jsme v eu bu me v obraze n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jsme v EU, bu?me v obraze .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Jsme v EU, bu?me v obraze . - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Jsme v EU, buďme v obraze. Smluvní rámec fungování Evropské unie Mgr. Daniel Machytka. Co je to Evropská unie ?. Politické, hospodářské, ekonomické regionální společenství s integračními mechanismy vyššího stupně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jsme v EU, bu?me v obraze .' - mahon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jsme v eu bu me v obraze

Jsme v EU, buďme v obraze.

Smluvní rámec fungování Evropské unie

Mgr. Daniel Machytka

co je to evropsk unie
Co je to Evropská unie ?
 • Politické, hospodářské, ekonomické regionální společenství s integračními mechanismy vyššího stupně.
 • Ve společenství probíhá aktivní liberalizace, integrace, konvergence a homogenizace jednotlivých politik.
 • Cílem EU je: dynamický kontinuální a udržitelný rozvoj; prohlubování integrace a homogenizace; utužování spolupráce; …
esuo euroatom ehs
ESUO, EUROATOM, EHS
 • ESUO – 1952 (platnost smlouvy 50 let)

tzv. Schumanův plán

   • rostoucí hospodářská síla USA
   • snaha o obnovu válkou zničeného hospodářství
   • propojit hospodářství zemí tak, aby nebyla další válka možná
 • EUROATOM – 1957 (1958)
   • vytvořit společný trh s nukleárními materiály
   • podporu rozvoje výzkumu a mírového užití
 • EHS – 1957 (1958)
   • Vytvoření celní unie a společného vnitřního trhu
   • Synergický rozvoj hospodářských politik čl. států
jednotn evropsk akt
Jednotný evropský akt
 • Cesta z euro-sklerózy přelomu 70 a 80 let
 • Vytvoření jednotného vnitřního trhu
 • Politická spolupráce
 • Konvergence hospodářských politik
 • Komunitarizace sociální politiky
 • Podpora výzkumu
 • Ochrana životního prostředí
 • Rozvoj vzájemných politik čl. států
maastrichtsk smlouva
Maastrichtská smlouva
 • Smluvní založení EU (SES a SEU)
 • Chrámová konstrukce: 3 pilíře EU
 • EMU
 • SZBP
 • Občanství Unie
 • Spolupráce v justici a vnitřních věcech
 • Politické cíle a vzájemné politiky ES
 • Založení výboru regionů
 • Založení Kohézního fondu (fond soudržnosti)
 • Maastrichtská konvergenční kritéria pro účast v EMU
amsterodamsk smlouva
Amsterodamská smlouva
 • Vstoupila v platnost 1999
 • Agendu Schengenu začlenila do I. pilíře
 • rozdělení agendy ES/EU mezi I. a III. Pilíř.
 • Začlenění agendy II. pilíře do agendy I. pilíře
 • Vysoká úroveň sociálních garancí a zaměstnanosti
 • Neinflační prostředí
 • Konkurenceschopnost a konvergence ekonomik
 • Možnost užší spolupráce čl. států
 • Ochrana životního prostředí
 • Začlenění principu politiky Udržitelného rozvoje
 • Užší spolupráce = diverzifikovaná integrace
 • Pakt stability a růstu (záruky pro spuštění EMU)
smlouva z nice
Smlouva z Nice
 • Sjednána v prosinci 2000
 • Vstoupila v platnost 1. února 2003
 • Revize primárního práva ES/EU, kterou si vyžádal další vývoj EU a nadcházející vstup deseti nových členů.
 • Institucionální reforma:
  • rozšíření většinového hlasování
  • hlasování v Radě ministrů
  • počet komisařů (jeden stát jeden komisař)
  • počet poslanců EP max. 732
  • min. 8 států možnost diferencované integrace
lisabonsk smlouva
Lisabonská smlouva
 • Posílení principu proporcionality, supranacionality, subsidiarity a transparentnosti
 • EU je nástupkyní ES
 • Reforma primárního práva (zakládacích smluv ES)
 • Posílení role národních parlamentů
 • Institucionální reforma a zjednodušení hlasovacích mechanismů
 • Zřízení institutu Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 • Zakládá právní subjektivitu EU (čl. 47 SEU)
evropsk rada
Evropská rada
 • Předseda evropské rady: Herman Van Rompuy

