Download
skydd av personuppgifter i folkbokf ringen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skydd av personuppgifter i folkbokföringen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skydd av personuppgifter i folkbokföringen

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skydd av personuppgifter i folkbokföringen Ingegerd Widell ingegerd.widell@skatteverket.se www.skatteverket.se

 2. Disposition Folkbokföring Regelverk Antalsuppgift Vanliga fall Myndigheters ansvar Praktisk hantering – post Frågor - när som helst

 3. Skatteverkets regionindelning

 4. Folkbokföring • Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige – Verksamheten bedrivs vid skattekontor i en för riket gemensam folkbokföringsdatabas – I folkbokföringen registreras uppgifter omidentitet, bosättning och familjeförhållanden – Maskinell spridning av uppgifterna sker medhjälp av Navet – Navet uppdateras direkt med de ändringar som registreras i folkbokföringsregistret

 5. Tre olika skyddsnivåer • Sekretessmarkering • Kvarskrivning– kombineras vanligen med sekretessmarkering • Fingerade personuppgifter

 6. Sekretessens räckvidd 22KAP. 1 § Offenlighets och Sekr.L ... i verksamhet som avser folkbokföring … om det av särskild anledning kan antas • ... den enskilde ellernågonhonom närstående lidermen om uppgiften röjs

 7. När kan man ansöka om skyddade personuppgifter?

 8. Vilket underlag krävs? • Skriftlig ansökan • Polisanmälan/Åtalsanmälan/Dom • Uppgifter från socialförvaltning • Uppgifter från kvinnojour/Brottsofferjour • Beslut om besöksförbud • Annat • Som visar en konkret och aktuell hotbild

 9. Varaktighet - förlängning Hur länge? Spärrmarkering – Första gången ca ett år, normalt omprövning inom 2 år Kvarskrivning – Högst 3 år, därefter omprövning Vad krävs? – Man behöver visa en aktuell och konkret hotbild

 10. Förutsättningar för kvarskrivning resp fingerade personuppgifter (enl SOU 2008:81)

 11. Sekretessmarkering 5540 12420 Varav kvarskrivna 68 1728 Varför? • Personförföljelse • Hot/misshandel • Våld eller hot om våld Hur många? 1994 2010 Fingerade personuppgifter: totalt ca 40 ärenden

 12. Kategorier Misshandlade kvinnor Personer utsatta för brott Vittnen Kriminella och f.d. kriminella Invandrare, politiskt förföljda Invandrare, s.k. hedersrelaterade brott Familjeproblem Psykiska skäl Arbete (poliser, väktare m.fl.)

 13. Spridning av uppgifter Myndigheter får avisering av alla uppgifter Sekretessmarkering innebär en “varningsflagga” Privatpersoner eller företag får inte uppgifter om skyddade personer

 14. * Försäkringskassan • * Vägverket, med bil- körkorts- och felparkeringsregister • * Migrationsverket • *Skatteverket (skatteregistret) • * Rikspolisstyrelsen • * Kriminalvårdsstyrelsen • * Statistiska centralbyrån • * Lantmäteriverket • * Statens personadressregisternämnd (SPAR- nämnden) • * Svenska kyrkan, med register över medlemmar i svenska kyrkan (likställd med myndighet i detta avseende).

 15. Veckovis uppdatering • Uppgifter i aviseringsregistret överförs veckovis till Totalförsvarets pliktverk, kommunernas olika förvaltningar och landstingens sjukvårdsförvaltningar (några landsting har daglig uppdatering).

 16. Skydd av personuppgifter på myndigheter Varje myndighet ansvarar för uppgifterna i sitt register Fråga om skyddade uppgifter kan lämnas ut eller inte prövas av respektive myndighet med stöd av sekretesslagens bestämmelser

 17. Vart skickas breven? Förmedlingsuppdrag Skattekontoret För fullständiga adressuppgifter – se vår hemsida www.skatteverket.se – Privat- Folkbokföring – –Skyddade personuppgifter – ”Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personer i offentlig förvaltning”

 18. Mycket begränsat antal personer har tillgång till uppgifter för personer med skyddade uppgifter Offentlig uppgift? • Skatteregister – omvänt skaderekvisitdvs. uppgiften offentlig först efter prövning

 19. Posthantering Skatteverket vidarebefordrar post Vad behövs?– Namn och helst personnummer (tillräcklig identifikation, i vissa fall är personnummer nödvändigt) Hur?– Förslut försändelsen– Skriv namn och personnummer– Lägg försändelsen i nytt kuvert

 20. Utredningar som behandlat frågan • Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras SOU 1998:40 • Personsäkerhetsutredningen SOU 2002:71 • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81 • Folkbokföringen i framtiden – SOU 2009:75