Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes - PowerPoint PPT Presentation

latvijas prezident ras es padom aktualit tes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes

play fullscreen
1 / 14
Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes
184 Views
Download Presentation
rosie
Download Presentation

Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Latvijas prezidentūras ES Padomē aktualitātes Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts Pēteris Veits, projektu koordinators 10.09.2013.

 2. Aktualitātes: • Latvijas loma preizdentūrā • Prezidentūras darba programmas izstrāde • Lietuvas pieredze • Sadarbība ar NVO

 3. Eiropas Savienības Padome • Eiropas Savienības Padome ir galvenā lēmējinstitūcija, kura koordinē Eiropas Savienības politikas jomas, nosaka ārpolitiku un drošības politiku. • Eiropas Savienības Padomi veido 28 dalībvalstu ministri, pārstāvot savu valsti.

 4. Prezidentūra ES Padomē • Par ES Padomes darba organizāciju un sanāksmju vadību rotācijas kārtībā sešus mēnešus atbild prezidējošā valsts. • Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā notiks ap 1500 dažāda līmeņa sanāksmēm Briselē un Luksemburgā, kā arī aptuveni 200 Latvijā. • Plānotais personāls: 1000 + Sekretariāts + Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES Padomē + brīvprātīgie/stažieri

 5. Prezidentūras dienas kārtības noteikšana • Nacionālie notikumi un prioritātes • Saeima • Valdība • Eksistējošie dokumenti, plāni un prioritātes • «Mantojums» no iepriekšējām prezidentūrām • Trio un citu dalībvalstu prioritātes • Globālās attīstības tendences • Force majeure

 6. Prezidentūras pamatprincipi • 3i • IESAISTĪŠANĀS - priekšnoteikums drošai, atbildīgai un politiski leģitīmai Eiropai • Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un radošums - Eiropas IZAUGSMES atslēga • Resursu un vides ILGTSPĒJA– cilvēka dzīves kvalitātes pamats • Nosacījumi • Integrācija • Iedvesma

 7. Prezidentūras darba programma • Piedāvā prezidentūras vīziju • Izvirza stratēģiskos pamatmērķus • Pamatmērķi ir sadalīti tematiskajos blokos, konkrētās darbībās, prioritātēs vai tiesību aktos

 8. Prezidentūras darba programmas izstrāde Trio programma • Jūlijā notika pirmā oficiālā trio un Padomes Ģenerālsekretariāta tikšanās • Maijs 2014 – trio programmas apstiprināšana Vispārējo lietu padomē

 9. Prezidentūras darba programmas izstrāde Prezidentūras 6 mēnešu darba programma • Oktobris līdz novembris 2013 – publisko diskusiju cikls Rīgā un reģionos • Februāris - jūnijs 2014 – 1.projekts (diskusijas Ministru kabinetā, Saeimā, ar sociālajiem partneriem un NVO) • Maijs - augusts 2014 – 2.projekts (Padomes un Eiropas Komisijas komentāri, apstiprināšana Ministru kabinetā)

 10. Lietuvas prezidentūras mērķi • Uzticama Eiropa (Credible Europe) Stabils finanšu sektors un valsts finanses un efektīva uz izaugsmi orientēta ES ekonomiskā pārvaldība ar spēcīgāku sociālo dimensiju. • Uz izaugsmi vērsta Eiropa (Growing Europe) Ar lielākām investīcijām zinātnes un tehnoloģiskajā attīstībā, iekšējā tirgus dziļāku integrāciju un labākas nodarbinātības iespējas, kā arī ilgtspējīga sociālā drošība. • Atvērta Eiropa (Open Europe) Spējīga efektīvi risināt starptautiskos izaicinājumus, atbalstot demokrātiskās vērtības, ieguldījums drošās kaimiņattiecībās un aktīva ES pilsoņu tiesību aizsardzība.

 11. Lietuvas prezidentūras līdz šim paveiktais • Tiesību aktu kopums Latvijas iestājai eirozonā no 2014. gada 1.janvāra • Vienošanās par ES 2013.gada budžeta grozījumiem • Padomes kopējā nostāja par 2014. gada budžetu • Novadītas 244 darba grupas, 33 trialogi ar Eiropas Parlamentu, 130 Padomes sagatavošanas sanāksmes • Lietuvas prezidentūras laikā ES Padomē plānots izskatīt 562 tiesību aktus

 12. Sadarbība ar NVO Nosacījumi sadarbībai NVO pasākumos: • Izvirzīta ES aktuāla tematika • Dalībnieki aicināti no vairākām ES dalībvalstīm • Sasaiste ar valsts institūciju organizētajiem pasākumiem un prioritātēm • Līdzfinansējums

 13. NVO plānotie pasākumi • Pašreiz iesniegti ~ 40 pasākumi un pasākumu idejas • Tiek veikts izvērtējums pasākumu atbilstībai atlases kritērijiem • Tiek veiktas saruna ar Bilaterālo finanšu instrumentu administratoriem (EEZ/ Norvēģijas finanšu instruments, Eiropas Komisija)

 14. Paldies par uzmanību! Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts 67011750  sekretariats@es2015.lv Z.A.Meierovica bulvāris 14 -  4.stāvs, Rīga www.es2015.lv@ES2015LV