Rozhodov n v eu instituce
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Rozhodování v EU Instituce. Úvod . Cíl: představit systém nadnárodního hlasování Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rozhodov n v eu instituce
Úvod

 • Cíl: představit systém nadnárodního hlasování

 • Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita)

 • 27 zemí, HMU – složitý systém rozhodování a institucionálního rámce ES (posilování většinového rozhodování na úkor jednomyslného, systém kvalifikované většiny)

 • Blokační menšina pro blokování rozhodnutí

 • Malé státy x velké státy (Německo x Malta) – kritéria hlasování + zapojení více institucí do procesu hlasování

 • Jasná a srozumitelná pravidla rozhodování


Hlavn org ny eu
Hlavní orgány EU

 • Evropská rada (summit nejvyšších představitelů čl. zemí)

 • Rada EU (schůzky ministrů + Výbor stálých zástupců)

 • Evropská komise (exekutivní nadnárodní instituce)

 • Evropský parlament

 • Evropský soudní dvůr (aplikace evropského práva v čl. zemích)

 • Evropský účetní dvůr

 • Poradní orgány: Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionůFinan n org ny
Finanční orgány

 • ECB

 • EIB, Evropský investiční fond


Specializovan org ny
Specializované orgány

 • Evropský ombudsman

 • Evropský inspektor ochrany údajů

 • Interinstitucionální orgány: Úřad pro úřední tisky ES, Úřad pro výběr personálu (EPSO), Evropská správní škola


Prameny pr va es eu
Prameny práva ES/EU

 • Primární právo

 • Judikatura ESD, SPS

 • Vnější smlouvy ES

 • Sekundární právo

 • Obecné právní zásady


Prim rn pr vo es
Primární právo ES

 • Zakládací smlouvy - SES, SESAE, SEU

 • Smlouvy o přistoupení

 • protokoly

 • Revize primárního práva:

  • návrh Komise, členský stát

  • svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP

  • ratifikace v členských státech (referendum)


P istoupen lensk ho st tu
Přistoupení členského státu

 • Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání

 • Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani)

  • formální - evropský stát

  • politické - přijetí acquiscommunautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin,

  • ekonomické - fungující tržní hospodářství

 • Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP


 • Sekund rn pr vo es
  Sekundární právo ES

  • Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech)

  • Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu)

  • Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba)

  • Doporučení (nezávazné - hospodářská politika)

  • Stanovisko

  • Sdělení Komise

  • Rezoluce Rady


  Obecn pr vn z sady
  Obecné právní zásady

  • Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti

  • Solidarita mezi členskými státy - rozpočet

  • proporcionalita - přiměřenost


  Vn j smlouvy
  Vnější smlouvy

  • Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO

  • Smlouva - slučitelná s právem ES (Dohodu o EHP ESD označil v r. 1991 za neslučitelnou s právem ES)

  • stojí mezi primárním a sekundárním právem


  Schvalov n sekund rn ho pr va es
  Schvalování sekundárního práva ES

  • Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP)

  • postupy přijímání

   • konzultace (původní úloha EP)

   • spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie

   • spolurozhodování - stále posiluje (Maastrichtská smlouva - silné postavení Evropského parlamentu

   • souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, využití strukturálních fondů)


  Spolurozhodovac procedura
  Spolurozhodovací procedura

  KOMISE

  NÁVRH

  VÝBOR REGIONŮ EP HOSPOD. A SOCIÁLNÍ VÝBOR

  stanovisko 1. čtení stanovisko

  RADA

  PŘIJETÍ NÁVRHU NEBO POSTOJ (KVALIF. VĚTŠINA)


  Evropsk komise
  Evropská komise

  • 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti), 24 tisíc zaměstnanců

  • Lisab. Sml.

  • 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament

  • Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU

  • Předseda - J. M. Barroso (2004-2009, 2010-2015)

  • Sídlo je v Bruselu


  Evropsk komise1
  Evropská komise

  • Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES: iniciátor zákonodárství, správce politik, programů a rozpočtu, má značné výkonné pravomoci, zpracovává návrhy legislativy Unie

  • Strážce Smluv, dohlíží na plnění smluv a opatření institucí EU

  • Správce rozpočtu EU a vykonavatel politik EU

  • Řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika)

  • Reprezentuje ES navenek (jednání WTO)

  • Generální ředitelství

  • 20 + 10 členů (velké státy po 2 členech)

  • Pro období 2004-2009: 25 (za každý členský stát 1 komisař)


  Rozhodov n v eu instituce

  Rada EU

  • Rada Ministrů

  • Rozhodující orgán ES se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi reprezentující členské státy.

  • Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni. Obecné záležitosti se projednávají na zasedáních tzv. Rady pro všeobecné záležitosti složené z ministrů zahraničí

  • Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…)

  • zastupuje zájmy členských států 9 různých typů zasedání Rady (GAERC, ECOFIN)

  • V předsednictví Rady se po šesti měsících střídali členské země dle předem daného pořadí (Lisab. Smlouva)

  • Předseda Rady EU určuje její agendu a priority pro období předsednictví.

  • Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států EU a má pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva Společenství.

  • Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřních záležitostí a justice.


  Rada eu
  Rada EU

  • většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy)

  • Kvalifikovaná většina z 345 hlasů 255 (73.91 % hlasů z 345) + min. 62 % obyvatel EU

  • Lis. Sml. - (55% států a 65% obyvatel

  • jednomyslnost : v citlivých oblastech - daně, kultura, jazykové normy

  • Sídlo: Brusel  Evropsk parlament
  Evropský parlament

  • 785 členů (ČR 24 poslanců, Něm 99, VB 78, SR 14, Malta 5), Smlouva stanoví max. 732 poslanců (čl.189) !!! Počet se sníží

  • od roku 1979 - probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK

  • Volební účast: 1979 62%, 2004 45.5 %, 2009 43%

  • ČR 22 poslanců, Německo 99, Francie 72…. Malta 5

  • místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory

  • předseda - Hans-Gert Pöttering

  • poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová)

  • posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU


  Pravomoci ep
  Pravomoci EP

  • Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře, schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu

  • Rozpočtová - schvaluje rozpočet EU, navrhuje změny (kromě zemědělství a mez. dohod)

  • Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů)

  • EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana


  Rozhodov n v eu instituce

  Rada EU

  • Profesionální zázemí Rady tvoří tzv. COREPER (Výbor stálých zástupců) a Generální sekretariát

  • Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů.

  • Generální sekretariát zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce. V čele je generální sekretář jmenovaný Radou na základě jednomyslného hlasování.

  • Rozhodování Rady se řídí podle jednotlivých ustanovení zakládacích smluv. V zásadě jde o tři různé způsoby hlasování:

   • prostou většinou;

   • kvalifikovanou většinou;

   • jednomyslným hlasováním.


  Rozhodov n v eu instituce

  Evropská rada (ER)

  • Byla ustavena v prosinci 1974 v Paříži.

  • Orgán pro politickou spolupráci.

  • Dvakrát až třikrát ročně (nebo dle potřeby) scházejí se společně hlavy států, resp. předsedové vlád za účasti úřadujícího předsedy Evropské komise a ministrů zahraničí.

  • Ustavení ER není obsaženo ve zřizovacích smlouvách. Postupně se z ER stalo vrcholné setkání, na němž se určuje základní nasměrování EU.

  • Stanoviska ER jsou po stránce komunitárního práva "legalizována" následnými rozhodnutími Rady ministrů EU.


  Rozhodov n v eu instituce

  Výbor regionů

  • Výbor regionů byl vytvořen Smlouvou o EU (tzv. Maastrichtskou smlouvou) a zahájil svou činnost v březnu 1994 jako poradní fórum zástupců oblastních a místních orgánů.

  • Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti

  • Účelem výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na tato opatření Společenství.

  • 344 členů (max. 350 členů)

  • zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování

  • souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi

  • Členové výboru jsou jmenováni jednomyslně Radou EU na 4 roky z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv.

  • Každé dva roky jsou z řad členů VR voleni předseda, první místopředseda a šestatřicetičlenné předsednictvo.

  • Předseda reprezentuje VR navenek a svolává jeho zasedání.


  Rozhodov n v eu instituce

  Hospodářský a sociální výbor

  • HSV je poradní výbor složený z představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života.

