reklam kampanyalari ve uygulamalari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI. Hafta 2. Reklam Kampanyası Oluşum Süreci. Araştırma ve durum analizi Endüstrinin durumu Ürünün durumu Tüketici profili Kampanyanın amaçlarının saptanması Kampanya stratejisinin saptanması Kampanya bütçesinin belirlenmesi Yaratıcı çalışmalar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REKLAM KAMPANYALARI VE UYGULAMALARI' - roch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reklam kampanyas olu um s reci
Reklam Kampanyası Oluşum Süreci
 • Araştırma ve durum analizi
  • Endüstrinin durumu
  • Ürünün durumu
  • Tüketici profili
 • Kampanyanın amaçlarının saptanması
 • Kampanya stratejisinin saptanması
 • Kampanya bütçesinin belirlenmesi
 • Yaratıcı çalışmalar
 • Medya kullanımına karar verilmesi
 • Uygulama
 • Değerlendirme
1 ara t rma ve durum analizi
1. Araştırma ve Durum Analizi
 • Endüstrinin;
  • Son 10 yıla ait iş hacmi
  • Endüstrideki yasal yükümlülükler
  • Anı sektördeki benzer ürünlerin durumu
  • Rakip işletmeler hakkında bilgi
  • Satışların eski ve yeni tüketiciler arasındaki dağılım yüzdeleri
ara t rma ve durum analizi
Araştırma ve Durum Analizi
 • Ürünün;
  • İçinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri
  • Ürünün rakiplerine göre üstün yanları
  • Malın üretim süreci ve şartları
  • Ürünün yaşam dönemi
  • Ürünün satış yerinin mağaza içerisindeki konumu
  • Ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı bakımından rakip ürünlerle kıyaslanması
  • Ürünün pazardaki satış yüzdesi ve rakiplerinin payları
  • Markanın mevcut tüketicideki imajı
ara t rma ve durum analizi1
Araştırma ve Durum Analizi
 • Hedef kitle tespiti yapılarak analizi yapılarak hedef Pazar belirlenir.
 • Tüketici profili belirlenirken şu unsurlar önemlidir:
  • Demografik faktörler
  • Sosyo kültürel faktörler
  • Psikolojik faktörler
a demografik fakt rler
a. Demografik Faktörler
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim durumu
 • Medeni durum
 • Meslek
 • Gelir
b sosyo k lt rel fakt rler
b. Sosyo Kültürel Faktörler
 • Kültür ve alt kültür
 • Sosyal sınıflar
  • Her sosyal sınıf bir alt sınıftan farklı olmaya ve bir üst sınıfa benzemeye çalışır.
 • Danışma grupları
  • Birincil gruplar
  • İkincil gruplar
 • Aile
c psikolojik fakt rler
c. Psikolojik Faktörler
 • Gereksinim ve güdülenme
 • Öğrenme
 • Kişilik
 • Algılama
 • Tutum ve inançlar
2 kampanya ama lar n n saptanmas
2. Kampanya Amaçlarının Saptanması
 • Reklamın iletişim amacı
  • Tüketicilerin ürün, firma ve hizmetten haberdar olması
  • Hedef kitlenin tespit edilmesi
  • Yaratıcı çalışmaların yapılması
 • Reklamın satış amacı
3 kampanya stratejisinin saptanmas
3. Kampanya Stratejisinin Saptanması
 • Kampanya stratejisi ürün ya da hizmet hakkında ne söyleyeceğinizin planlamasını yapmaktır.
  • Ürün doğru olmalı
  • Fiyatlandırma doğru olmalı
  • Dağıtım yeterli olmalı
kampanya stratejisinin saptanmas
Kampanya Stratejisinin Saptanması
 • Kampanya stratejisi oluşturulurken şu konularda strateji belirlenir:
  • Pazarın tümüne veya belli Pazar bölümlerine ulaşmak
  • Birincil ya da seçici talep yaratmak
  • Doğrudan ya da dolaylı davranış yaratma
  • Mal reklamı ya da kurum reklamı yapma
  • Tüketicilere ya da aracılara yönelme
4 kampanya b t esinin belirlenmesi
4. Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi
 • Reklam kampanyası bütçesi demek, kampanya süresince nerelere, hangi zamanlarda ve hangi miktarlarda ödeme yapılacağının belirlenmesidir.
