de wmo les drie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De WMO, les drie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

De WMO, les drie - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

De WMO, les drie. Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl www.hennykonings.nl. INHOUD PROGRAMMA. De financiering van de zorg AWBZ Werkwijze CIZ WMO gelden. Financiering van de zorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De WMO, les drie' - rona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de wmo les drie

De WMO, les drie

Docent Henny Konings

H.E.Konings@hro.nl

www.hennykonings.nl

inhoud programma
INHOUD PROGRAMMA
 • De financiering van de zorg
 • AWBZ
 • Werkwijze CIZ
 • WMO gelden
financiering van de zorg
Financiering van de zorg
 • (Para) medische zorg, direct lijfsgebonden en op genezing gericht horen thuis in de zorg verzekeringswet voorheen de ziekenfondswet
 • AWBZ – zorg (per 1/1/09), is zware zorg voor bijzondere groepen. Indicatiestelling vindt plaats volgens een uniforme landelijke aanpak, toekenning in de vorm van zorg in natura en/of persoonsgebonden budget, verantwoordelijke de ziekten kostenverzekeraar.
 • De WMO regelt een stelsel van lokale ondersteuning.
 • Financiering jeugdzorg ligt voornamelijk bij de provincies
jeugdzorg
Jeugdzorg
 • Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
 • Sinds 1 januari 2005 is met de komst van de wet op de jeugdzorg de bureaus jeugdzorg ontstaan.
 • De financiering komt van de overheid naar de provincies. Die daarmee de hele hulpverlening, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering etc. financiert.
 • De provincie maakt met gemeenten resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.
uit de awbz verdwenen naar de wmo
Uit de AWBZ verdwenen naar de WMO;
 • Huishoudelijke verzorging
 • De ondersteunende en activerende begeleiding
 • Grondslag psychosociaal
 • Vervoer
 • Dagbesteding voor ouderen, gehandicapten en chronische psychiatrische patiënten.
 • Extramurale en intramurale GGZ-zorg wordt overgeheveld naar de zorgverzekering
subsidieregelingen naar de wmo
Subsidieregelingen naar de WMO
 • Diensten bij wonen met zorg
 • MEE-organisaties
 • Aanpassen ADL-woningen
 • Zorgvernieuwing GGZ
 • Begeleiding Maatschappelijk Opvang
 • Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
voorbeeld adl woning
Voorbeeld ADL-woning
 • Hij/zij heeft een urenindicatie voor ADL-assistentie van minimaal 5 en maximaal 30 uur per week.
 • Hij/zij is aangewezen op ’zorg op afroep’ en is voldoende sociaal zelfredzaam.
 • Er gelden geen leeftijdsgrenzen.
 • De grondslag van de vraag is een lichamelijke handicap of een somatische aandoening.
 • Belanghebbende is aangewezen op een aangepaste woning.
 • Kosten worden vergoed als het College van Zorgverzekeringen daar toestemming voor heeft gegeven. Er geldt dat er een eigen bijdrage geleverd moet worden.
huidige wmo diensten
Huidige WMO diensten
 • hulp bij het huishouden
 • woonvoorzieningen
 • rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen
 • vervoersvoorzieningen
 • gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats
 • welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra)
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • verslavingszorg
 • vrouwenopvang
 • maatschappelijke opvang
 • openbare geestelijke gezondheidszorg
 • bestrijding van huiselijk geweld
awbz rechten
AWBZ rechten
 • Behandeling
 • Doventolkzorg
 • Begeleiding* (alleen voor mensen met matige en ernstige beperkingen) in uren of dagdelen
 • Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten
 • Persoonlijke verzorging\prenatale zorg
 • Vaccinaties
 • Verblijf
 • Uitleen van verpleegartikelen
 • Verpleging
 • (zieken) vervoer
 • Zwangerschapsafbreking
slide10
CIZ
 • Het CIZ is de poortwachter voor publiek gefinancierde zorg. Als onafhankelijke organisatie beoordelen ze of een cliënt voor zorg in aanmerking komt. Niet meer en niet minder. Zodra het indicatiebesluit of het indicatieadvies is afgegeven, eindigt het contact met de cliënt.
 • Met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing houdt het CIZ zich niet bezig. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en van de zorgkantoren en de zorgaanbieders.
slide11
CIZ
 • Het CIZ bepaalt wie recht heeft op AWBZ-zorg, hoeveel en hoe lang.
 • Dit onderzoek heet een indicatiestelling wat kan leiden tot een indicatiebesluit.
 • Het zorgkantoor regelt de zorg waar men recht op heeft.