  • Členové HSV své funkce vykonávají zcela nezávisle v zájmu Společenství. Jsou organizováni ve třech skupinách - zaměstnavatelé, zaměstnanci a různé zájmy (družstva, spotřebitelské svazy atp.).

  • Poradní funkce (max. 350 členů)

  • 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí

  • Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum)

  • ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5

  • Každé dva roky volí HSV ze svých členů třicetičlenné byro, předsedu a dva místopředsedy. Předseda zodpovídá za činnost HSV.

  • Rada EU nebo Komise mohou s HSV konzultovat, kdykoli to uznají za vhodné, ve stanovených případech jsou tímto postupem dokonce povinny.

  • HSV má právo vydávat stanoviska k jakékoli otázce, která se týká zájmů Společenství.


  Rozhodov n v eu instituce

  Evropská investiční banka (EIB)

  • ustavena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS pro:

   • střednědobé spolufinancování kapitál. investic,

   • dlouhodobé spolufinancování kapitál. investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji ES,

   • na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry:

    • v oblasti průmyslu,

    • infrastruktury,

    • telekomunikací,

    • ochrany životního prostředí,

    • energetiky.

  • Základní úkol: pomoc méně rozvinutým oblastem

  • Řídící orgány:

  • Rada guvernérů - nejvyšší orgán, složený z ministrů (zpravidla financí) členských zemí.

  • Rada ředitelů - 24 členů jmenovaných vládami členských států a 1 člen jmenovaný Komisí.

  • Řídící výbor je výkonným orgánem, řídí všechny operace banky. Má 8 členů jmenovaných z členů Rady ředitelů.

  • ÚČetnívýbor kontroluje všechny operace a potvrzuje, že účetnictví banky je vedeno řádně a správně.


  Rozhodov n v eu instituce

  Evropská centrální banka

  • Založena k 1. 7. 1998 se základním jměním 5 mld. Euro

  • Úkoly:

   • Definovat a vést měnovou politiku Společenství.

   • Řídit devizové obchody.

   • Spravovat devizové rezervy zúčastněných států.

   • Podporovat hladké fungování platebních systémů.

   • Podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému.

   • Má výlučné právo povolovat vydávání bankovek Euro.

   • ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.


  Rozhodov n v eu instituce

  Účetní dvůr

  • Založen na základě doporučení Rady mezinárodní smlouvou, jež vstoupila v platnost v roce 1977 (kdy nahradil do té doby existující Rady auditorů jednotlivých Společenství) s úkoly:

   • provádět revizi účtů,

   • přezkoumávat všechny rozpočty, příjmy a vydání všech institucí a agentur ES,

   • přezkoumávat účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a

   • kontrolovat hospodárné využívání jejích prostředků,

   • vyjadřovat se se k rozpočtovým a finančním projektům EU.

   • Členové ÚD jsou po konzultaci s EP jmenování jednomyslně Radou EU na dobu 6 let.

   • Sídlem je Lucemburk.


  Rozhodov n v eu instituce

  Evropský soudní dvůr

  • Sídlí v Lucemburku a je soudním orgánem EU.

  • Úkoly:

  • zabezpečovat dodržování práva při výkladu a aplikaci smluv EU,

  • aby orgány EU nepřekračovaly pravomoci, které jim byly svěřeny,

  • aby se právo Evropských společenství jednotně vykládalo a aplikovalo ve všech členských státech.

  • ESD projednává případy, které vyvstanou mezi orgány Společenství a mezi členskými státy a orgánem Společenství.

  • Firmy a jednotlivci mohou předkládat věci přímo Soudu první instance (SPI). Proti rozhodnutí SPI se lze odvolat k ESD - proti rozsudku ESD odvolání neexistuje.


  Rozhodov n v eu instituce

  Evropský ombudsman

  • Jmenován Evropským parlamentem na dobu jeho funkčního období (5 let).

  • Zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území Unie.

  • Provádí šetření na základě těchto stížností i z vlastní iniciativy. V tomto šetření má rozsáhlé pravomoci.

  • Ombudsman vykonává svou funkci zcela nezávisle.

  • Může být odvolán Soudním dvorem na žádost Evropského parlamentu,

  • Sídlem je Štrasburk.