maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused. Heino Alaniit Harju Maavalitsus 21.12.2011. Maakonnaplaneeringute ülevaatamine. Planeerimisseaduse § 29 lg 2 1 kohaselt vaatab maavanem hiljemalt nelja kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi kehtestatud maakonnaplaneeringud üle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused' - rod


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maakonnaplaneeringute levaatamise tulemused

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused

Heino Alaniit

Harju Maavalitsus

21.12.2011

maakonnaplaneeringute levaatamine
Maakonnaplaneeringute ülevaatamine
 • Planeerimisseaduse § 29 lg 21 kohaselt vaatab maavanem hiljemalt nelja kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi kehtestatud maakonnaplaneeringud üle.
 • Kehtestatud planeeringute ülevaatamise eesmärgiks oli välja selgitada ka planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning anda hinnang planeerimisalasele olukorrale maakonnas.
maakonnaplaneeringute levaatamine1

Maakonnaplaneeringute ülevaatamine

Maakonnaplaneeringute ülevaatamise lihtsustamiseks ja maakonna planeerimisalase olukorra hindamiseks koostas Siseministeerium vastava juhendmaterjali (edaspidi juhend).

Juhendi eesmärk oli ühtlustada maakonnaplaneeringute ülevaatamise ning maakonna planeerimisalase olukorra hindamise aruannete sisu ja ülesehitust

Regionaalministri 03.11.2010 kirjaga nr 13-2/5-1 anti maavalitsustele planeerimisseaduse § 29 lg 21 kohase koondülevaade esitamise tähtajaks 10. juuni 2011.

slide4

Harju maakonnas kehtivad käesoleval ajal

alljärgnevad maakonnaplaneeringud:

-Harju maakonnaplaneering, I etapp, kehtestatud 19.04.1999.

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, kehtestatud 11.03.2003.

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“, kehtestatud 01.04.2010.

slide5

Vastavalt Siseministeeriumi juhendis toodud tabelitele küsisime jaanuaris 2011 KOV-delt andmeid planeerimisalase olukorra kohta:

- palju on üldplaneeringuid, kas ja millisel määral need muudavad maakonnaplaneeringut ning kas ja kui palju on üldplaneeringut detailplaneeringutega muudetud;

- KOV-de varustatus erialase haridusega planeeringuspetsialistidega;

- kui palju planeeringuid on vaidlustatud kohtus;

- kui palju planeeringuvaidlusi on jõudnud riigikohtusse, mis planeeringud ja millised on riigikohtu lahendid.

 • Kõik maakonna 24 KOV-i esitasid oma andmed, mille põhjal on koostatud ülevaatlik koondtabel olukorrast kohalikes omavalitsustes.
slide6

Maakonnaplaneeringu strateegiliste eesmärkide elluviimise hindamine ning nende dokumentide mõju inventuur kohalikul tasandil ja riigi tasandil

 • Selle ülesande täitmiseks korraldati hange, mille võitis OÜ Hendrikson & Ko.
 • Konsultandi ülesandeks oli:
  • võrrelda kehtestatud maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute eesmärke vastavate riiklike sektorarengukavade ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja arengukavadega.
  • tuvastada, mitmel korral ja millistes punktides on KOV üldplaneeringuga tehtud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanek.
slide7

19.04.2011 toimus seminar KOV-dele, kus vaadati üle senise ülevaatuse tulemused ning koguti infot kvalitatiivanalüüsiks maakonnaplaneeringute mõju kohta kohalikule elule.

 • Lõpparuanne esitati juuni algul.
 • Konsultandi koostatud lõpparuanne oli üheks oluliseks koondaruande osaks.
harju maakonnaplaneeringu i etapp
Harju maakonnaplaneeringu I etapp
 • Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtuti sel ajal kehtinud riiklikest arengukavadest.
 • Tänasel päeval kehtivate arengukavade koostamisel on üldjoones maakonnaplaneeringuga arvestatud.
 • Eesti üleriigiline planeering 2010 ja ”Eesti regionaalarengu strateegia 2005 – 2015” näevad ette maakonnakeskuste tugevdamist, kuid reaalseid samme selleks ei ole riigi poolt tehtud.
teemaplaneering asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused
Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“
 • Teemaplaneeringu rakendussätete kohaselt on olulisemateks rakendusvahenditeks üldplaneeringud ja detailplaneeringud.
 • Kõikides pärast 2003 kehtestatud üldplaneeringutes on lähtutud teemaplaneeringust ja viidud see vastavaks kohalikele oludele.
 • Kuna Tallinna lähiümbruses on kehtestatud uued üldplaneeringud või on need lõppstaadiumis (Rae, Harku, Kiili), siis on loobutud Tallinna lähipiirkonna eripära ja probleeme arvestava teemaplaneeringu koostamisest, kuna viimati nimetatud teemaplaneeringu eesmärgid on täidetud.
teemaplaneering maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 2015
Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“
 • Teemaplaneeringu juures puudub vahetu tegevuskava.
 • Teemaplaneering on aluseks ja analüütiliseks toeks kohalike omavalitsuste planeeringute ja arengudokumentide koostamisel ning tegevuse kavandamisel.
planeerimisalane olukord maakonnas
Planeerimisalane olukord maakonnas
 • Planeerimisseaduse ajal (alates 2003) kehtestatud kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmavad üldplaneeringud on kehtestatud 13 omavalitsuses;
 • Planeerimis- ja ehitusseaduse (PES) ajal (1995-2002) kehtestatud kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmavad üldplaneeringud on kehtestatud 9 omavalitsuses, neist viies on menetluses uus üldplaneering;
 • Ühes omavalitsuses pärineb kehtiv üldplaneering PES kehtestamisele eelnevast ajast (uus menetluses)
 • Ühes omavalitsuses puudub kogu omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmav üldplaneering (uus menetluses)
slide12