 • Eerst stelt het CIZ de ziekte, aandoening of stoornis vast (de zgn. AWBZ-grondslag)
 • Op vijf onderdelen wordt gekeken naar de ernst en de soort beperkingen.
 • In 2009 houdt het CIZ zich bezig met het project her-indicaties
wat doet het ciz
Wat doet het CIZ
 • AWBZ – indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf
 • Bij veel gemeenten; Sociaal-medische voorzieningen – indicaties voor voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand
 • WMO – indicaties voor hulp bij het huishouden, hulp bij psychosociale problemen, rolstoelen en trapliften
 • Uitzonderingen zijn de indicaties voor jeugd waarbij de grondslag psychiatrie is, deze worden afgegeven door de bureaus jeugdzorg zelf
vijf onderdelen
Vijf onderdelen
 • Sociale redzaamheid, mogelijkheid hebben om sociale contacten aan te gaan, eigen leven vorm geven, incl. financiën regelen
 • Bewegen en verplaatsen (zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis)
 • Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend, agressief, dwangmatig gedrag)
 • Psychisch functioneren (stoornissen in denken, concentratie en waarneming)
 • Geheugen - en oriëntatie stoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon)
icf international classification of functioning disability and health
ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)
 • Systematische ordening van aspecten van het menselijk functioneren gerelateerd aan een gezondheidsprobleem
 • Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk functioneren
 • Mogelijkheid tot internationaal systematisch codestelsel
 • Gemeenschappelijke standaardtaal ter bevordering van een betere communicatie tussen de diverse beroepsbeoefenaren
functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven
Functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven
 • Functies/Anatomische eigenschappen = Orgaanniveau = Kans op stoornissen
 • Menselijk handelen/Activiteiten = Persoonsniveau = Kans op beperkingen
 • Deelname aan maatschappelijk leven/participatie = Sociaal niveau = kans op problemen
in de praktijk bruikbaar voor
In de praktijk bruikbaar voor:
 • Onderzoeksrapportage naar de hulpvraag en zorgbehoeften van de cliënt
 • Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten
 • Formuleren van behandeldoelen
 • Opstellen van het handelingsplan
 • Evaluatie van de resultaten
toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit
Toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit
 • AF snel en digitaal zorg aanvragen
 • Via de AF kunnen WMO aanvragen, aanvragen voor sociaal medisch advies of voor AWBZ-zorg digitaal bij het CIZ worden aangeleverd.
 • Snelle inzet is mogelijk via een standaard indicatieprotocol, is een SIP
 • AF is zeven dagen per week beschikbaar
 • Mogelijkheid tot aansluiting op gemeentelijk cliëntregistratiesysteem
 • Minder fouten door eenmalig invoeren van gegevens, automatische controle op consistentie
invoering zorgzwaartebekostiging
Invoering zorgzwaartebekostiging
 • De zorgzwaartebekostiging is een nieuw bekostigingssysteem voor mensen die wonen en zorg krijgen in een zorginstelling.
 • In een zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke zorg en hoeveel zorg cliënten nodig hebben
 • Er zijn in totaal 52 ZZP vastgesteld.
 • De cliënt maakt samen met de zorginstelling een afspraken over de invulling van de zorg, dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Evalueerbaar en transparant.
eigen bijdrage
Eigen bijdrage
 • Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere volwassenen die van begeleiding uit de AWBZ en de WMO gebruik maakt een eigen bijdrage. Dit was al zo voor verpleging, verzorging en verblijf.
 • De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.
 • Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen korting.
veel gebruikte afkortingen
Veel gebruikte afkortingen
 • VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
 • WWB – Wet werk en bijstand
 • VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten
 • WSW – Wet sociale werkvoorziening
 • CAK – Centraal administratie kantoor
 • WVG – Wet voorzieningen gehandicapten
 • WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
 • CIZ – Centrum indicatiestelling zorg
 • PGB – Persoonsgebonden budget
 • HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorg
enkele site s
Enkele site’s
 • http://wmo.startpagina.nl
 • www.hennykonings.nl
 • www.ciz.nl
 • www.bestuursacademie.nl
 • www.rotterdam/nl/wmo
 • www.bureaujeugdzorg.info.nl
 • www.persaldohulpgids.nl
 • www.pgb.nl