j lm arbete vid lth n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JäLM arbete vid LTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
JäLM arbete vid LTH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

JäLM arbete vid LTH - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

JäLM arbete vid LTH . Administratörsträff 2013-05-21. Inledande frågor:. När grundades LU? Vilket år fick LU sin första kvinnliga doktor (doktorsexamen)? Vad hette hon och vad var ämnet? När installerades LU:s första kvinnliga professor och vad hette hon? Vad var ämnet ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JäLM arbete vid LTH' - rooney-holmes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j lm arbete vid lth

JäLM arbete vid LTH

Administratörsträff 2013-05-21

inledande fr gor
Inledande frågor:
 • När grundades LU?
 • Vilket år fick LU sin första kvinnliga doktor (doktorsexamen)? Vad hette hon och vad var ämnet?
 • När installerades LU:s första kvinnliga professor och vad hette hon? Vad var ämnet?
 • När grundades LTH? När blev LTH en teknisk fakultet vid LU?
 • När installerades LTH:s första kvinnliga professor och vad hette hon? Vad var ämnet?
 • Hur stor andel kvinnliga professorer har vi på LTH (tom 2012)?
 • Vad står akronymen JäLM för?
slide3
Svar:
 • LU grundades år 1666 (-1668)
 • LU:s fick sin första kvinnliga doktor 1909 (1910), hon hette Hilma Borelius och ämnet var litteraturvetenskap. Professorsdottern Hilma Borelius blev 1909 Lunds första kvinnliga doktor, fick docentbetyg och docentstipendium samt vikarierade en tid på Fredrik Bööks professur. Hilma blev docent 1910 - den första kvinnliga docenten i litteraturhistoria i Norden samt den första kvinnliga läraren vid Lunds universitet - och tillförordnad professor i litteraturhistoria vid Lunds universitet vårterminen 1922.
 • LU:s första kvinnliga professor installerades 1965, hon hette Birgitta Odén och ämnet var historia.
 • LTH grundades år 1961 och blev teknisk fakultet vid LU 1969
 • LTH:s första kvinnliga professor installerades 1964, hon hette Carin Boalt och ämnet var byggnadsfunktionslära
 • LTH:s kvinnliga professorer utgör 14% av professorerna vid LTH
 • JäLM= Jämställdhet, Likabehandling (lika villkor) och Mångfald
h andlingsplan f r j lm 2012 2016
Handlingsplan för JäLM 2012-2016
 • Handlingsplanen gäller för perioden 2012-10-01—2016-12-31 och gäller för hela LTH.
 • Handlingsplanen ska förankras vid samtliga institutioner (19 st)
 • Syftet med planen är att den ska vara ett ”levande” arbetsdokument som innehåller aktiviteter och mål som går att genomföra.
 • En övergripande målsättning är att arbetet med JäLM på sikt ska uppfattas som en naturlig del av det dagliga arbetet
 • Årlig budget cirka fem miljoner kronor (för 2013)
 • Planen delas in i två delar: en strategisk och en operativ del
handlingsplan strategisk inriktning
Handlingsplan – strategisk inriktning
 • Utgår från LTH:s strategiska plan (bl a fakultetens värdegrund, viljeinriktning och övergripande mål) och LU:s jämställdhetspolicy (insatsområden)
 • Fem år - följer LTH:s strategiska plan (2012-2016) avseende långsiktiga inriktningar och mål
 • Återrapporteringför femårs perioden avseende genomförda aktiviteter och måluppfyllelse – klart till januari 2017
handlingsplan operativ inriktning
Handlingsplan – operativ inriktning
 • Operativa mål - ett års perspektiv (både områdes- och institutionsnivå mhs till uppföljning)
 • Arbetsgrupp upprättas för identifiering och fastställande av mål och aktiviteter
 • Aktuella aktiviteter listas samt en handlingsplan upprättas för varje enskild aktivitet (se LU:s mall)
 • Genomförande av aktiviteter genomförs under perioden januari-december (innevarande kalenderår)
 • Uppföljning, nulägesanalys/-beskrivning, prioritering av aktiviteter samt återrapporteringgenomförs under perioden okt-jan (rapporten presenteras i januari och ska även ligga till grund för LTH:s verksamhetsberättelse och LU:s jämställdhetsbokslut).
handlingsplan arbetsorganisation
Handlingsplan - arbetsorganisation
 • bygga upp en arbetsorganisation för JäLM inom LTH
 • jämställdhetsperson från respektive institution ingår i LTH:s arbetsgrupp. I nuläget har 14/19 institutioner utsett jämställdhetsperson.
 • Nästa arbetsgruppsmöte genomförs 28 augusti, kl 13:15-15:15.
 • syftet är bl a att arbeta mer aktivt med JäLMfrågor inom hela LTH men också att underlättar förankring inom organisationen.
ledningsgrupp j lm
Ledningsgrupp JäLM
 • Annika Mårtensson, prorektor/ordförande
 • Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg
 • Sonja Meiby, personalchef
 • Bodil Ryderheim, verksamhetsansvarig samt kontaktperson för likabehandling
 • Hanna Nilvall, kommunikatör
 • Ingrid Svensson, universitetslektor
 • Linda Tufvesson, forskarassistent
 • Malin Pettersson, TLTH
 • Stella Bergström, studerande representant
 • Lars-Henrik Ståhl, prefekt
 • Prefekt Vakant
 • Prefekt Vakant

