slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB)

play fullscreen
1 / 52

Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB)

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva visste vi før og hva vet vi nå ominnvandrernes integrering og levekårKontaktforum 23. april 2008 Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring

 2. Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår  www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/

 3. Definisjon • Innvandrerbefolkningen består av personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 342 000 • - og de barna som slike innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere): 73 000 I alt 415 000, 8,9 % av befolkningen 1.1. 2007

 4. Mister vår definisjon mange innvandrere? Tall per 1.1.2006 • Tredjegenerasjon: 100 personer, finnes i noen få av Oslos sandkasser • Barn av en etterkommer og en 1. gen: 2 100, 1200 fra Pakistan, 250 fra Tyrkia • Det er flere barn av en ”norsking” og en innvandrer enn av en etterkommer/ en innvandrer, for Pakistan er det likt antall

 5. Hvorfor innvandrer innvandrerne?

 6. MYTE: Integrasjonen i Norge er mislykket • REALITET: Integrasjonen -går langsomt -er vanskelig -men er på rett vei

 7. MYTE:Vi har ikke hatt arbeidsinnvandring til Norge, (men det må vi få) • REALITET: Vi har 192 000 innvandrere og etterkommere (8%) i arbeidsmarkedet, 111 000 fra ikke-vestlige land (nye EU land ikke inkludert)

 8. Sysselsatte i prosent av bosatte, etter utvalgte kommuner. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal 2005

 9. Konklusjon • Vi ser en tilnærming i demografisk atferd (og levekår) over tid og mellom generasjoner • Innvandrerne konsentreres om få næringer i arbeidslivet • lav sysselsetting og høy arbeidsledighet • særskilt for noen grupper • Utdanning går det bedre – spesielt for etterkommerne • Det går i riktig retning, men med langsom fart • Levekårsundersøkelsen

 10. Hva visste vi før og hva vet vi nå ominnvandrernes integrering og levekårKontaktforum 23. april 2008 Lars Østby los@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring 25

 11. Intervjuundersøkelser av innvandreres levekår • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983 Tyrkia, Pakistan, Vietnam, Chile og Storbritannia Nettoutvalg: 1 156. Svarprosent: 75 • Levekår blant innvandrere 1996Tidl. Jugoslavia, Tyrkia, Iran, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Somalia, Chile Nettoutvalg: 2 561. Svarprosent: 67 • Levekår blant innvandrere 2005/2006Bosnia-Hercegovina, Serbia-Montenegro, Tyrkia, Iran, Irak, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Somalia, Chile Nettoutvalg: 3 053. Svarprosent: 64 26

 12. Temaer i undersøkelsen LKI 2005/2006 Bakgrunn fra opprinnelseslandet Bånd til opprinnelseslandet Bolig Familie i Norge Venner og naboer Religion Utdanning Arbeid Arbeidsmiljø Inntekter og utgifter Ubetalt arbeid Ektefelle/samboers arbeid Barnepass Norskkunnskaper Vold og trusler Organisasjonsdeltakelse og mediebruk Statsborgerskap Opplevd diskriminering 27

 13. Formål med Levekår blant innvandrere 2005/2006 Beskrive sider ved levekårene som ikke dekkes av registre Sammenlikne med Levekår blant innvandrere i 1996 ordinære levekårsundersøkelser for hele befolkningen funn for tilsvarende innvandrergrupper i andre land 28

 14. Botiden har økt… 29

 15. … og det er flere etterkommere i utvalget Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og 2005/2006 30

 16. Andel med høyere utdanning fra opprinnelseslandet blant dem som innvandret som ”voksne” (18+) 32

 17. Mange fullfører en utdanning i Norge (18 år + ved innvandring) 33

 18. Noe mer vanlig med høyere utdanning enn i 1996Utdanning i alt 34

 19. Fast eller midlertidig ansatt? Prosent 35

 20. Flere opplever dårlig arbeidsmiljø 36 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2003

 21. Kan man si noe om endringer siden 1996?

 22. Mange kvinner vurderer sine norskferdigheter som dårlige/svært dårlig 1) 38 1) Etterkommere og innvandrere ankommet før fylte 6 år er holdt utenfor.

 23. Få i jobb vurderer sine norskferdigheter som dårlige 1) 1) Etterkommere og innvandrere ankommet i før fylte 6 år er holdt utenfor. 39

 24. Deltar mindre i organisasjoner 40

 25. Menn deltar noe mer enn kvinner 41

 26. Færre bor trangt enn i 1996

 27. Trangbodd, objektivt og subjektivt

 28. Deltar mindre i organisasjoner 44

 29. Menn deltar noe mer enn kvinner 45

 30. Hva vi har fått vite: • Dårligere boforhold enn andre, i bedring • Mye kontakt med gamlelandet, men flytter neppe tilbake • ”Alle” vil ha norsk statsborgerskap • Lite utdanning i bagasjen, mye tas i Norge • Sysselsettingen er svært ulik, i bedring • Dårligere arbeidsmiljø • Mindre utsatt for kriminalitet • Iranere opplever mest diskriminering • Religion viktig for mange, men ikke alle fra muslimske land

 31. Hvor mange har opplevd diskriminering? Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 47

 32. Store forskjeller mellom ulike grupper Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 48

 33. Andel i inntektsgivende arbeid og andel som har opplevd diskriminering ved ansettelse Sri Lanka Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia Chile Vietnam I alt Iran Pakistan Irak Somalia Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 49

 34. Andel som mener å ha fått dårligere, samme eller bedre behandling i helsevesenet enn en norsk person ville fått Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 50