regionalt tillväxtarbete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Strategiskt regionalt tillväxtarbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Strategiskt regionalt tillväxtarbete . 8 juni 2010 Anna Olofsson, Näringsdepartementet. RUP i det regionala tillväxtarbetet. Vad är en regional utvecklingsstrategi? Vad är och hur hänger vision, mål och strategier ihop? Vem bör känna ägarskap kring ett utvecklingsprogram?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategiskt regionalt tillväxtarbete' - avi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategiskt regionalt tillv xtarbete

Strategiskt regionalt tillväxtarbete

8 juni 2010

Anna Olofsson, Näringsdepartementet

rup i det regionala tillv xtarbetet
RUP i det regionala tillväxtarbetet
 • Vad är en regional utvecklingsstrategi?
 • Vad är och hur hänger vision, mål och strategier ihop?
 • Vem bör känna ägarskap kring ett utvecklingsprogram?
 • Hur kommer kommunerna och statliga myndigheter bättre in i och känner ägarskap för utvecklingsprogrammet?
 • Ekonomiska medel knutna till utvecklingsprogrammen – hur kan man tänka?
regional tillv xtpolitik
Regional tillväxtpolitik

Målet för den nya regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

den regionala tillv xtpolitikens inriktning r
Den regionala tillväxtpolitikens inriktning är:
 • Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande

och ansvar över statliga medel.

 • Ta vara på de unika förutsättningar som finns i gles- och landsbygd, små och medelstora städer samt i storstadsområden.
 • En mer samordnad stat i samverkan med lokala och regionala aktörer.
 • En god tillgång till kommersiell och offentlig service i alla delar av landet.
 • Regionala strategier och program i syfte att stärka det lokala och regionala hållbara tillväxtarbetet.
f r att uppn politikens m l lyfter regeringen fram f ljande omr den
För att uppnå politikens mål lyfter regeringen fram följande områden:
 • Förena miljö och företagande
 • Ett företags- och innovationsklimat i världsklass
 • Kunskap och kompetens
 • Kultur och kreativitet
 • Lokalt och regionalt inflytande över väl fungerande kommunikationer
 • Gränsöverskridande tillväxtarbete
 • Balanserad sektorisering och effektiv myndighetsstruktur
 • Stärkt utvecklingskraft på landsbygden
 • Tillgång till offentlig och kommersiell service
dialog och samverkan
Nationellt forum

Länsdialoger

Planeringsdirektörer

Länsråd

Regiondirektörer

Myndighetsdialog

OECD

Varselarbetet

Tematiska myndighetsgrupperingar

Interna strategier för regional tillväxt

Samverkansuppdrag:

Östersjöstrategin

Kompetensförsörjning

Turism

Kreativa näringar

Regionala innovationsmijöer

Tillgänglighet

Dialog och samverkan
slide7
Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007: 713)= Insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling
 • Regionalt tillväxtarbete
 • Regionala utvecklingsprogram
 • Statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet
 • Uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt
 • Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är vägledande för det regionala tillväxtarbetet

Bedrivs sektorsövergripande, genom samverkan och samordning.

slide8

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

- Innovation och förnyelse

- Kompetensförsöjrning och ökat arbetskraftsutbud

- Tillgänglighet

- Gränsöverskridande samarbete

- Glest befolkade omr. och storstäder

Regional tillväxt politik

Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

Förordning om regionalt tillväxtarbete

 • Nationella myndigheter
 • prioritera myndighetsgemensamma insatser I det regionala tillväxtarbetet
 • beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter
 • samråda i frågor av väsentlig betydelse för regional tillväxt, ex verksamhetsminskningar
 • informera om pågående och planerad verksamhet av betydelse för regional tillväxt
 • Länsstyrelser
 • följa upp hur andra statliga myndigheter bidrar till RUP
 • främja och samordna andra myndigheters insatser för regional tillväxt i länet
 • Regionala utvecklingsprogram
 • samlad strategi för en eller flera läns regionala tillväxtarbete
 • upprättas utifrån en analys av länets utvecklingsförutsättningar
 • ange mål, inriktningar och prioriteringar för arbetet, samt plan för uppföljning och utvärdering
 • utarbetas i samråd och och samverkan med kommuner, landsting, näringsliv, organisationer och statliga myndigheter
 • samordna insatserna för genomförandet

Regionala tillväxtprogram/

Strukturfondsprogram

det regionala tillv xtarbetet
Det regionala tillväxtarbetet

Regionala utvecklingsprogram

 • länets strategi med mål och prioriteringar för regional tillväxt
 • en plattform för dialogen mellan regeringen och regionerna
 • en grund för bl.a. prioriteringar som görs i strukturfonds- och regionala tillväxtprogram
 • upprättas utifrån en analys av regionens förutsättningar,
 • utvecklas och genomförs i samråd med kommuner, landsting, näringsliv och organisationer

Regionala tillväxtprogram

 • Länens näringslivsinriktade handlingsprogram
 • Utarbetas i partnerskap av aktörer i länet
 • Medfinansierar till stor del strukturfondsprogrammen
oecd verblick
OECD - överblick
 • Framgångsrik välfärdsmodell – balanserar tillväxt och utjämning
 • Utmaningar:

- Demografi (åldrande befolkning)

- Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden

- Krisens verkningar (arbetslöshet, särskilt unga, strukturomvandling)

 • Tillväxtpotential:

- Innovation

- Stärka länkarna städer-landsbygder

- Landsbygder

oecd rekommendationer i sammandrag
OECD Rekommendationer i sammandrag
 • Ökad vertikal och horisontell samordning

- Inkludera fler sektorsområden i den regionala tillväxtpolitiken (bostad, infrastruktur, landsbygdspolitik, utbildning, innovation, osv.)

