Download
kontrollutvalgets rolle og oppgaver n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER

KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER

107 Views Download Presentation
Download Presentation

KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG OPPGAVER Finnmark kommunerevisjon IKS Arnt-B Aronsen

 2. ORGANISERING • KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER • SAMSPILLET MED REVISOR

 3. KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KONTROLLUTVALGET ? ADMINISTRASJONEN SEKRETARIATET REVISJONEN

 4. KONTROLLUTVALGETS -PÅLAGTE OPPGAVER • FORVALTNINGSREVISJON • REGNSKAPSREVISJON • SELSKAPSKONTROLL • BUDSJETT • RAPPORTERE TIL KOMMUNESTYRET/FYLKESTINGET.

 5. FORVALTNINGSREVISJON • Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). • Overordnet analyse • Plan for forvaltningsrevisjon • Forvaltningsrevisjoner/rapporter

 6. REGNSKAPSREVISJON • Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. • Intern kontroll • Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

 7. REGNSKAPSREVISJON • Revisjonsberetning • Rapport om misligheter • Revisorbrev • KOU skal påse at forhold som revisor påpeker under regnskapsrevisjon blir fulgt opp • Særattestasjoner • Risikovurderinger (Intern kontroll)

 8. SELSKAPSKONTROLL • Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. • Plan for selskapskontroll

 9. REVISOR v KONTROLLUTVALGET • Revisor skal: • Se etter og vurdere • Kontrollutvalget skal: • Føre tilsyn med …. • Påse at ….. • Se etter ….. • Kontrollere ….. • Sørge for …..

 10. Def.: • Revisjon - se noe på ny • Se etter – melde fra ved avvik, ingen oppfølging • Føre tilsyn med – å se etter • Påse – se etter, krav om tiltak ved avvik • Kontrollere – føre tilsyn med • Sørge for – ansvar for å gjennomføre tiltak (KL § 23)

 11. KONTROLLUTVALGETS -FRIVILLIGE OPPGAVER • Behandle/foreta gjennomgang av tilsynsrapporter fra: • Fylkeslegen • Skoledirektøren • Konsulentrapporter • KOFA-avgjørelser • Temamøter • Tilsynsbesøk

 12. FORHOLDET TIL REVISJONEN • Avtale mellom kontrollutvalget/revisjonen • Bestillinger/oppdrag til Finnmark kommunerevisjon IKS utenom avtalen • Budsjett/økonomiplan hører ikke inn i revisors/kontrollutvalgets oppgaver • Kontrollutvalget har anledning til å engasjere eksperthjelp