codex coordinated development and knowledge exchange on spatial planning methodology n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” PowerPoint Presentation
Download Presentation
CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” - PowerPoint PPT Presentation

rivka
66 Views
Download Presentation

CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CODEX – „Coordinated Development and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology” A partnerség és a sikeres fejlesztés kapcsolata – fontosabb tapasztalatok a Dél-alföldi régió forrásfelhasználási kapacitásának elemzése során Partnerségépítő workshop 2013. október 11, Jánoshalma Tapasztó Dénes – szakmai vezető

 2. Tartalom • A CODEX projekt • előzményei, háttere • megvalósítói, partnerek • tartalma • A partnerség szerepe a tervezés során • A forrásfelhasználás területi különbségei

 3. A projekt előzményei, háttere • 2013: a 2007-2013-as EU-s fejlesztési időszak utolsó éve (bár a projektek megvalósítására és az elszámolásokra még rendelkezésre áll idő) • 2013: még mindig jelennek meg pályázatok, történnek szerződéskötések • Ezzel párhuzamosan folyik a 2014-2020-as időszak előkészítése • 2007-2013 között történtek kísérletek a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására • Ismereteink szerint a leszakadás szintje nem csökkent

 4. A projekt előzményei, háttere • Szerbia az EU-s csatlakozás kapujában: számos közös határmenti projekt, melyben magyarországi szervezetek támogatják szerbiai partnereiket a felkészülésben • A szerb szereplők érdeke az EU-s módszertan minél teljesebb elsajátítása • A lemaradó, hátrányos helyzetű térségek (sokszor határmenti területek) a szegénység és leszakadás veszélyeit hordozzák • A folyamat lassításához, megállításához tudatos területi tervezésre van szükség a határmenti területek esetében

 5. Megvalósítók, partnerek • Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és földtani tanszékcsoport • PE URBAN AND SPATIAL PLANNING INSTITUTE OF VOJVODINA

 6. A projekt tartalma Két megalapozó tanulmány készül: • A Dél-alföldi régió forrásfelhasználási kapacitásának elemzése • Vajdasági, marginalizált határmenti területek gazdasági és szociális helyzetének elemzése Közös módszertani anyag a megalapozó tanulmányokra épülve: • Metodológia a marginalizált területek és települések komplex és integrált fejlesztéséért

 7. A projekt tartalma • Képzési anyag készül, melyet 3 workshopból álló tréning program keretei között ismernek meg a projekt résztvevői • Magyar oldalon: Javaslatcsomag a 2014-2020-as időszak Új Területfejlesztési Stratégiájához • Szerb oldalon: Akcióterv

 8. Partnerség a tervezés során • A partnerség színterei, szereplői: • a tervezők: a releváns tervezési dokumentum kidolgozásában résztvevő konkrét szervezetek, szakemberek • a szakmai partnerség: a közvetlen és közvetett módon a tervezésbe bevont szervezetek, illetve azok szakembereinek véleménye, álláspontja • társadalmi véleményezés: az érintett lakosság, célcsoportok véleménye, preferenciái

 9. A jelenlegi tervezési folyamat Párhuzamos tervezés a különböző szinteken • Országos szintű koncepcionális és stratégiai dokumentumok kidolgozása (OTFK, Partnerségi Megállapodás) • Ágazati szintű operatív programok • Területi tervezés

 10. A területi tervezés szintjei Megyei tervezés • Megyei koncepcióalkotás • Megyei stratégiák • Megyei operatív programok Megyei jogú városok • Településfejlesztési koncepció • Integrált településfejlesztési stratégia • Önálló tervezés, de a megyei és országos programba is beépül eredménye

 11. A területi tervezés szintjei • Kistérségek: kistérségi programok a megyei tervezéshez kapcsolódóan • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – a konvergencia régiók programja

 12. A forrásfelhasználás területi különbségei A pályázók által igényelt és részükre megítélt támogatási összeg a DAOP 1. prioritástengelyén (Ft)

 13. A forrásfelhasználás területi különbségei A pályázók által igényelt és részükre megítélt támogatási összeg a DAOP 2. prioritástengelyén (Ft)

 14. A forrásfelhasználás területi különbségei A pályázók által igényelt és részükre megítélt támogatási összeg a DAOP 3. prioritástengelyén (Ft)

 15. A forrásfelhasználás területi különbségei A pályázók által igényelt és részükre megítélt támogatási összeg a DAOP 5. prioritástengelyén (Ft)

 16. A forrásfelhasználás területi különbségei A pályázók által igényelt és részükre megítélt támogatási összeg az IPA magyar programterület leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben (Ft)

 17. A forrásfelhasználás területi különbségei Összefoglalás • Jelentősnek mondható területi eltérések a forrásfelhasználásban megyei, kistérségi szinten • LHH program dilemmái • Területi kohézió, felzárkóztatás kérdése • A helyi igényeknek megfelelő fejlesztési irányok és támogatási struktúra • Térségi programok – versenyszellemű pályáztatás

 18. Köszönöm a figyelmet! Tapasztó Dénes Szakmai vezető dtapaszto@gmail.com