- Tydliggör länsstyrelsernas samordnande roll på den regionala nivån

- Ta tillvara metoden med regionala samordnare

 • Förstärk den regionala direktvalda nivån (landstingen) avseende regional tillväxt
 • Förstärk RUP

- Samordnad tidslinje alla län

- Samordnad tidslinje strukturfondsperiod

- Ökad koppling till medel

 • Integrera landsbygdspolitik med regional tillväxtpolitik, särskilt på regional nivå
 • Stärka länkarna mellan stad och landsbygder(arbetsmarknad, innovation, infrastruktur, brain drain)
 • Kompetensförsörjning gles- och landsbygder(ökad rörlighet arbetsmarknaden)
 • Behov innovativa servicelösningar i gles- och landsbygder(goda exempel fr. Kanada)
 • Kostnadseffektiv offentlig sektor(användaravgifter, ökade incitament för kommuner att utveckla områden, lokal fastighetsskatt, styra genom utvärdering, Open comparison i alla kommuner)
 • Innovation

- Ökat regionalt inflytande innovationspolitiken (bl. a. genom stärka universitetens regionala roll)

- Ökat fokus kommersialisering och entreprenörskap

- Ökad tillgång regionalt riskkapital och lokala partnerskap för tillväxt

oecd forts
OECD forts
 • Mycket värdefullt underlag till politikutvecklingen!
 • Rekommendationer i linje med förd politik

- Fokus regional tillväxt och i alla delar av landet (paradigmskifte)

- Mer makt och inflytande över verktyg, medel och prioriteringar till regionala nivån

- Landsbygdernas potential

- Fokus ”green growth/eco-efficiency”

- Satsningar entreprenörskap och kommersialisering

- mm.

 • Fortsatt arbete horisontell och vertikal samverkan(regionala samordnare, uppdrag till myndigheter, PBL, dialoger, starkare RUP?)
 • Behov ökad internationell utblick och global positionering och konkurrenskraft – både nationellt och regionalt
 • Fortsätta stödja utvecklingen av starka regionala innovationsmiljöer
 • Fokus på utmaningarna: demografi, innovativa tjänster, kompetensförsörjning(unga och utrikes födda, uppdrag Tillväxtanalys, regionala kompetensplattformar)
slide13

Regeringens skrivelse till riksdagen: Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)

Nationell strategi 2006, ny regional tillväxtpolitik 2008, uppföljning nationella strategin 2009, OECD Territorial review mm.

Tydliggöra politikens inriktning

Överlämnas 3 juni 2010 till riksdagen

slide14
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)
 • Prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 är fortsatt aktuella och vägledande för det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna:
  • Innovation och förnyelse,
  • Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud,
  • Tillgänglighet
  • Strategiskt gränsöverskridande samarbete.
slide15
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)

Behov av att utveckla vissa områden, t.ex.

 • Ta tillvara tillväxtpotentialen inom klimat- och energiarbetet
 • Bredda och utveckla synen på innovationer
 • Främja kompetens- och arbetskraftsförsörjningen till privat och offentlig sektor.
 • Sätta in det regionala tillväxtarbetet i ett större geografiskt sammanhang och bl.a. bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.
slide16
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)
 • Uppmärksamhet av tre horisontella områden i analyser och utveckling av strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Dessa avser:

- demografiska utmaningar,

- internationalisering, och

- hållbarhetsdimensionen med miljö, klimat och energi, jämställdhet, integration och mångfald

slide17
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)
 • Statliga myndigheter behöver i större utsträckning finna sin roll i det regionala tillväxtarbetet och i ökad grad samverka för att kunna bidra till ett effektivt samspel med den lokala och regionala nivån.
 • Behov av ett tydligt regionalt ledarskap för det regionala tillväxtarbetet som kan prioritera och besluta om strategiska vägval.
 • Regionala utvecklingsprogrammen ska i större omfattning bidra till att öka harmoniseringen av och samordningen mellan planer och strategier på olika administrativa nivåer och sektorsområden.
slide18
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221)
 • Strukturfondsprogrammen en viktig roll i det regionala tillväxtarbetet: tillför utvecklingsmedel som möjliggör långsiktiga och strategiska insatser utifrån regionala prioriteringar.
 • Stärkt fokus på lärande: Insatser som bedrivs inom den regionala tillväxtpolitiken i högre grad grundas på erfarenheter, kunskaper och resultat från tidigare genomförda insatser.
utveckling av rup
Utveckling av RUP
 • Hur kan vi stärka RUPen som samordnande verktyg?
 • Hur kopplar vi resurserna tydligare till RUP?
 • Bör vi ha en samordnad tidsram för RUP?
  • Intern arbetsgrupp upprättas under 2010 i syfte att besvara dessa frågor och presentera olika alternativ.