seurakuntien yhdistymiset ja henkil st asiat 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 247 Views
  • Uploaded on

Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat 2008. Timo von Boehm Kirkon työmarkkinalaitos. Mistä henkilöstöasioissa on kysymys?. ”Kovat” asiat Säännökset henkilöstön asemasta ja tehtävien siirrosta Virka- ja työehtosopimusten asettamat velvoitteet ”Pehmeät” asiat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seurakuntien yhdistymiset ja henkil st asiat 2008

Seurakuntien yhdistymiset ja henkilöstöasiat2008

Timo von Boehm

Kirkon työmarkkinalaitos

mist henkil st asioissa on kysymys
Mistä henkilöstöasioissa on kysymys?

”Kovat” asiat

Säännökset henkilöstön asemasta ja tehtävien siirrosta

Virka- ja työehtosopimusten asettamat velvoitteet

”Pehmeät” asiat

Henkilöstön kuuleminen ja informointi

Yhteistoiminta ja osallistuminen

”Muutos on innostava ja haastava, kun me teemme sen, mutta pelottava ja ahdistava, kun se tehdään meille.”

yhdistymisten s nn spohja
Yhdistymisten säännöspohja

KL 13 ja KJ 13 luku

Luotu toiseen tilanteeseen (seurakuntien jakamiset); eroaa myös kuntasektorin laista

Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa

Kirkon luottamusmiessopimus

Ev-lut. kirkon pääsopimus (palkkaneuvottelut)

yhdistymismallit
Yhdistymismallit

Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan

Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta

Muodostetaan seurakuntayhtymä

(Kappeliseurakunnan perustaminen)

henkil st n siirt minen
Henkilöstön siirtäminen

KL 13:2 §:n yleissäännös

Päätoimiset viranhaltijat siirretään vastaaviin soveltuviin virkoihin

Pysyvässä päätoimisessa työsuhteessa olevat siirretään vastaavasti

Siirretty saa palvelussuhteen edut sellaisina, etteivät ole epäedullisempia kuin aikaisemmat vastaavat edut

Mitä ovat ”edut”: palkka, vuosiloma yms. palvelussuhteen ehdot KirVESTES:ssä

Siirrettäviä etuja eivät ole esim. työpaikkaruokailu tai liikuntasetelit (niistä TA päättää itse)

henkil st n siirt minen jatkuu
Henkilöstön siirtäminen (jatkuu)

Valtakirjavirkojen erityismääräykset

Kirkkohallitus vahvistaa kenestä kirkkoherra

Palkkatarpeiden ennakointi (KiT)

Lakkautettavat kirkkoherran virat ja tilalle perustettavat kappalaisen virat

Etuudet säilyvät (palkka, vuosiloma); palkkausjärjestelmä vaihtuu!

Luontoisetuasunto ei säily!

Kappalaisen ja kanttorin virat

Perustetaan vastaavat virat; palkkaus säilyy

henkil st n siirt minen jatkuu1
Henkilöstön siirtäminen (jatkuu)

Muiden päätoimisten virkojen ja tehtävien siirtäminen soveltuviin virkoihin ja tehtäviin

Lähtökohtana samanlainen virka/tehtävä

Työnkuva ja nimike voi muuttua, jos tarvetta

Virkasuhteessa siirrettävä kaikki päätoimiset (vakinaiset, sijaiset, avoimen viran hoitajat)

Työsuhteessa vakinaiset päätoimiset

Sivutoimisia ei ole pakko siirtää; voidaan siirtää

Päätoimisuuden raja: työaika 19 t/vko tai tehtävät 50 %

siirrosta p tt minen
Siirrosta päättäminen

Seurakunta liitetään toiseen seurakuntaan

Jo olemassa olevan srk:n henkilöstöstä ei päätöksiä

Lakkaavan srk: henkilöstöstä päätökset

Taustalla yleensä selvitysmiehen työ

Sopimus siirrettävistä

Virat, viranhaltijat ja työsuhteet

Tehtävänimike

Vaativuusryhmä ja peruspalkka; vuosisidonnainen aika

Palkkojen harmonisointi!?

Vastaanottavan srk:n kirkkovaltuusto päättää muista kuin ”valtakirjaviroista, joista päättää kirkkohallitus

2 seurakuntien yhteensulautuminen
2. Seurakuntien yhteensulautuminen

Seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi yhdistetty srk

KJ 13:7 ja 8 §: Järjestelytoimikunta, jolla samat tehtävät kuin edellä kohdassa 1.

Kun uuden srk:n valtuusto valittu, se päättää virkojen ja tehtävien perustamisesta järjestelytmk:n päätösten mukaisesti

3 seurakuntayhtym n perustaminen
3. Seurakuntayhtymän perustaminen

Hallinnollisesti uutta ”vain” yhtymätason perustaminen

seurakuntiin jäävistä viroista/tehtävistä ei päätöksiä

Päätös yhtymään perustettavista viroista/tehtävistä ja srk:ista lakkaavista viroista ja tehtävistä

Päätöksentekijänä lähtökohtaisesti srky:n valtuusto (KL 11:6 §); Perussäännön merkitys (KL 11:2 ja 4 §)

Taloustoimisto (tehtävänkuvien muutokset!)

Kiinteistöasiat?

Hautausmaiden ylläpito?

Keskusrekisteri?

