Download
zemn ho pl nov n na obc ch v roce 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
územního plánování na obcích v roce 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
územního plánování na obcích v roce 2007

územního plánování na obcích v roce 2007

90 Views Download Presentation
Download Presentation

územního plánování na obcích v roce 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. územního plánování na obcích v roce 2007 setkání tajemníků obcí Karlovarského kraje 27.6.2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

 2. ? nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nabyl účinnosti 1.1.2007 stav po téměř šesti měsících…

 3. zákon č. 183/2006 Sb. • rozdělení působností OBCÍ v oblasti územního plánování (přenesená působnost) • ORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území - úředníci splňují kvalifikační požadavky !!! • OÚ – pořizují ÚPD pro svou obec nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec - úředníci nebo fyzické osoby splňují kvalifikační požadavky • ostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD

 4. § 6 odst. 1 - úřad územního plánování (ORP): • vykonává další činnosti dle zákona • pořizuje územně plánovací podklady =územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu • je dotčeným orgánem v územních řízeních, pokud nevydává územní rozhodnutí a v řízeních o změnách území • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce

 5. přechodná ustanovení NSZ § 187 a 188

 6. pořizování územních plánů, RP a ÚS • zvýšení počtu činností pořizovatele: • kromě postupu od zadání po vydání - posuzuje návrh na změnu ÚPD, zpracovává zadání ÚPD, musí znát území, spolupracuje s projektantem, navrhovatelem změny, obcí pro kterou se pořizuje, vede dohodovací řízení s DO, … podává návrh na zápis předkupního práva na katastrální úřad, …, provádí metodickou činnost, …, zpracovává vymezení zastavěného území, … SOUSTAVNÁ ČINNOST • sankční ustanovení • ÚPD = opatření obecné povahy – přezkum dle správního řádu- soulad s právními předpisy (není již průběžná kontrola NOÚP!) (nadřízeným orgánem - 3 roky – kdokoliv; nebo soudní přezkum –bez časového limitu – ten kdo mohl dát námitku) • ověřování aktuálnosti územně plánovacích podkladů!!! –dokumentaci, která není v evidenci www.uur.cz nelzepoužít jako podklad pro rozhodování

 7. pořizování územních plánů, RP a ÚS • žádost o sdělení k zajištění výkonu územně plánovací činnosti (20.12.2006, 1119/KU/06) • vzory usnesení na webu (ZO - určený zastupitel, RO (ZO) - žádost o pořízení) • určený zastupitel (školení?) • tzv. ostatní obecní úřady: • úředník – v pracovní náplni - příprava podkladů, spolupráce na pořizování ÚPD a ÚAP, ….

 8. § 6 odst. 1 - úřad územního plánování (ORP): • vykonává další činnosti dle zákona • pořizuje územně plánovací podklady =územní studie a ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍve svém správním obvodu a připravuje data pro evidenci územně plánovací činnosti • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu • je dotčeným orgánem v územních řízeních, pokud nevydává územní rozhodnutí a v řízeních o změnách území • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce

 9. údaje o území = sběr, převody, třídění, ukládání a zpracování dat limity hodnoty záměry problémy zjištění z vlastníchprůzkumů a rozborů statistické údaje rozbor udržitelného rozvoje území zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje (SWOT analýza celého správního území, …) určení problémů k řešení v ÚPD všech obcí správního území územně analytické podklady (ÚAP) • zpracování digitální technologií • metodika sjednocená !!!v rámci kraje (GIS) • výměna dat s krajem • distribuce dat dalším subjektům } pro celé správní území • sankční ustanovení • aktualizace každé 2 roky ? personální odborné technické vybavení

 10. územně analytické podklady (ÚAP) • spolupráce KÚ - ORP • pracovní skupina ÚAP • dotace na vybavenístandardizovaných pracovišť ÚAP • Projekt koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje KOPaS ÚAP KK • smlouva o spolupráci a realizaci

 11. závěrečné informace • metodiky, školení, internet!!! • novely stavebního zákona (1. novela č. 68/2007 Sb.) • aktuální krajské územně plánovací projekty: • ZÚR KK • Medard www.medard-lake.eu • Územní studie Střela www.cestazmesta.cz • horská střediska • dotace na ÚPD obcí, (ÚAP)

 12. cíl: KVALITNÍ územní plány, regulační plány, územní studie a územně analytické podklady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. děkuji za pozornost kontakt: Ing. arch. Jana Kaválková vedoucí oddělení územního plánování KÚKK 353 502 223 jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz