Con là người ngoại đạo - PowerPoint PPT Presentation

ross
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Con là người ngoại đạo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Con là người ngoại đạo

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
129 Views
Download Presentation

Con là người ngoại đạo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Con là người ngoại đạo Nhat Truong Hương Lan trình bày

 2. Its Christmas time again Can't wait to hear those sleigh bells ringing Lạy Chúa tôi con người không đạo. Nhưng tin có Chúa ngự trên cao

 3. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm , Những buồn đen hoen dấu Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào

 4. Lạy Chúa tôi con người không đạo ,Nhưng yêu nhớ lắm nhạc chuông khuya

 5. Đêm đêm con chắp tay nguyện cầu Cầu cho người yêu còn xa mãi xa ,Mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua


 6. Những cuộc tình mong manh ,Như chiều vàng biển xanh Những dấu chân tình nhân ,Kéo theo mơ ước đầu

 7. Đứa nhỏ ngồi ôm em ,Bên thềm nghe đạn nổ Một người phơi tóc bạc ,Đếm thầm 20 năm .

 8. Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo .Nhưng tin Chúa giúp đời thương đau

 9. Con tin trong một lần đã lâu .Những hờn ghen thu ngắn Để áng xuân hồng âu yếm bay xa

 10. Những cuộc tình mong manh ,Như chiều vàng biển xanh Những dấu chân tình nhân ,Kéo theo mơ ước đầu

 11. Đứa nhỏ ngồi ôm em ,Bên thềm nghe đạn nổ Một người phơi tóc bạc ,Đếm thầm 20 năm .

 12. Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo .Nhưng tin Chúa giúp đời thương đau

 13. con tin trong một lần đã lâu .Những hờn ghen thu ngắn Để áng xuân hồng âu yếm bay xa

 14. DOANHDOANH