 • Ana hatlarıyla:
  • Reklam ajansına ödenecek miktarlar
  • Medyalara ödenecek miktarlar
  • Yapım şirketine ödenecek miktarlar
  • Yönetime bağlı olarak bazı firmalarda fuar vb. etkinliklere ödenecek miktarları da kapsamaktadır.
kampanya b t esinin belirlenmesi
Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi
 • Kampanyalar gerektirdikleri harcama itibarıyla üç kategoride düşünülebilir:
  • Yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyaları
  • Ürün piyasada tutununcaya kadar yerleştirme kampanyaları
  • Ürün tutunduktan sonra devamlılığı sağlama veya prestij kampanyaları
5 yarat c al malar
5. Yaratıcı Çalışmalar
 • Ayrı bir ders olarak incelenecektir.
6 medya kullan m na karar verilmesi
6. Medya Kullanımına Karar Verilmesi
 • İşletmenin temel medya stratejisini oluşturan faktörler:
  • Ürünün hedef kitlesi
  • Belirlenen hedef kitlenin takip ettiği iletişim araçları
  • Reklam mesajının tanımlanması
  • Ürünün hangi Pazar bölümünde yer aldığı
  • Reklam bütçesinde medya kullanımı için ayrılan pay
  • Reklam mesajının zenginliği, yayının sıklığı ve sürekliliği
  • Reklam mesajının zamanlaması
  • Rakip firmaların reklam stratejilerinin öğrenilmesi
  • Medya başına en düşük maliyetin hangi medya bileşimi tarafından gerçekleştirilebileceğinin değerlendirilmesi
  • Medya planı ile ürün pazarlama planı arasında eş güdümün sağlanması
7 uygulama
7. Uygulama
 • Reklam kampanyasının uygulanması, basın, radyo, TV gibi kampanyada kullanılması kararlaştırılan ve yaratıcı çalışmalar sırasında metinleri hazırlanmış olan prodüksiyonun gerçekleştirilmesidir.
8 de erlendirme
8. Değerlendirme
 • Pretestler
  • Direkt posta
  • Odak grubu
 • Post testler
odak grubu dermologica
Odak GrubuDERMOLOGICA

Katkılarından Ötürü Teşekkür Ederim

YASEMİN SANCAK

SELİN AÇIKLALIN

İLKNUR EREN

MERVE ÖZTÜRK

reklam yazmak
Reklam Yazmak
 • Reklamı yazmaya başlamadan önce, bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Niçin, ne hakkında ve kime yönelik yazmakta olduğunuz belirlenmelidir.
 • Araştırmada şu noktalar önemlidir:
   • Olası alıcıların belirlenmesi
   • Ürünün analiz edilmesi
   • Hedeflerin ortaya konması
ara t rma evreni
Araştırma Evreni
 • Öncelikle üretici firmanın mevcut pazarlama durumu ortaya konmalıdır. Örneğin;
   • Firmanın son 10 yıla ait iş hacmi ve pazardaki payı
   • Satışların yeni ve eski müşteriler üzerindeki dağılımı
   • Rakip işletmelerin durumları
 • Daha sonra ürünün durumu analiz edilmelidir:
   • Ürünün içinde yer aldığı genel kategori ve bu kategorinin özellikleri
   • Malın üretim süreci
   • Ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı açısından rakip ürünlerle kıyaslanması
   • Markanın mevcut tüketicilerdeki imajı v.b.
ara t rma evreni devam
Araştırma Evreni (devam)
 • Son olarak bazı tüketici araştırmaları yapılarak kampanya için tüketici profili çıkarılarak hedef Pazar belirlenir. Burada tüketiciyle ilgili olarak şu noktalar belirlenmelidir:
   • Demografik özellikler
    • Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, gelir
   • Sosyo kültürel faktörler
    • Kültür, sosyal sınıf, aile, danışma grupları
   • Psikolojik faktörler
    • Gereksinim ve güdülenme, öğrenme, kişilik, algılama, tutum ve inançlar
yarat c al malar
Yaratıcı Çalışmalar
 • Hedef kitle ilgili tüm araştırmalar tamamlandıktan ve reklam kampanyasıyla ilgili stratejiler tespit edildikten sonra yaratıcı çalışmalara geçilebilir.
