Odprava eksekvature v EU - PowerPoint PPT Presentation

royce
odprava eksekvature v eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odprava eksekvature v EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odprava eksekvature v EU

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Odprava eksekvature v EU
349 Views
Download Presentation

Odprava eksekvature v EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Odpravaeksekvature v EU Dr. Andrej Ekart MZP, 9.6.2011

 2. Pravni viri glede priznanja in izvršitve v EU • Bruseljska uredba I - 44/2001 • Bruseljska uredba IIa • Uredba o evropskem izvršilnem naslovu –805/2004 • Uredba o evropskem plačilnem nalogu -1896/2006 • Uredba o sporih majhne vrednosti -861/2007 • Preživninska uredba – 4/2009 • glede postopka subsidiarna uporaba lex fori

 3. Kaj se prizna ali izvrši? Civilne: • Sodne odločbe – ugotovitvene, oblikovalne in dajatvene • Sodne poravnave • Javne listine – notarski zapisi, preživninski dogovori pred CSD (le do novele ZZZDR-C!) Ne priznajo se acta iure imperii – niti upravne niti kazenske odločbe (razen glede adhezijskega zahtevka)

 4. Kako po Uredbi Bruselj ?

 5. Za vsako ceno? • Revision au fond ali control limite? • Nezaupanje ali nezdružljivost pravnih norm? • Razlika med priznanjem in izvršitvijo (razglasitvijo izvršljivosti - eksequatur)? • Delibacijski ali incidenter postopek? • Razširitev učinkov, izenačenost z domačo sodno odločbo ali kumulacija učinkov?

 6. Odprava eksekvature – podlaga: vzajemno zaupanje držav članic Hitrejši in stroškovno ugodnejši postopki • BU IIa – stiki, vrnitve otrok • UEIN – izvršilni naslov za nesporne terjatve • UEPN – plačilni nalog za nesporne terjatve • USMV - spori majhne vrednosti • Preživninska uredba • Revizija BU I

 7. Skupne značilnosti • ukinitev preverjanja javnega reda • “Eksekvatura” se podeli že v državi izvora in učinkuje v vseh državah članicah (z izjemo Danske) – potrdilo o EIN/izvršljivosti • Minimalni standardi – da se zagotovi pravica do izjave (+ upoštevanje pravil BU I o pristojnosti v potrošniških in zavarovalnih sporih) • Standardni obrazci (olajšujejo razumevanje vsebine sodne odločbe, npr. zakonske zamudne obresti) • Vsa pravna sredstva se uveljavljajo v državi izvora • načelo države izvora -v državi izvršbe se lahko uveljavlja zgolj ugovor nezdružljivosti ali predlaga prekinitev/omejitev izvršbe

 8. Razlike • BU IIa in UEIN – kot izvršilni naslov se v državi izvora potrdi izvršilni naslov, ki je nastal po procesnih pravilih nacionalnega prava – čezmejni ali domač postopek • Pri UEPN in USMV nastane evropski (supranacionalni) izvršilni naslov, ki je nastal po procesnih pravilih uredb – samo čezmejni postopek

 9. Evropski izvršilni naslov kot revolucionarna sprememba sistema v čezmejni izvršbi v ES Čezmejna izvršba po uredbi 44/2001 (Bruseljska uredba I) temelji na NEZAUPANJU v tujo sodno odločbo ZATO: omejena kontrola (contrôle limité) v državi izvršbe – postopek razglasitve izvršljivosti (eksekvatura)

 10. UEIN: VZAJEMNO ZAUPANJE v pravosodje držav članic • odprava eksekvature – kot EIN potrjena sodba o nespornem denarnem zahtevku je neposredno izvršljiva v vseh državah ES • contrôle limité poslej v državi izvora (izjema ugovor res iudicata) • odprava pridržka javnega reda • skrčenje ugovora res iudicata

 11. Kako po Uredbi o evropskem izvršilnem naslovu ?

 12. Postopek izdaje potrdila o EIN • Izdaja na predlog pri organu izvora • Predpostavke: upoštevanje pravil o pristojnosti po BU I, minimalnih standardov, nespornost zahtevka • Izdaja potrdila na obrazcu – olajšuje razumevanje (npr. zakonske zamudne obresti), odvečnost prevodov • Število izvodov? • Samokontrola?