Sammankallande: Jeffrey Armstrong, personalavdelningen LTH

arbetsgrupp j lm nytt from 130424
Arbetsgrupp JäLM (nytt from 130424)
 • Arkitektur & byggdmiljö Laura Liuke
 • Bygg & miljöteknologi Rolf Larsson
 • Byggvetenskaper Stefan Olander
 • Datavetenskap Camilla Lekebjer och Elin Anna Topp
 • Energivetenskaper Catarina Lindén
 • Fysik Per Kristansson
 • Immunteknologi Mattias Levin
 • Institutionen för kemiteknik Åsa Davidsson
 • Kemiska institutionen Catrin Malmström
 • Livsmedelsteknik Yvonne Granfeldt
 • Reglerteknik Eva Westin
 • Mätteknik & industriell elektroteknik Maria Tenje och Lars Wallman
 • Teknik& samhäll Eva Leire
 • Teknisk ekonomi och logistik Johan Marklund

Sammankallande: Jeffrey Armstrong, personalavdelningen LTH

exempel p j lm aktiviteter 2013
Exempel på JäLM aktiviteter 2013

Utöver arbetet med att bygga upp JäLM verksamheten och arbetsorganisation över tid, genomförs bl a följande aktiviteter under året:

 • Meriteringsstöd för underrepresenterat kön (2 milj kr/år)
 • Lise Meitner professur (ca 1 milj kr/år)
 • Särskilt stöd för kvinnliga docenter
 • Vattenhallen - konceptutvecklingsprojekt med inriktning på programmering (delfinansiering ca 200000 kr/år)
 • Genusutbildning, genomförs en gång vartannat år (115000kr/genomförande)
 • Ekonomiskt stöd till studentföreningar vid LTH för att främja nätverks- och JäLM arbete (varierar från 5000-25000kr/år)
 • Ekonomiskt stöd till nätverk såsom ”Step-Up” (delfinansierat tillsammans med M- och N-fak 62500kr/år)
 • Rekryteringsaktivitet/-projekt: Flickor på teknis & Skapa din framtid
professorer
Professorer

Under perioden 2009-2012 har utvecklingen avseende kvinnliga professorer har i stort varit oförändrad vid 14 %.

Under samma period har t ex naturvetenskaplig fakultet ökat antalet kvinnliga professorer med 7 % dvs från 10 % till 17 % och medicinska fakulteten med 5 % dvs från 20 % till 25%.

Insats för en mer långsiktig satsning för rekrytering av kvinnliga professorer vid LTH behöver identifieras och tillämpas. Hur kan vi på sikt få fler kvinnliga professorer?

internationellt perspektiv ta personal 1 2
Internationellt perspektiv – TA personal (1/2)

Antalet anställd TA-personal vid LTH är 303 (197K+106M). Av dessa har, oavsett kön, 4 %utländskt medborgarskap:

 • 65 % av TA-personalen utgörs av kvinnor - oavsett ursprung. Kvinnor med svenskt medborgarskap utgör 63 % samt kvinnor med utländskt medborgarskap 2 %.
 • 35 % av TA-personalen utgörs av män – oavsett ursprung. Män med svenskt medborgarskap utgör 33 % samt män med utländskt medborgarskap 2 %.

Att följa upp: Karriärplanering för TA personal

internationellt perspektiv doktorander 1 2
Internationellt perspektiv – doktorander (1/2)

Gruppen doktorander vid LTH består av 532 heltidsekvivalenter (180K +352M). Av dessa har, oavsett kön, 212 (ca 40 %) heltidsekvivalenter utländsk medborgarskap:

 • 34 % kvinnor återfinns i gruppen doktorander - oavsett ursprung. Kvinnor med svenskt medborgarskap utgör 19 % samt kvinnor med utländskt medborgarskap 15 %.
 • 66 % män återfinns i gruppen doktorander – oavsett ursprung. Män med svenskt medborgarskap utgör 41 % samt män med utländskt medborgarskap 25 %.

Vid LTH är samtliga doktorander anställda, till fakulteten finns även ett antal industridoktorander som är antagna vid fakulteten men som innehar anställning utanför alternativt uppbär annan extern finansiering.