 • Yaratıcı çalışmalar kampanya boyunca hedef kitleye verilecek mesajı belirler:
  • Ne söylenecek
  • Nasıl söylenecek
yarat c al malar1
Yaratıcı Çalışmalar
 • Yaratıcı çalışmalarda üzerinde durulması gereken unsurlar şunlardır:
   • Mesaj
   • Başlık
   • Metin
   • Slogan
mesaj
Mesaj
 • Bir reklam mesajında olması gereken temel özellikler şunlardır:
   • Fikir
   • Çarpıcılık
   • İlginçlik
   • Bilgi verme
   • Çekicilik
 • Tüketici her gün yüzlerce reklam mesajıyla karşılaşmaktadır. Bir reklam mesajının tüm bu mesajlar arasından sıyrılabilmesi için hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Aksi takdirde reklam hedef kitlesine haber verme şansını kaybeder. (STOPPER)
mesaj devam
Mesaj (devam)
 • Mesajda aranacak önemli özellikler şunlardır:
  • Mesaj, reklamı yapılan ürün ya da kurumla ve reklam ortamıyla uyumlu olmalıdır.
  • Kısa, öz, açık, sade ve anlaşılır olmalıdır.
  • Değişik ve ilginç olmalı.
  • İkna edici, inandırıcı ve kolay anımsanabilir olmalıdır.
  • Mesaj izleyiciye/okuyucuya bir vaatte bulunmalıdır.
  • Malın satın alma kararına yardımcı olmalıdır.
  • Görsel öğelerle desteklenmelidir.
  • Gelenek, görenekleri, başka kültürleri incitmemelidir.
ba l k
Başlık
 • Bir reklamın diğer reklamlardan sıyrılmasını sağlayan ana öğe başlıktır.
 • Başlıkların temel amacı insanların ilgisini çekebilmektir. Reklam başlıkları da aynı haber başlıkları gibidirler. Çoğu kişi başlıklarına göre haberi okumaya ya da okumamaya karar verirler. Aynı şekilde tüketici de reklamın geri kalan bölümünü okuyup okumamaya başlığa göre karar verir.
ba l k devam
Başlık (devam)
 • Başlığın işlevi şunlar olmalıdır:
   • Okuyucunun dikkatini çekmek
   • Önermede ilgi uyandırmak
   • Okuyucuları ana metni okumaya yöneltmek
   • Hedef alıcıları okuyucular arasından seçmek
   • Satış mesajını özetlemek
   • Ürün ya da hizmeti tanıtmak
   • Bir yarar sunmak
ba l k devam1
Başlık (devam)
 • Başlıklar 6 ana tür içinde toplanabilirler:
   • Doğrudan vaat başlıkları
   • Meraklandırıcı/kışkırtıcı başlıklar
   • Haber/bilgi başlıkları
   • Emir başlıkları
   • Soru başlıkları
   • Kitlesini seçen başlıklar
alt ba l k
Alt Başlık
 • Alt başlık, ana başlığı destekleyen, açıklayan ve metne geçişi kolaylaştırıcı bir öğedir. Şayet ana başlık ürünü ve ürünün vaadini tüketiciye yeterince önerebiliyorsa herhangi bir alt başlığa gerek olmayabilir. Ancak zaman zaman ana başlık sadece dikkat çekmeye ve çarpıcılığı sağlamaya yönelik olarak düzenlenebilir. Bu durumda alt başlık, ana başlığı açıklayıcı yani tamamlayıcı bir görev üstlenir.
metin
Metin
 • Reklam metni, reklam mesajının sözel, işitsel ve görsel malzemeler kullanılarak hedef kitleye aktarılmasıdır.