”Selektiivit” (sairaalasielunhoito, perheneuvonta tms.)

irtisanomissuojasta
Irtisanomissuojasta

KL 13:2 § takaa siirtymisen päätoimisille (pysyville/TES) tehtäville ja henkilöstön palkkatasolle

Suoja ei ulotu siirtymähetkeä pidemmälle

Kuntasektorin 5 vuoden siirtosuoja ei koske kirkkoa

Pidemmän aikavälin suunnittelu ja tarvekartoitus: onko vähentämistarpeita vai ei? Siirtymäkauden mahdollinen lisätyövoiman tarve (hallinto)?

Luonnollisen poistuman yms. pehmeiden keinojen kartoitus

Suunnitelmat srk:n toiminnan tarpeiden ja voimavarojen pohjalta

”Aiesopimuksia”? Edut ja haitat?!

j rjestelytoimikunnan teht vist
Järjestelytoimikunnan tehtävistä

Sopii seurakuntien puolesta, miten henkilöstön siirto toteutetaan

Mitkä virat lakkautetaan?

Mitkä virat perustetaan lakkautettujen tilalle

Kuka henkilö siirtyy mihinkin virkaan/työsuhteeseen

Kuulemiset! : hallintolain ja yleissopimuksen mukainen

Informaatiota jaetaan aina liian vähän!

Palkan määrittely (jmp, erityinen peruste, mahdollinen henkilökohtainen lisä)

Palkantarkistuspisteiden vaikutus!

Vuosisidonnaisen ajan määrittäminen

Virkapaikkojen määrääminen

kirkkohallituksen teht vist
Kirkkohallituksen tehtävistä

Päätös seurakuntien yhdistämisestä

Kirkkohallitus noudattaa järjestelytoimikunnan esitystä, jos se ei ole lain vastainen tai ilmeisen kohtuuton

Päätökset valtakirjavirkojen lakkauttamisesta ja vastaavien uusien perustamisesta

Muista viroista/tehtävistä päätetään seurakunnassa, mutta kkh vahvistaa järjestelytoimikunnan esityksen ja srk noudattaa päätöksenteossaan sitä

kirkon ty markkinalaitoksen teht vist
Kirkon työmarkkinalaitoksen tehtävistä

Vain kirkkoherran ja talouspäällikön palkan vahvistaminen

Ajoissa yhteys KiT:iin

Tilastotietojen saanti päätöksenteonpohjaksi

Muu henkilöstöneuvonta

kappeliseurakuntaa koskevia n k kohtia
Kappeliseurakuntaa koskevia näkökohtia

Ainoa säännös KJ 12:1 §

Kappelisrk:lla pappi, joka on kappelineuvoston jäsen viran puolesta

Kappelin alueelle voidaan sijoittaa muitakin virkoja/työntekijöitä, joiden pääasiallinen työskentely tapahtuu kappelisrk:n alueella

Työskentelyalueena silti tarpeen vaatiessa koko seurakunta: tavoitteena henkilöstön joustava käyttö

yhteistoiminta henkil st n kanssa
Yhteistoiminta henkilöstön kanssa

Työmarkkinaosapuolten yhteinen ”kannanotto” asiasta

Yleissopimuksen tarkoituksena antaa henkilöstölle vaikuttaa omaa työtään ja työolosuhteita koskevien päätösten valmisteluun ja seurantaan -> työnantajan neuvotteluvelvollisuus (mahdollisimman varhain liikkeelle) -> tavoitteena mm. prosessin avoimmuus, riittävä tiedottaminen ja vaihtoehtojen kartoitus

yhteistoiminta henkil st n kanssa jatkuu
Yhteistoiminta henkilöstön kanssa (jatkuu)

Myös luottamusmiessopimus painottaa yhteistoimintaa

Uuden seurakuntatalouden henkilöstöpolitiikan yhtenäisyys!

Palkkaperusteiden yhtenäisyys

Palkkaerojen kartoitus, muutostarpeet ja aikataulu

Palkanmaksupäivän yhtenäisyys; siirtymäaikataulut

yhteistoiminta henkil st n kanssa jatkuu1
Yhteistoiminta henkilöstön kanssa (jatkuu)

Liikkeenluovutussäännökset työsuhteisilla, KL 13 luku virkasuhteisilla siirtämisen pohjana

Siirtymähetken tilanne turvattu lainsäädännöllä

Lähtökohtaisesti ei näköpiirissä välittömiä irtisanomistarpeita

Jos henkilöstöä vähennetään yhdistämisen jälkeen, muutosturvamenettely yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa (ks. www.mol.fi)

yhteistoiminta henkil st n kanssa jatkuu2
Yhteistoiminta henkilöstön kanssa (jatkuu)

Eräät henkilöstöasiat eivät siirry sellaisinaan, vaan vaativat työnantajan päätöksiä (yhteistoiminta-menettelyn jälkeen)

Työaikajärjestelyt

Työnjohto- ja esimieskulttuurit

Virkamatkojen pelisäännöt

Suositussopimukset (työterveydenhuolto, työpaikkaruokailu, suojavaatetus yms.)

Henkilöstöetujen yhtenäistäminen (virkistyspäivät, merkkipäivämuistamiset yms.); Työvälineiden antaminen

Tasa-arvosuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ajan tasalle

ty ntekij j rjest jen luottamusmiesten ja ty suojeluvaltuutettujen asema
Työntekijäjärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema

Peruslähtökohta: lakkaavien seurakuntien yhteistyöelimet lakkaavat ja henkilöstön edustajien toimikausi päättyy

Voidaan menetellä sopimalla myös niin, että valitut luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut varamiehineen sekä työympäristötoimikunta jatkavat toimikauden loppuun

Lukumäärät voivat ylittää sopimusten enimmäisrajat

Toimikauden lopussa poikkeusjärjestely päättyy