1 / 32

Trinties jėga

Trinties jėga. Darbą atliko Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8b klasės mokinė Brigita Zevakinaitė Mokytoja Vilma Andriušaitienė. Turinys. 3. Kas yra trinties jėga? 4. Trinties atsiradimo priežastys. 5. Nuo ko priklauso trinties jėgos dydis? 6. Trinties skaičiavimas.

zamir
Download Presentation

Trinties jėga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Trinties jėga Darbą atliko Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8b klasės mokinė Brigita Zevakinaitė Mokytoja Vilma Andriušaitienė

 2. Turinys 3. Kas yra trinties jėga? 4. Trinties atsiradimo priežastys. 5. Nuo ko priklauso trinties jėgos dydis? 6. Trinties skaičiavimas. 7. Nuo ko priklauso trinties koeficientas? 8. Trinties jėgos rūšys. 9. Rimties trintis. 10. Slydimo trintis. 11. Riedėjimo trintis. 12. Trintis skysčiuose ir dujose. 13. Žalinga trintis. 14,15. Naudinga trintis. 16. Trintis ir šiluma. 17,18. Bandymai. 19-31.Kokybinės užduotys. 32. Informacijos šaltiniai.

 3. Kas yra trinties jėga? • Jėga, kuri atsiranda kūnų sąlyčio vietoje ir trukdo vienam iš jų pajudėti ar judėti kito paviršiumi vadinama trinties jėga. • Ji visada nukreipta priešinga judėjimui kryptimi. F Ftr

 4. Trinties atsiradimo priežastys • Trinties jėgos atsiradimo priežasčių daug, tačiau svarbiausios yra šios: • Lietimosi paviršių gruoblėtumas.   • Susiliečiančių kūnų molekulių tarpusavio trauka (tik labai lygiuose paviršiuose).

 5. Nuo ko priklauso trinties jėgos dydis? • Patirtis ir bandymai rodo, kad juo sunkesnis daiktas ar didesne jėga jis spaudžiamas prie kito kūno, tuo didesnė trinties jėga. Ftr Ftr P P Klausimas

 6. Trinties skaičiavimas Ftr = µN Ftr max = µ0N • μ - trinties koeficientas (nurodomas lentelėse); • N - normalinė jėga, atsirandanti tarp paviršių [N]; • Ftr - trinties jėga arba didžiausia galima trinties jėga [N].

 7. Nuo ko priklauso trinties koeficientas? Trinties koeficientas priklauso nuo: • medžiagos, iš kurios pagaminti susiliečiantys kūnai; • paviršiaus apdorojimo; • paviršiaus švarumo.

 8. Trinties jėgos rūšys Trinties jėga Rimties trintis Trintis skysčiuose ir dujose Slydimo trintis Riedėjimo trintis

 9. Rimties trintis • Rimties trinties jėga – didžiausia trinties jėga tarp dviejų paviršių. • Ši trintis atsiranda vienas kito atžvilgiu nejudančių kūnų sąlyčio vietoje. Klausimai Bandymas

 10. Slydimo trintis • Slydimo trinties jėga – trinties jėga, atsirandanti vienam kūnui slystant kito paviršiumi. • Ji nukreipta priešingai greičiui, kuriuo kūnas juda liečiančio jį kūno atžvilgiu. Klausimai

 11. Riedėjimo trintis • Riedėjimo trinties jėga – trinties jėga, atsirandanti vienam kūnui riedant kito paviršiumi. • Riedėjimo trintis daug kartų mažesnė už slydimo. • Todėl kartais naudinga slydimą pakeisti riedėjimu. Klausimai Bandymas

 12. Trintis skysčiuose ir dujose • Kūnui judant skystyje arba dujose trinties jėga priklauso nuo kūno formos ir greičio. Klausimai

 13. Žalinga trintis • Dėl judančių vienas kito paviršiumi kūnų trinties jie įkaista, jų paviršiai deformuojasi, dyla ir dėvisi judančios mechanizmų detalės. • Todėl trinčiai mažinti technikoje naudojami rutuliniai ar ritininiai guoliai, judančios detalės tepamos alyva, naudojamos oro pagalvės. Klausimas

 14. Naudinga trintis • Be trinties poveikio gyventi būtų labai sudėtinga arba net neįmanoma. • Jei nebūtų trinties, keliai, grindys, visi paviršiai būtų slidūs. • Viskas slystų iš rankų. • Daiktai nuo mažiausio prisilietimo imtų judėti ir negalėtų sustoti. • Negalėtume nei eiti, nei važiuoti. Klausimas

 15. Trintį dažnai tenka didinti: daromi nelygūs apavo padai, automobilių ir dviračių ratų protektoriai, smėliu barstomi keliai ir šaligatviai.

 16. Trintis ir šiluma • Patrynę rankas, mes jaučiame šilumą. Tai atsitinka dėl trinties. • Dėl trinties dalis kūno judėjimo energijos virsta šiluma. • Degtukas užsidega taip pat dėl trinties. Degtuko galvute braukiant dėžutės šoną, ji įkaista.