předsedá Evropské radě, vede a svolává její jednání

 • Evropská rada je politické těleso. ER vytváří politické cíle evropské integrace
 • Rozhodnutí přijímá konsensem čl. států (jednomyslně)
 • Tvoří ji hlavy států nebo předsedové členských států společně s předsedou Evropské komise
 • Jmenuje vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 • Zasedá 4x ročně
evropsk parlament
Evropský parlament
 • Jednokomorový, volený v přímých volbách od roku 1979
 • 750 členů + předseda
 • odborné výbory pro: zemědělství, rozpočet, energii, ekonomické vztahy, práva, regionální politiku, dopravu, práva žen, bezpečnost, obrannou politiku, ŽP, atd. (i ad hoc dočasné vyšetřovací výbory)
 • stranické frakce/kluby: Evropská lidová strana, Strana evropských socialistů, Zelní, Liberálové, Evropská sjednocená levice...
 • poslanci se schází každý 3. a 4. týden v měsíci => nejprve v politických frakcích, pak plenární zasedání

Funkce a pravomoci EP

 • => vykonávání demokratické kontroly zákonodárného procesu na úrovni EU
 • => reprezentativní a spolurozhodovací funkce
 • => komunikuje s národními parlamenty
 • spolurozhodování s Radou v  otázkách sekundárního práva. Může navrhovat změny v návrhu legislativy
 • účast při projednávání a hlasování o rozpočtu EU
 • vyslovení ne/důvěry Komisi – ta odstupuje jako celek kolektivně
 • interpelace (tj. pokládání otázek) Komise, projednávání jejích výročních zpráv
 • schvalování předsedy a členů EK
 • petiční právo
 • volba členů Účetního dvora
 • jmenování ombudsmana
evropsk komise
Evropská komise
 • Sídlí v Bruselu
 • 27 členů-komisařů, které jmenují vlády členských států (od 2004 každá země jen 1 komisaře, dříve měly velké země 2)
 • jeden z komisařů = předseda Komise => reprezentuje EK, jeden z místopředsedů je Vysokým představitelem pro SZBP
 • funkční období 5 let
 • stálý kolektivní orgán, zasedá jednou týdně (středa)
 • komisaři jednají nezávisle na státech => reprezentují zájmy Unie
 • každý komisař odpovídá za určité resort/y => každý má svůj kabinet pro spolupráci a pomoc při přípravě prací a legislativy
 • Pravomoci:
  • iniciativní orgán => návrhy legislativy a opatření jiným orgánům, zejména REU (Radě)
  • Rada může návrh Komise změnit jen jednomyslným rozhodnutím
  • výkonný orgán => při zmocnění Radou může vydávat prováděcí předpisy, navrhuje rozpočet
  • legislativní výjimečné pravomoci => rozhodnutí a nařízení o ochraně hospodářské soutěže
  • kontrolní orgán => sleduje dodržování práva Unie (Komise je strážkyní Smluv)
  • zastupuje EU navenek => sjednává mezinárodní smlouvy a udržuje styky se státy a MO
  • V rámci vnitřní komitologie => vytváří a provádí: a) prováděcí akty; b) delegované akty
 • omezena v iniciativě následujícími principy:
 • princip subsidiarity - zakotven 1993 v Maastrichtské smlouvě
 • => EU může vydávat právní akty jen tehdy, pokud není účelné je schválit na nižší úrovní (národní, regionální či lokální)
 • princip proporcionality
 • => EU musí zvážit, zda právnímu předpis pro státy nestačí nezávazná forma
 • => přednost mají směrnice před nařízeními
 • nutnost, aby každý navrhnutý předpis byl v souladu se zájmy společenství a občanů EU
 • => Komise je ovlivňována lobbyistickými skupinami => nesmí být zvýhodňovány
 • princip supranacionality komise a její nezávislosti na čl. státech
rada eu rada ministr
Rada EU (Rada ministrů)
 • Pravomoci:
  • rozhodovací orgán => vydává akty sekundárního práva Společenství
   • směrnice
   • nařízení
   • rozhodnutí
   • stanoviska
   • doporučení
  • pravomocí Rady EU je zvažovat a případně vetovat nebo doplňovat návrhy EK
  • dává konečný souhlas s mezinárodní smlouvou
  • zajišťuje koordinaci obecné hospodářské politiky států
  • uděluje EK pravomoc k provádění svých aktů a deleguje na EK další pravomoci, které ji byly svěřeny členskými státy
  • Zasedá v rezortně sjednoceném složení
  • Agendu Rady EU připravuje COREPER
rada eu rada ministr1
Rada EU (Rada ministrů)
 • Hlasování:
  • jednomyslně
    • znamená žádný záporný hlas = nebrání mu konstruktivní absence
    • pokud rozhodnutí nesmí být v rozporu s vůlí jakéhokoliv člena
    • harmonizace nepřímých daní, rozhodování ve II. a III. pilíři
    • spíše způsob mezivládního hlasování
  • kvalifikovanou většinou
    • chová se jako nadnárodní orgán v rámci prvního pilíře
    • Lisabonská smlouva rozšiřuje použití tohoto typu hlasování
    • rozhodnutí závazná pro všechny státy