Planeerimis- ja ehitusseadus (14.06.1995)  Planeerimisseadus (01.01.2003)

slide14

Planeerimisseaduse § 29 lõike 3 kohaselt vaatab kohalik omavalitsus kehtestatud üldplaneeringud üle ja esitab ülevaatuse tulemused maavanemale hiljemalt 6 kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.

2011 aastal maavanema j relevalves olnud ldplaneeringud
2011. aastal maavanema järelevalves olnud üldplaneeringud
 • Rae valla üldplaneeringu avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest jäi arvestamata 80.
 • Harku valla üldplaneeringu avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest jäi arvestamata 97.
 • Kiili valla üldplaneering esitati maavanemale 30.09.2011 järelevalve teostamiseks ning 18.10.2011 kirjaga tegi maavanem ettepaneku korraldada Kiili valla üldplaneeringule täiendav avalik väljapanek.
 • Kose valla üldplaneering sai maavanemalt heakskiidu 28.10.2011 ja kehtestati 17.11.2011
 • Vasalemma valla üldplaneering sai maavanemalt heakskiidu ja kehtestati 28.06.2011
kov de varustus erialase haridusega planeerimisspetsialistidega
KOV-de varustus erialase haridusega planeerimisspetsialistidega:
kov de planeerimisalased kohtuvaidlused alates 2005 aastast
KOV-de planeerimisalased kohtuvaidlused alates 2005. aastast
 • Harjumaa 16 KOV-i planeerimisalastest vaidlustest 141 on jõudnud I või II astme kohtusse, sealhulgas:
  • 73 Tallinnast
  • 30 Viimsi vallast
  • 11 Rae vallast
 • Riigikohtusse on jõudnud 24 planeerimisalast vaidlust, sealhulgas:
  • 12 Tallinnast
  • 6 Rae vallal
  • 2 Saku vallal
ettepanekud planeerimisalase v imekuse t stmiseks
Ettepanekud planeerimisalase võimekuse tõstmiseks
 • Planeerimisseadust täiendada:
  • Mõiste „lähiaastate ehitustegevus“ sisustamine seaduses (et saada alus tunnistada kehtetuks aegunud planeeringuid);
  • Maavanemale planeeringujärelevalve käigus suurema kaalutlusõiguse andmine;
  • § 17 kohase kooskõlastuse vajaduse määramise õiguse laiendamine kohalikele omavalitsustele
  • Üld- ja detailplaneeringute avaliku väljapaneku korraldamine ainult valla keskuses (§ 18 lg 2).
 • Looduskaitseseaduse tähenduses tiheasustusalade tunnuste täpsustamine ning uute tiheasustusalade moodustamise/laiendamise menetlusreeglite lihtsustamine;
 • Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse ühildamine planeeringu kooskõlastamise menetlemisega;
 • Planeerimismenetluse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse harmoniseerimine.
ettepanekud maakonna ruumilise arengu edendamiseks
Ettepanekud maakonna ruumilise arengu edendamiseks
 • Uus Harju maakonnaplaneering
  • on vaja ühtset terviklikku nägemust Harju maakonna arengusuundadest (pikemas perspektiivis)
lisanduvad planeerimis lesanded
Lisanduvad planeerimisülesanded:
 • Rail Balticu trassikoridori asukoha valik
  • algatab Vabariigi Valitsus
 • Keskustevõrgu teemaplaneering
  • tulenevalt toimunud arengutest elamuehituse, koolivõrgu ja muude teenuste kättesaadavuse osas on vaja uuest läbi analüüsida Harju maakonna keskustevõrgustik
 • Tuuleenergeetika teemaplaneering – käesoleval ajal on pilootprojektina koostamisel Hiiu, Lääne, Pärnu, ja Saare maakonnas. Selle põhjal koostatakse metoodika teistele maakondadele.
  • Eesmärk on leida sobivaimad kohad tuulikuparkide rajamiseks.
 • Merealade teemaplaneering – pilootprojektina algatatakse planeeringud Hiiu või Pärnu maakonnas, töö tulemusena valmib ka metoodika teistele maakondadele
  • Eesmärk on suunata merealade kasutuselevõttu (avamere tuulikupargid, laevateed, maavarade ammutamine jne)
koostatavad planeeringud
Koostatavad planeeringud
 • Teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsutamine km 12,0 – 44,0“ – algatatud Harju maavanema 13.05.2009 korraldusega nr 1215-k
 • Teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed" - algatatud Harju maavanema 27.04.2010 korraldusega nr 665-k
 • Teemaplaneering "Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini L503 trassiasukohamääramine„– algatatud Harju maavanema 26.10.2011 korraldusega nr 2018-k
t nan
Tänan!

Heino Alaniit

Harju Maavalitsus APO arengutalitus