Download
izgl t bas darba grupa daina grosa pbla izgl t bas padomes priek s de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA Daina Grosa PBLA Izglītības padomes priekšsēde PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA Daina Grosa PBLA Izglītības padomes priekšsēde

IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA Daina Grosa PBLA Izglītības padomes priekšsēde

173 Views Download Presentation
Download Presentation

IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA Daina Grosa PBLA Izglītības padomes priekšsēde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPADaina GrosaPBLA Izglītības padomes priekšsēde KONFERENCE „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI” 2014. gada 12. jūlijs

  2. Latviešu valodas apguves un skolu darbības veicināšana diasporā • Izstrādāt daudzveidīgus materiālus latviešu valodas kā dzimtās un kā svešvalodas apguvei, ievērojot bērnu valodas prasmes līmeņus, izveidot vadlīnijas un pārbaudes darbus. • Nodrošināt iespēju diasporas skolotājiem vietnē „Māci un mācies latviešu valodu” dalīties ar materiāliem, kā arī ievietot norādes uz citām vērtīgām mājaslapām un materiāliem. • Veidot vēstures un ģeogrāfijas mācību līdzekļus diasporai, vēlams lasāmgrāmatu formātā. • Veidot pusaudžiem piemērotus ieinteresējošus mācību materiālus un lietotnes, izmantojot spēles un atbilstošu metodiku.

  3. Valodas apguves un skolu darbības veicināšana • Turpināt iesākto: papildināt mācību materiālus pa vecuma grupām un līmeņiem, rīkot diasporas skolotāju kursus un latviešu valodas apguves nometnes. • Turpināt un palielināt tiešo finansiālo atbalstu diasporas skolām. • Veidot un attīstīt tālmācības iespējas diasporas skolēniem, nodrošinot latviešu valodas gan kā dzimtās, gan kā svešvalodas apguvi, Latvijas vēstures un ģeogrāfijas, latviešu kultūras apguvi. • Veidot un attīstīt pedagogu tālākizglītības iespējas tālmācībā, nodrošinot kvalifikācijas dokumentu ieguvi (piem., intensīvi 2 mēnešu kursi Latvijā).

  4. Valodas apguves un skolu darbības veicināšana • Nodrošināt un apkopot vienuviet diasporai aktuālo informāciju par nometnēm, prakses vietām, jauniešu sadarbību, brīvprātīgo darbu, apmaiņas programmām u.c. • Palīdzēt segt ceļa izdevumus diasporas skolu „tīklošanai” – dalībai savstarpējos talantu konkursos, koncertos u.c. izglītojošos pasākumos. • Nodrošināt un sekmēt Latvijas pedagogu viesošanos diasporas skolās, lai vadītu paraugstundas, nodrošināt vieslektoru dalību izglītojošos pasākumos (semināros, kursos), izmantot Erasmus studentu potenciālu. • Izstrādāt diasporas nedēļas nogales skolu veidošanas rokasgrāmatu (struktūra, dokumentu pakete u.c.).

  5. Valodas apguves un skolu darbības veicināšana • Publicēt informāciju diasporas vecākiem par divvalodības priekšrocībām diasporas plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un izdales materiālu formātā, izstrādāt rokasgrāmatu vecākiem. • Turpināt ārvalstīs nacionālpatriotiski izglītojošas viesizrādes no Latvijas. • Rīkot Latvijas kultūras dienas, latviešu svētkus un festivālus, iesaistot vairākas vienas valsts vai reģiona diasporas skolas.

  6. JAUNĀS IDEJAS • Organizēt diasporas skolēniem vasaras skolas, izmantojot Latvijas vispārizglītojošo skolu potenciālu (piem., Brocēnu vidusskola). • Kā informācijas kanālu izmantot publiskās bibliotēkas, bibliotēku biedrības, LR vēstniecības. • Nodrošināt elektronisko mācību līdzekļu pieejamību DVD formātā tiem diasporas bērniem, kam nav pieejams internets. • Izstrādāt latviskās dzīvesziņas rokasgrāmatu diasporas skolām.

  7. JAUNĀS IDEJAS • Apkopot un salīdzināt diasporas skolotāju pieredzi, piemēram, mudinot Latvijas studentus izstrādāt kursa darbus šajā jomā. • Veikt diasporas skolu monitoringu un regulāru statistikas datu apkopošanu. • Veidot bērnu apmaiņas programmas, sniedzot iespēju dzīvot ģimenēs Latvijā. • Piedāvāt latviešu valodas kursus pieaugušajiem LR vēstniecībās. • Diasporas organizācijām un LR vēstniecībām iegūt, apkopot un izplatīt informāciju par konkrētās valsts un tās pašvaldību atbalsta iespējām.