slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за рРPowerPoint Presentation
Download Presentation
ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за рÐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за рР- PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за развитието му. Изготвил: Н евена Кехайова Михаела Драганова Специалност : Финанси 2013г. Съдържание:. 1. Въведение

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за рÐ' - rose-ramsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ТЕМА 16 : Допълнителзно здравно осигуряване и перспективите за развитието му

Изготвил:

Невена КехайоваМихаела ДрагановаСпециалност: Финанси

2013г.

slide2
Съдържание:
 • 1. Въведение
 • 2. Надзор върху дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване
 • 3.Характеристика на ДЗО
 • 4.Здравно-осигурителнидружества
 • 5.Начин за осъществяване на дзо
 • 6.Доброволното групово (корпоративно) здравно осигуряване
 • 7.Проблеми пред ДЗО
 • 8.Данни за пазара на доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2012 г.
 • 9.Перспективи за развитието на доброволното здравно осигуряване
 • 10.Въпроси
slide3
1. Въведение

Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки.

двустълбов модел на здравно осигуряване:

 • доброволно, чрез акционерни дружества с единствен предмет на дейност доброволно здравно осигуряване
 • задължително,реализирано чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
slide4
2. Надзор върху дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване

КФН (относно лицензиране и финансова стабилност)

Надзорът върху дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване е:

slide5
3. Характеристика на ДЗО:

Доброволно здравно осигуряване – то се урежда в закона за здравното осигуряване и в наредбата за реда, воденето и съдържанието на регистъра на здравно-осигурителните дружества. Доброволното здравно осигуряване в закона е дефинирано така – „Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори. ”

slide7
3. Характеристика на ДЗО:
 • Задължително осигуритените лица, които са сключили договор със съответно здравно-осигурително дружество.

Осигурени лица – статут на доОсигурени лица – статут на доброволно осигурени имат:

Кой може да бъде осигурен :

 • Всеки може да се самоосигури
 • Всеки може да осигури членове от семейството си
 • Всеки може да осигури друго физическо лице
 • Работодател може да осигури своите служители

Доброволно здравно осигуряване – този вид осигуряване е най-разпространено и развито почти във всички страни от Европа като пазарно-ориентирано, допълващо публичното здравно осигуряване и е предназначено предимно за лицата с високи доходи.

slide8
3. Характеристика на ДЗО:

Основни принципи на Доброволно здравно осигуряване са:

Доброволното здравно осигуряване се осъществява при спазването на принципа на доброволност.

Държавният надзор върху дейността на доброволното здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор.(КФН)

Дейността по доброволното здравно осигуряване се осъществява с предлагане, сключване и изпълнение на договори. То се извършва чрез възстановяване на разходи или чрез абонаментно обслужване.

slide9
4.Здравно-осигурителнидружества

Допълнителното здравно осигуряване е доброволно и представлява дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензираните здравноосигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.

Доброволното здравно осигуряване е допълнително и се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз при условията и по реда на ЗЗО.

За осъществяване на доброволното здравно осигуряване се сключват договори между осигурения и осигурителното дружество.

Договорът съдържа вида и обема на медицинските и други услуги, които осигурителят гарантира на осигурения, както и размера на осигурителната премия по този договор.

slide10
4.Здравно-осигурителнидружества

Работодателите могат да сключват от свое име и за своя сметка договори за доброволно здравно осигуряване за своите работници и служители. Цените на медицинските и другите услуги - предмет на доброволното здравно осигуряване, както и условията и редът за тяхното осъществяване се договарят между осигурителното дружество и изпълнителите на медицинска помощ.

Договорите между дружествата за доброволно здравно осигуряване и осигурените лица, както и договорите между дружествата за доброволно здравно осигуряване и изпълнителите на медицинска помощ се сключват в съответствие със Закона за задълженията и договорите.

Акционерни дружества могат да осъществяват доброволно здравно осигуряване само при условие, че са получили лицензия при условията и по реда на този закон.

Акционерни дружества, получили лицензия, могат да притежават медицински кабинети, здравни заведения и аптеки.

