slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delegatura w Płocku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Delegatura w Płocku - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Co warto wiedzieć o ewaluacji?. Delegatura w Płocku. Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające, p rzeprowadzana jest przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delegatura w Płocku' - ross


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ewaluacja– praktyczne badanie oceniające,

przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów

ds. ewaluacji.

Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji zewnętrznej zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, przedstawiają wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

Delegatura w Płocku

slide3

Zakres ewaluacji zewnętrznej

 • całościowa
 • problemowa

Delegatura w Płocku

slide4

PROCES EWALUACJI JEST:

 • w pełni demokratyczny;
 • transparentny;
 • elastyczny.

Delegatura w Płocku

slide5

Ewaluacja dzieli się na 3 etapy:

PRZYGOTOWANIE

BADANIE

PODSUMOWANIE i analiza zebranych danych – na ich podstawie powstaje raport.

Delegatura w Płocku

slide6

W terminie 7 dni od dnia zebrania z radą pedagogiczną, zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający:

wyniki ewaluacji;

2) określenie poziomu spełniania wymagań,

o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168,

poz. 1324);

wnioski z ewaluacji.

Delegatura w Płocku

slide7

Raport, o którym mowa w § 9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Delegatura w Płocku

slide8

Metody i techniki badawcze

1) Badania ankietowe:

 • „Moja szkoła” - uczniowie klas o rok młodszych od najstarszych;
 • „Mój dzień” – uczniowie klas najstarszych;
 • rodzice uczniów klas objętych badaniem ankietowym;
 • nauczyciele;
 • dyrektor.
 • 2) Wywiady z: dyrektoremoraz przedstawicielami: nauczycieli, uczniów, partnerów szkoły i j.s.t., pracowników niepedagogicznych i rodziców.
 • 3) Obserwacje zajęć
 • 4) Obserwacja szkoły, jej otoczenia oraz zachowańuczniów.
 • 5) Analiza dokumentacji.

Delegatura w Płocku

slide9

RESPONDENCI

 • a) zgodnie z procedurą (np. klasy V i VI w SP, klasy III i IV w T);
 • b) dobór respondentów (zgodnie z procedurą, w uzgodnieniu z wizytatorami ds. ewaluacji):
 • dobór z uwzględnieniem rodzaju i zakresu współpracy (np. partnerzy, rodzice) i wykonywanych zadań (np. pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele);
 • dobór losowy (np. uczniowie);
 • b) niezależność respondentów
 • zadbanie o to, aby dany respondent nie występował w dwóch rolach.

Delegatura w Płocku

slide10

PRZEBIEG EWALUACJI

Jawność narzędzi

Przebieg ewaluacji

a) pismo informujące o ewaluacji (wysyłane na 30 dni przed rozpoczęciem)

b) harmonogram + dostęp do narzędzi;

Delegatura w Płocku

slide11

PRZEBIEG EWALUACJI

 • c) przygotowanie się do odpowiedzi na pytania w narzędziach;
 • adekwatność odpowiedzi do pytań (np. pytania do nauczycieli: – ankieta dla nauczyciela, wywiad z przedstawicielami nauczycieli);
 • niezależność respondentów (brak wzajemnej ingerencji w treści przekazywanych informacji przez poszczególne grupy respondentów);
 • d) zbieranie danych;
 • e) prezentacja zebranych danych na spotkaniu rady pedagogicznej.

Delegatura w Płocku

slide13

Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych

Wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentów

Wywiad grupowy z nauczycielami

Wywiad grupowy z prac. niepedagogicznymi

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z nauczycielami

Ankieta dla nauczycieli

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupwy z rodzicami

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z nauczycielami

Ankieta dla nauczycieli

Analiza dokumentów

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy z uczniami

Wywiad z dyrektorem

Wywiad grupowy

z nauczycielami

slide14

Poziom spełniania przez szkołę wymagań

E (poziom niski) – szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D

D (poziom podstawowy) - szkoła spełnia wymaganie na poziomie D

C (poziom średni) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, ale nie spełnia wymagań na poziomie B

B (poziom wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D oraz na poziomie B

A (poziom bardzo wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, na poziomie B oraz wykracza, w znaczący sposób, wyróżniający się na tle kraju, poza B.

Delegatura w Płocku

slide15

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej

 • Czy dokonywać ewaluacji wewnętrznej we wszystkich obszarach i wymaganiach?
 • Cel ewaluacji:
 • ROZWÓJ SZKÓŁ I PLACÓWEK

Delegatura w Płocku

slide16

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

a

Ewaluacja Wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Delegatura w Płocku

slide17

Wg rozporządzenia

 • poziom D:
 • wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki;
 • w szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • poziom B:
 • do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników;
 • wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

Delegatura w Płocku

slide18

poziom D: W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

 • Jaką grupę respondentów wybrać i jakie zadać pytania?
 • nauczyciele (ankieta, wywiad);
 • analiza dokumentów (np. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych);
 • uczniowie (ankieta);
 • ???

Delegatura w Płocku

slide19

Przykłady pytań w ankiecie dla nauczycieli, np.:

Czy zna Pan/i wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie

B) Czy wdraża Pan/i wnioski sformułowane na podstawie analizy egzaminu zewnętrznego?

Tak / Nie

C) Proszę wymienić wnioski, które Pan/i wdrażał/a?

………………….

D) Proszę opisać kilka przykładów (która klasa, temat/y lekcji, krótki opis sposobu wdrożenia, zastosowane pomysły).

………………….

E) ???

Delegatura w Płocku

slide20

Przykłady pytań w ankiecie dla uczniów, np.:

W odniesieniu do konkretnego wniosku, np.: Doskonalić umiejęt. wypowiadania się w krótkich formach pisemnych.

Jak często w tym roku szkolnym na lekcjach pisałeś samodzielnie krótkie teksty (np.: odpowiedź do zadania, notatka, opis, zaproszenie …)?

1 raz w tygodniu / 1 raz w miesiącu / … / …

B) Na jakim przedmiocie najczęściej piszesz samodzielnie ww. teksty? Wymień nie więcej niż 3 przedmioty.

…………………………………

C) Czy nauczyciel sprawdza poprawność napisanego przez Ciebie tekstu? zawsze / czasami / nigdy / … / …

D) ???

Delegatura w Płocku

slide21

Przykłady pytań w arkuszu analizy dokumentów, np.:

 • liczba obserwacji zajęć w roku szkolnym 2011/12: ….
 • liczba obserwowanych zajęć, na których nauczyciele wdrażali wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego: …..
 • najczęściej wdrażane wnioski (proszę podać 3 przykłady):
       • …………..
       • ……..……
       • …………..
 • ????

Delegatura w Płocku

slide22

Wykorzystanie ewaluacji, np. do:

 • wywołania dyskusji: czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w prawie?;
 • dzielenia się w środowisku tym, co szkoła/placówka robi dobrze/bardzo dobrze;
 • spojrzenia na swoją szkołę/placówkę na tle innych;
 • poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby zmienić stwierdzony stan?
 • ......................................
 • ………………………….

Delegatura w Płocku

slide23

Dostępność procedur

oraz

innych materiałów i informacji

www.npseo.pl

Delegatura w Płocku

slide24

D Z I Ę K U J E M Y

Delegatura w Płocku