 13. Minimalni procesni standardi – pogoj za potrditev kot EIN Vročanje – prepoved fiktivnih vročitev Zadostni pravni pouki o zahtevku in procesnih korakih za prerekanje zahtevku Možnost vložitve pravnega sredstva v izjemnih primerih, ko toženec ni mogel prerekati zahtevka Minimalni standardi so le posredno zavezujoči (Beurteilungsnormen)

 14. Pravna sredstva • V državi izvora - proti sodni odločbi in - proti potrdilu o EIN (poprava ali razveljavitev kot edini pravni sredstvi proti potrdilu o EIN) - predlog za izdajo potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti • V državi izvršbe: - predlog za zavrnitev izvršbe - predlog za omejitev ali prekinitev izvršbe - predložitev potrdila o neizvršljivosti

 15. Primerjava izvršbe po UEIN in BU I – prednosti za upnika gredo v breme dolžnika • Upnik izbira postopek • Hkratna izvršba v več državah članicah • V postopku potrditve kot EIN ima upnik “prednost domačega terena” – manjši stroški • Standardni obrazci omiljujejo jezikovni problem v ES in olajšujejo izvršbo obrestnih zahtevkov • Razlogi za zavrnitev potrditve kot EIN so v primerjavi z BU I omejeni • Neupravičena potrditev = logistični problemi (predlog za razvleljavitev v državi izvora, predlog za prekinitev izvršbe v državi izvršbe)

 16. Implementacija v nacionalno pravo – celovito v Nemčiji, parcialno v Sloveniji in Avstriji Postopek izdaje, poprave in razveljavitve potrdila o EIN (vročitev dolžniku, samokontrola, število izvodov potrdila …) Neobvezujoča uskladitev zakonodaje z minimalnimi standardi – posredni pritisk na države članice za harmonizacijo procesnih predpisov Postopek v državi izvršbe – uporaba pravnih sredstev izvršilnega prava

 17. Uredba o evropskem plačilnem nalogu – razlike do nacionalnega • Verodostojna listina? • Obrazložen ugovor? • Samo domači tožniki? • Podaja tožnikove častne izjave, da so vsi podatki točni • Uporaba standardnih obrazcev • Celoviti pravni pouki – plačaj ali ugovarjaj; plačilni nalog je bil izdan izključno na podlagi upnikovih podatkov • Rok za ugovor 30 dni • Ustavitev postopka, če je ugovor vložen • Ni obveznega zastopanja – problem pooblaščenca za prejem pisanj • Posebnosti pri vročanju – razlika do UEIN • Razveljavitev plačilnega naloga • Čezmejne zadeve -fakultativno

 18. Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti – značilnosti • Čezmejne zadeve - fakultativno • pravdni stroški večji od vrednosti spora • Pisnost postopka – glavna obravnava ni obvezna - pisne izjave prič • Ni obveznega odvetniškega zastopanja • Uporaba videokonferenčne tehnologije • Pristojnost na podlagi BU I • Nasprotna tožba višja od 2.000 EUR? • Uporaba standardnih obrazcev

 19. Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti – značilnosti • Minimalni standardi vročanja – relativno zavezujoči • Izvršljivost pred pravnomočnostjo (brez varščine) • Izvršitev brez eksekvature • Ugovor nezdružljivosti v državi izvršbe • Uporaba pravil ZPP o postopku v sporih majhne vrednosti • Stroški – korigirano načelo uspeha

 20. UEPN in USMV – subsidiardna uporaba lex fori stvarna (pristojno je okrajno ali okrožno sodišče), krajevna (6. člen UEPN, 4. člen USMV) ter funkcionalna pristojnost (sodnik ali strokovni sodelavec) oblika vložitve predloga za izdajo EPN oz. tožbe v SMV (papirna ali elektronska oblika) pravila o podaljšanju roka za dopolnitev ali popravo vloge način vročanja EPN ali tožbe (po USMV) tožencu – (Beurteulings- ali Befolgungsnormen?) pristojnost za ponovno preučitev v izrednih primerih (okrajno ali okrožno sodišče) postopek uveljavljanja ugovora že plačane terjatve