    • dochází k vážení hlasů, každý stát má určitý počet 3-29 - ČR 12
    • součet hlasů všech států je 345 => kvalifikovaná většina činí 255 hlasů (73,91 %) => hlasování nemůže zablokovat samostatně ani skupina malých, ani skupina velkých států
    • smlouvou z Nice zavedena dvojí většina: členský stát může požádat o ověření, zda kvalifikovaná většina zastupuje 62% obyvatelstva EU
  • prostá většina
    • jen procedurální otázky
    • každý člen = 1 hlas
    • je třeba minimálně 14 hlasů z 27
hospod sk a soci ln v bor
Hospodářský a sociální výbor
 • Zastupuje specifické vrstvy občanské veřejnosti v EU
 • schází se v Bruselu
 • poradním orgánem EU
 • vznikl v roce 1957/1958 na základě Římských smluv
 • působnost výboru byla postupně rozšiřována jednotlivými revizemi smluv (JEA, Maastrichtská, Amsterodamská z Nice)
 • fórum pro společné jednání nezávislých osobností navržených vládami členských zemí, které schvaluje Rada EU v počtu dle velikosti států
 • funkční období 4 roky, členství lze opakovat
 • rozděleni do skupin: obchodníci, řemeslníci, zástupci zemědělců, spotřebitelů, dopravců...
 • 344 členů
v bor region
Výbor regionů
 • vznikl na základě Maastrichtské smlouvy
 • poradní orgáne EU
 • cíl: přispívat k naplnění zásad subsidiarity a proporcionality
 • členové: jedná se o představitelé místní nebo regionální samosprávy (starostové měst aj. - nutná je aktivní účast v politice)
 • VR musí být konzultován v případech určených smlouvou, zejména v oblastech:
  • transevropské sítě
  • veřejná zdravotní péče
  • vzdělávání
  • kultura
  • regionální a strukturální politika
 • stanoviska (posudky) výboru jsou nezávazná, jejich přijetí je omezeno lhůtou 1 měsíc (když se do měsíce nevyjádří, nemusí se na vyjádření čekat)
 • práce odborných skupin probíhá permanentně
 • monitorují oblasti a zprostředkovávají informace o stavu věcí
evropsk centr ln banka
Evropská centrální banka
 • Předchůdcem ECB byl Evropský měnový institut => ECB vznik až 1999
 • Sídlem je Frankfurt nad Mohanem
 • ECB je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB = ECB + národní CB členských států)
 • ESCB je nezávislým systémem – při výkonu úkolů nesmí přijímat pokyny od organizací stojících mimo ESCB
 • úkoly ESCB
   • určovat a realizovat měnovou politiku EU
   • provádět směnné operace
   • spravovat oficiální zahraniční rezervy členských států
   • podporovat hladké fungování platebního systému
   • sledování cíle udržování cenové stability
 • k tomu slouží pravomoci:
  • definování a uskutečňování měnové politiky EU
  • pravomoc provádět devizové operace
  • pravomoc spravovat oficiální rezervy cizích měn členských států
 • nástroje:
  • nařízení, rozhodnutí, doporučení, instrukce (pravomoc legislativy)
  • výhradní právo vydávání eura a povolovat jejich vydávání CB
 • ECB má právní subjektivitu => oprávněna nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudy
 • Upisovateli a držiteli jsou národní CB => dle podílu na celkovém HDP a celkovém počtu obyvatel (výše základního kapitálu je 5 miliard €) - Usnášení v ECB vyznačuje rovností hlasů jednotlivých členů
 • Eurosystém = ECB + CB zemí, které přijaly euro
evropsk investi n banka
Evropská investiční banka
 • Sídlo Lucemburk
 • EIB je nezisková finanční instituce, založená roku 1985
 • Základní kapitál tvoří jednotlivé členské státy EU, jež upisují své podíly (dle síly DPH země v době přijetí do EU)
 • cíl:
  • usnadnit financování investičních programů v rámci EU
  • poskytování dlouhodobých půjček a záruk na investice k vyrovnání hospodářského vývoje členských zemí
 • projekty musí odpovídat následujícím cílů:
   • posílení rozvoje v hospodářsky zaostalých regionech
   • rozvoj transevropských sítí a telekomunikačních sítí
   • oblast malého a středního podnikání
   • ochrana ŽP
   • zabezpečování energetických zdrojů pro EU
 • prostředky jsou zatíženy nízkou úrokovou sazbou
 • EIB půjčuje i třetím zemím
evropsk etn dv r
Evropský účetní dvůr
 • Sídlem instituce je Lucemburk, založen 1975
 • Provádí dohled nad financováním a rozpočtem
 • Kontroluje veškeré operace s financemi z EU
 • Počet členů je 27 (tj. po 1 z každé země)
 • Právo provádět finanční audit i v národních státech
 • Kontroluje účetní hospodaření institucí i Evropské unie jako celku
 • Provádí kontrolu a dohled nad hospodařením s finančními zdroji plynoucími z rozpočtu EU
evropsk soudn dv r
Evropský soudní dvůr