 • Reklam metninden beklenen bazı amaçlar şunlardır:
   • Reklama konu olan nesnenin imajını geliştirmek
   • Ürünün rakip ürünler karşısındaki fiyat ve kalite üstünlüklerini anlatmak
   • Ürünün temek satış vaadini anlatmak
   • Ürünün nasıl kullanılacağını anlatmak
   • Ürünün temel satış vaadini destekleyen yan vaatleri anlatmak
metin devam
Metin (devam)
 • Bir reklam metni, istek ve arzuyu kamçılamalıdır. Metin, markanın diğerlerine tercihini sağlamalıdır.
 • Bir reklam metinin bünyesinde bulunması gereken özellikler şunlardır:
   • Gerçekçilik ve inanabilirlik
   • Basitlik, yalınlık ve ilgilere hitap edebilmek
   • Klişelerden uzak temiz bir dile sahip olmak
   • Reklam fikrinin özgün, yaratıcı biçimde işlenmiş olması
metin devam1
Metin (devam)
 • Bir reklam metninin esas görevi, reklamın başarısı için söylenmesi gereken her şeyi okuyucunun canını sıkmadan önüne sermektir. Metin, okuyucuya ilginç ve samimi gelecek bir üslupla, önerilen vaatleri ve bilgiyi sunması gerekir. Kullanılan dilin, karşıdaki kişiyle konuşur gibi, gerçekçi, doğal olması metnin başarısını etkiler.
 • İyi bir metin AIDA özelliklerini taşımalıdır:
   • Attention-dikkat
   • Intrest/impact – ilgi çekme ve çarpıcılık
   • Desire-istek uyandırma
   • Action-hareket
slogan
Slogan
 • Sloganlar, reklamların başarısında önemli rol üstlenen elemanlardır. Sloganlar reklamda açıklayıcılık, özetleyicilik, övücülük, harekete geçiricilik gibi roller yüklenirler. Hatırlanmak ve tekrarlanmak üzere biçimlendirilirler. Ritim ve kafiye gibi dil özelliklerinden yararlanırlar.
slogan devam
Slogan (devam)
 • İyi bir slogan bir ürün ya da şirket için bir imaj ya da kişilik yaratarak uzun bir dönem boyunca kullanılabilir.
 • Slogan tipleri:
  • Süreli
  • Süresiz
slogan devam1
Slogan (devam)
 • Bir sloganın akılda kalma gücü, bir basın ilanı ya da televizyon reklam filminin olmadığı kadar büyüktür. Reklam veren firma sloganı kullandığı sürece defalarca görülecek, duyulacak ve okunacaktır.
 • Başarılı bir slogan şu özellikleri taşımalıdır:
   • Kolay hatırlanabilmelidir
   • Ürünün farkını göstermelidir
   • İlgi uyandırmalıdır
   • Bir mükafat vaat etmelidir. Üstünlük belirmelidir
   • Akıcı, ahenkli ve mümkünse kafiyeli olmalıdır
etkili bir slogan nas l yarat rs n z
Etkili bir sloganı nasıl yaratırsınız?
 • Kısa olun
   • Az şey söylemek çok şey söylemekten daha iyidir. Etkili olmayı yakalamak ve bellekte yer elde etmek için söyleyeceğinizi çabuk ve kesin söyleyin.
 • Aşağılayıcı olmayın
   • Pazardaki alıcıların yalnız bir kısmına uyacak sözler söylemekten kaçının. Cinsel imalar ya da argo sözcükler hedef kitlenizden bazılarını kaçırabilir.
 • Tüketici yararını vurgulayın
   • Kuru kuruya övgü bir işe yaramaz. Onun yerine bir özelliğin, hizmetin ya da yararın reklamını yapın.
 • U.S.P’yi kullanın
   • Eğer eşsiz bir satış önermeniz varsa, saklamayın. Eğer, ürün gerçekten eşsiz bir yarar sağlıyorsa bu büyük bir üstünlük sağlar. Onu en iyi biçimde dile getirmenin yollarını deneyin.
story board
Story Board
 • Senaryonun görsel haritasıdır.
 • Senaryoda bulunan her görüntü ve ona eşlik eden sözler, film kareleri içerisinde bir grafikerin yardımıyla çizgilerle gösterilir.
 • Story board sayesinde müşteri reklam filmini daha film çekilmeden evvel gözünde canlandırabilir.
senaryo
Senaryo
 • Sağlam ve özgün bir durum bulunmalı