 21. Pogled naprej Naglo kopičenje evropskih procesnih uredb Sporočila držav članic Jezikovna problematika – neustrezni prevodi Nekonsistentnost uredb

 22. 1. Faza – enostranski postopek • predlog na okrožno sodišče (po bivališču dolžnika ali kraju oprave izvršbe, 39/2 BU I) • Odloča sodnik posameznik • Sodba in potrdilo na standardnem obrazcu iz Priloge V (54. člen) • Prevod? če to zahteva sodišče (BU I) • Izdaja sklepa o razglasitvi izvršljivosti: takoj po izpolnitvi formalnosti (BU I), brez vsebinskega preverjanja

 23. Priznanje po BU I avtomatično, razglasitev izvršljivosti ne! Po BU I za razliko od ZMZPP ni možna incidenter razglasitev izvršljivosti! • Postopek enostranski, dolžnik ne sodeluje (41 BU I) • Vročitev sklepa strankam • Možna delna razglasitev izvršljivosti

 24. 2. Faza – ugovorni postopek • Kontradiktoren postopek: ugovor na okrožno sodišče v roku 1 meseca (2 mesecev, če živi dolžnik v tujini, BU I), nedevolutivno in dvostransko pravno sredstvo (43. člen) • senat 3 sodnikov • po potrebi narok • Uveljavljanje razlogov za nepriznanje • Razlogi za nepriznanje se upoštevajo zoglj na ugovor, ne po uradni dolžnosti!

 25. Razlogi za nepriznanje • Audiatur et altera pars (Sklep Cp 10/2005, vročitev neprevedene tožbe) • Nezdružljivost (res iudicata) s (prejšnjo?) sodno odločbo (ne sodno poravnavo!) iz države izvršbe (Hoffmann/Krieg, Italian Leather) • Pristojnost: zavarovalne ali potrošniške zadeve, izključna pristojnost • Neprimerna–pretirana pristojnost (exorbitant jurisdiction), npr. po državljanstvu tožnika ali legi dolžnikovega premoženja?

 26. Razlogi za nepriznanje • Javni red (ordre public – procesni in materialni) (C-7/98 Krombach/Bamberski, ZOdl. 2000 I, str. 1935) • Neizpolnitev formalnih predpostavk:BU I ni uporabljiva, predlogu niso bile predložene vse listine (sodba, potrdilo o izvršljivosti), sodba ni izvršljiva (prenehanje izvršljivosti) • ugovor že plačane terjatve?

 27. Prekinitev delibacijskega postopka • Po ZMZPP prekinitve praktično ni (99/2), možna je le prekinitev v izvršilnem postopku, če se o priznanju odloča kot o predhodnem vprašanju • BU I: predlog za prekinitev postopka: če je bilo zoper sodno odločbo vloženo redno pravno sredstvo (avtonomna razlaga: vsako pravno sredstvo, s katerim se lahko doseže razveljavitev ali sprememba sodbe in ki je vezano na rok) v državi članici izvora, ali če se rok za to pravno sredstvo še ni iztekel (43/77 Industrial Diamond Supplies/Riva, ZOdl. 1977, 2175)

 28. začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja ZMZPP jih izrecno ne predvideva, lahko pa upnik predlaga izvršilnemu sodišču izdajo začasne ali predhodne odredbe Po BU I možni: • a) še preden se zahteva eksekvatura • b) razglasitev izvršljivosti vključuje pooblastilo za ukrepe zavarovanja Po odločitvi o ugovoru se lahko upnik v celoti poplača iz dolžnikovega premoženja

 29. 3. Faza – pritožbeni postopek • pritožba na Vrhovno sodišče – rok 15 dni, suspenzivni učinek • Galič – ne gre pri BU I morda za revizijo? BU I predvideva nesuspenzivno pravno sredstvo, ki ne omogoča navajanja novot

 30. Sodne poravnave, javne listine • Po BU I isti postopek kot za sodbe, • Edini razlog za nepriznanje - javni red • učinki sodne poravnave – pravnomočnost (C-414/92 Solo Kleinmotoren GmbH/Emilio Boch, ZOdl. 1994 I, str. 2237)?