Акционерно дружество за доброволно здравно осигуряване се учредява, извършва дейността си и се прекратява по реда на Търговския закон, доколкото в този закон не е предвидено друго.

slide11
4.Здравно-осигурителнидружества

Здравноосигурителните дружества предлагат на клиентите здравноосигурителни пакети срещу заплащане на премии. Пакетите могат да включват медицински услуги съгласно Националния рамков договор, както и услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Най-често срещаните пакети са:

 • Профилактичен за подобряване на здравето и предпазване от заболяване;
 • Извънболнична медицинска помощ;
 • Болнична медицинска помощ;
 • Дентална медицина (Стоматология) и др.
slide12
4.Здравно-осигурителнидружества

За определяне на цените при доброволното здравно осигуряване от основно значение са:

 • избрания здравен фонд
 • избрания пакет
 • размера на осигурената група
 • здравословното състояние на осигурения.

В зависимост от конкретния случай цената на здравноосигурителния пакет за едно лице варира между 180 и 600 лева за година.

Здравните вноски могат да се плащат лично, от друго лице или от работодател. Най-често вноската се заплаща еднократно или на 2 или 4 годишни вноски.

slide13
4.Здравно-осигурителнидружества
 • Здравноосигурителна компания „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ“ АД
 • ЗОД „Булстрад Здраве“ АД
 • Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“ АД
 • „ЗОФ Медико-21“ АД
 • Здравноосигурителна каса FiHealth
 • ЗОК „Надежда“ АД
 • ДаллБогг Живот и Здраве
 • Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД
 • „ДЗИ – Здравно осигуряване“ АД
 • „ДОМ-Здраве“ АД
 • „ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ EАД
 • „Здравноосигурителен институт“ АД
 • „ЗОД – Планета“ ЕАД
 • „Токуда Здравноосигурителен Фонд“ АД
 • „ЦКБ ЗДРАВЕ“ ЕАД
 • „Юнайтед Медикал” ЕАД
 • „Общинска Здравноосигурителна Каса” АД
 • „Европейска здравноосигурителна каса“ ЕАД

Дружества за Доброволно здравно осигуряване

slide14
5.Начин за осъществяване на дзо
 • Възстановяваненаразходи – това е начинпокойтоздравнотодружество, напълноиличастичновъзстановяваразходитезаздравнообслужване. Разходитесевъзстановяватилинаосигуренотолицеилинасъответнияизпълнител
 • Абонаментнообслужване – притазиформаздравно-осигурителнотодружествоосигуряваопределенистоки и услугиотизпълнителнамедицинскапомощ, с койтоимасключендоговор
slide15
5.Начин за осъществяване на дзо

Доброволното здравно осигуряване чрез възстановяване на разходите е форма, при която здравноосигурителното дружество частично или изцяло възстановява разходите за здравеопазване на осигурените лица, при настъпване на предвидените в здравноосигурителни договори случаи. Разходите могат да се възстановят, както на изпълнителите, така и на осигурените лица, за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки.

Чрез пряко договаряне доброволното здравно осигуряване гарантира свободата на избор както на изпълнители, така и на съвременни технологии и стоки за постигане на желаната форма и степен на възпроизводство на здравето в конкретна организация.

slide16
6.Доброволното групово (корпоративно) здравно осигуряване

Като самостоятелна дейност доброволното здравно осигуряване разкрива най-пълно своите възможности при опазване, възстановяване и подобряване на груповото (корпоративното) здраве.

Всеки работодател е пряко заинтересуван от пълноценното изпълнение на годишния план за дейността на организацията с оптимален брой персонал. Поради различни обективни и субективни обстоятелства планираните резултати не се реализират. Най - честата обективна причина за това е непредвидено отклонение в здравното състояние на част от персонала или кадри на ключови позиции, предизвикващо краткотрайно или продължително отсъствие от работа поради заболяване.