 17. Bandymai • Prie sunkaus tašelio prikabinkite dinamometrą ir bandykite jį tempti išilgai stalo paviršiaus. • Matysite, kad dinamometras rodo vis didesnę jėgą, tačiau tašelis nepajuda iš vietos. • Vadinasi, jį turi veikti priešingos krypties jėga, kuri atsvertų dinamometro spyruoklės tamprumo jėga. • Čia atsiranda rimties trintis. • Jei tašelį trauktumėte stipriau, jis pradėtų tolygiai šliaužti stalo paviršiumi. Rimties trintis

 18. Prikabinkite prie vežimėlio dinamometrą ir tolygiai traukite jį stalo paviršiumi (a). • Dinamometras rodys riedėjimo trinties jėgos didumą. • Paskui vežimėlį apverskite, kad jis šliaužtų stalo paviršiumi (b). • Dabar dinamometro rodmuo bus daug didesnis. • Šiuo bandymu įsitikinote, kad riedėjimo trinties jėga yra mažesnė už slydimo trinties jėgą. Riedėjimo trintis

 19. Kokybinės užduotys • Kodėl, pradėjus kelti knygos kraštą, trintukas nešliaužia? • Atsakymas: nes atsiranda rimties trinties jėga, trukdanti trintukui pajudėti.

 20. Ratas (skriemulys) sukamas diržu. Paaiškinkite, kokios rūšies trintis atsiranda tarp skriemulio ir diržo. • Atsakymas: rimties trintis. Rimties trintis

 21. Kodėl šilkinė virvelė atsiriša greičiau už medvilninę? • Atsakymas: šilkinės virvės paviršius lygesnis, todėl trintis mažesnė.

 22. Kodėl draudžiama ramstytis alkūnėmis ant judančių eskalatoriaus turėklų? • Atsakymas: kad nepadidintume turėklų trinties į plokštes, kuriomis jie slysta.

 23. Kodėl palyginti lengva ištraukti vinį iš sausos lentos, o sunku – iš išbrinkusios? Atrodo, vanduo, atstojantis tepalą, turėtų sumažinti trintį? • Atsakymas: trinties jėga priklauso ne tik nuo trinties koeficiento, bet ir nuo slėgio jėgos, kuri išbrinkusioje lentoje daug didesnė negu sausoje.

 24. Ant stalo padėta krūvelė sąsiuvinių. Apatinis sąsiuvinys priklijuotas prie stalo. Kaip judės sąsiuviniai krūvelėje, jeigu vidurinį iš lėto trauksime horizontalia kryptimi? • Atsakymas: trinties jėga tarp viršutinių sąsiuvinių mažesnė, negu tarp apatinių, nes čia mažesnė slėgio jėga. Dėl to sąsiuviniai, esantys virš traukiamojo, pajudės kartu su juo, o esantys apačioje – liks nepajudėję. Slydimo trintis

 25. Kodėl žmogus paslysta užminęs ant tvirto sauso žirnio? • Atsakymas: trintis padeda žmogui judėti. Sausas žirnis, tarsi guolis, sumažina trintį tarp kojų ir atramos.

 26. Kurios rūšies trintis atsiranda tarp knygos ir pieštuko? • Atsakymas: riedėjimo trintis. Riedėjimo trintis

 27. Kodėl tas pats pakrautas laivas plaukia lėčiau negu tuščias? • Atsakymas: pakrauto laivo grimzlė didesnė, todėl didesnis vandens pasipriešinimas.

 28. Kodėl lydeka plaukioja vandenyje gerokai greičiau nei kitos žuvys? • Atsakymas: nusmailėjusi galvos forma sumažina vandens pasipriešinimą. Trintis skysčiuose ir dujose

 29. Kodėl reikia saugoti, kad į tepalus nepatektų smėlio ar dulkių? • Atsakymas: tepimo medžiagos naudojamos norint sumažinti trinties jėgą ir besitrinančių dalių susidevėjimą, o smėlis ar dulkės padidintų trintį. Žalinga trintis

 30. Ar nesvarumo sąlygomis kosmonautas gali vaikščioti orbitinės stoties grindimis ir sienomis, neįsikibęs turėklų? Kodėl? • Atsakymas: negali. Nesvarumo sąlygomis esantis žmogus neslegia stoties grindų (sienų), todėl neatsiranda trinties jėga, kurios reikia norint suteikti greitį. (Žemėje pado trinties jėgą į gruntą (grindis) sukuria kūno svoris). Naudinga trintis

 31. Kodėl elektrovežių gamyboje nenaudojami lengvieji metalai arba lydiniai? • Atsakymas: sumažinti elektrovežių svorį nenaudinga, nes sumažės slėgio jėga į bėgius, o kartu ir trinties jėga tarp varančiųjų ratų bei bėgių; tai sumažintų traukos jėgą. Grįžti

 32. Informaijos šaltiniai • http://www.ifizika.info/print;NDl8MjE6MjE6MDA= • http://lt.wikipedia.org/wiki/Trinties_j%C4%97ga • http://www.vilkijosgimnazija.lt/mokymas/Fizika%208%20klasei/vtext5.htm • http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1436/,letter. • http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/lt/mo/zinynas/trinties_jega/

More Related