Funkce: dohled na jednotnost výkladu a aplikace práva EU, kontrola legality rozhodování Rady a Evropské komise, možnost aktivně vynutit splnění svého rozhodnutí proti státům, právo ukládat finanční sankce (založené Maastrichtskou smlouvou), řeší předběžné otázky národních soudů

 • žaloba na neplatnost (2 měsíční prekluzivní lhůta)
 • Předmět přezkumu :  legalita aktů přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou, aktů Rady, Komise, ECB,  jakož i aktů EP s  právními účinky vůči třetím stranám
 • Podat žalobu mohou :

-  členské státy, Rada či Komise (pro nedostatek pravomoci, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Smluv, jakož i pro zneužití pravomoci), Evropský parlament, Evropská centrální banka

- FO nebo PO a může podat žalobu proti rozhodnutím, která jsou jí určena, nebo které se jí dotýkají.

 • žaloba na nečinnost

– mohou uplatnit čl. státy, orgány EU, kterákoli FO, PO, jestliže instituce unie (EP, R, EK, EÚB) setrvává v rozporu s právem v nečinnosti (žalobní legitimace FO a PO náleží jen osobě které nečinností vzniká újma)

 • Vedle dvora funguje od roku 1989 Soud prvního stupně ( první instance)
 • Specializovaným orgánem Soudu prvního stupně je od roku 1994 Soud pro veřejnou službu

- řeší pracovní spory mezi Unií a jejími zaměstnanci.

d kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost
 • Seznam relevantních internetových stránek:

www.evropska-unie.cz - sumář obecných informací

www.evropsky-parlament.cz - informace o činnost EP

www.euroskop.cz - portál o evropské integraci

www.europe-direct.cz - mapa regionálních pracovišť

www.euroactiv.cz - soubor aktuálních analýz

www.eur-lex.europa.eu - přístup k právu EU

www.ec.europa.eu - o institucionálních postupech