Доброволното групово (корпоративно) здравно осигуряване позволява да се обхванат по вид, обем и срок на изпълнение всички необходими и достатъчни здравни услуги и стоки за дефинитивно решаване на възникнали здравни проблеми. Доброволното здравно осигуряване поема тяхното заплащане или възстановява.

slide17
7.Проблеми пред ДЗО

Доброволното здравно осигуряване не се развива като стабилен и конкуриращ задължителното здравно осигуряване пазар на услуги. Ето някои от проблемите, които може да се посочат :

 • Нестабилната икономическа среда, ниските доходи на населението, слабото развитие на дребния и средния бизнес, което се отразява в/у готовността на работодателите да поемат по-голяма част от вноската за ДЗО на своите работници и служители;
 • Липсата на обществена потребност и традиции в областта на доброволното здравно осигуряване. Все още съществува убеждението, че грижата за здравето е задължение на държавата;
 • Липсата на финансово гарантиран и обезпечен пакет от здравни услуги и стандарти за тяхното изпълнение;
 • Готовността за директни нерегламентирани плащания за здравни услуги са предимно от лицата с по-високи доходи;
slide18
7.Проблеми пред ДЗО:
 • Широко застъпено кешово разплащане "под маса" от пациентите;
 • Слабо развития сектор на частните лечебни заведения, както и засега слабо развитие на здравноосигурителните фондове.
 • Няма традиции в областта на доброволното здравно осигуряване
 • Липсват все още достатъчен брой частни лечебни заведения
slide19
7.Проблеми пред ДЗО

Доброволното здравно осигуряване не може да се разглежда откъснато от системата за здравно осигуряване и от развитието на здравеопазването. Системата за финансиране е само инструмент за постигане на целта „повече здраве“. У нас, освен че самата система за здравно осигуряване има твърде много нерешени проблеми, липсва политически и обществен консенсус върху цялостната концепция за развитие на здравеопазването. Проблемите на собствеността, на структурата, на управлението на здравната система на макро- и микрониво остават нерешени.

Доброволното здравно осигуряване не се развива като съвременен пазар на здравни услуги. Причините за слабото развитие на доброволното здравно осигуряване са много и комплексни.

8 2012
8.Данни за пазара на доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода

януари – октомври 2012 г.,

възлиза на 38 112 хил. лв.,

с което се отчита ръст от 14,2 %

спрямо същия период на 2011 г.,

при спад от 3,4% година по-рано.

В сравнение с края на месец октомври 2011 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

8 20121
8.Данни за пазара на доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2012 г.

На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета:

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите :

най-голям спад - по пакета

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 185 357 души при 202 105 души към края на октомври 2011 г.

slide22
9.Перспективи за развитието на доброволното здравно осигуряване
 • Тъй като данните показват постепено увеличаване на интереса към здравноосигурителните дружества, ето и някои от причините за това:
 • Обособяване на определена прослойка от граждани с увеличаващи се доходи
 • Непрекъснато нарастващото недоволство на гражданите от задължителното здравно осигуряване
 • Генериране на публични нагласи, изместващи традиционната представа за безплатно
 • Здравеопазване
 • Мениджърите все по-често проявяват интерес и осъзнават необходимостта от доброволно здравно осигуряване за своите работници и служители
 • Дружествата за доброволно здравно осигуряване натрупват опит
slide23
Използвани източници на информация:
 • Закон за здравното осигуряване - www.trudipravo.bg;
 • НЗОК – www.nhif.bg;
 • Национален осигурителен институт ( НОИ ) - www.nssi.bg;
 • Национален Статистически Институт – www.nsi.bg;
slide24
Въпроси за дискусия:

Здравна осигуровка или застраховка - къде е разликата?

„Застраховането третира получаването на обезщетение при настъпило застрахователно събитие - т.е. ако един човек се разболее, някаква част от средствата за неговото лечение или всичките ще му бъдат възстановени. Но това означава, че застраховането ще бъде ориентирано към лечение на болести, докато осигуряването е предимно за опазване на здравето. Там има профилактика. Човек може да е напълно здрав, но да бъде изследван. “

slide25
Примерни Въпроси:

1.Кое твърдение е грешно?

 • Всеки може да осигури друго физическо лице
 • Не всеки може да се самоосигури
 • Всеки може да осигури членове от семейството си
 • Работодател може да осигури своите служители

2.В зависимост от конкретния случай цената на здравноосигурителния пакет за едно лице варира между :

100-500лв.

180-600лв.

280-840лв.

330-1000лв.

3.Кое от изброените не е модел на здравното осигуряване:

Задалжително

Доброволно

Профилактично