Periodizace d jin
Download
1 / 74

Periodizace d?jin - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

Periodizace dějin. PRAVĚK -vznik nejstarších států na Předním východě, 4. tisíciletí př. n. l. STAROVĚK -zánik Západořímské říše, 476 n.l. STŘEDOVĚK -objevení Ameriky, 1492 NOVOVĚK. Podle materiálu. Doba kamenná ; nejstarší doba – 4. tis. př.n.l. (paleolit, mezolit, neolit, eneolit)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Periodizace d?jin' - talib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Periodizace d jin

Periodizace dějin

PRAVĚK

-vznik nejstarších států na Předním východě, 4. tisíciletí př. n. l.

STAROVĚK

-zánik Západořímské říše, 476 n.l.

STŘEDOVĚK

-objevení Ameriky, 1492

NOVOVĚK


Podle materi lu

Podle materiálu

Doba kamenná; nejstarší doba – 4. tis. př.n.l.

(paleolit, mezolit, neolit, eneolit)

Doba bronzová; 3500 – 750 př.n.l.

(starší , střední, mladší)

Doba železná; 750 – 0

(halštatská, laténská)


Podle zp sobu opat ov n potravy
Podle způsobu opatřování potravy

PŘISVOJOVACÍ OBDOBÍ

 • 7. tis. př.n.l. (neolitická revoluce)

  PRODUKTIVNÍ OBDOBÍ

  + ilustrační příklad


Teorie vzniku sv ta a lov ka
Teorie vzniku světa a člověka

 • Teorie stvoření

 • Evoluční teorie (Ch. Darwin)

 • Teorie „inteligentního plánu“ (kreacionistická)

 • ???


Cesta k lov ku
Cesta k člověku

 • Viz příloha

  Otázky k materiálu:

 • Jak dlouhá byla cesta k člověku?

 • Kdy začala?

 • Kdy skončila?

 • Kolika vývojovými stádii člověk prošel?

 • Charakterizujte je.


Pro p e il pr v lov k
Proč přežil právě člověk?

 • Schopnost přizpůsobit se podmínkám

 • Péče o potomky

 • Biologické změny:

  • vzpřímená postava,

  • zvětšení mozku,

  • zvětšení funkčnosti ruky,

  • rozvoj myšlení, řeč …

Starov k
Starověk

 • Koncem 4. tis. př.n.l. vrcholí vývoj nejstarších civilizačních center

 • … v povodí velkých řek = staroorientální státy

 • Mezopotámie (Eufrat, Tigris)

 • Egypt (Nil)

 • Čína (Žlutá řeka)

 • Indie (Indus, Ganga)


Vznik st tu
Vznik státu

 • Nutnost regulovat vodní toky (zavlažování/odvodňování)

 • Potřeba organizace obyvatel

 • Vzniká organizační jednotka (stát)


Funkce st tu
Funkce státu

 • Politická

 • Vojenská

 • Hospodářská

 • Kulturní

 • Organizační

  Vládce určuje práva a povinnosti→vznikají zákoníky (př. Chammurapiho z.)→potřeba vzniku písma, vznik náboženství, rozvoj kultury …


Mezopot mie
Mezopotámie

 • Eufrat a Tigris

 • Říše v oblasti: Sumer, Akkad, Babylonie, Asýrie…

 • Chrámové /palácové hospodářství

 • Sumerská města (viz mapa)

 • Zikkuraty

 • Klínové písmo, Epos o Gilgamešovi


Babylonie as rie
Babylonie, Asýrie

 • Babylonie: Chammurapi – zakladatel říše; zákoník

 • Babylonská věž: biblický příběh o stavbě, zmatení jazyků … zikkurat, 90m

 • Asýrie – viz mapa

 • Centrum: Ninive, Aššurbanipalova knihovna - jedna z nejslavnějších starověkých k. (uložen Epos o G.)

Egypt
Egypt

 • Nil

 • Příznivé podmínky pro zemědělství - pravidelné záplavy

 • Plodiny: vinná réva, datle, fíky, obiloviny, chov ovcí, koz…

 • Původně rozdělen na Horní E. a Dolní E.

 • R. 3100 sjednocení (Země obojího Egypta), faraon Meni


Egypt1
Egypt

 • Obyvatelstvo: faraon, vezír, kněží, vojáci,řemeslníci a zemědělci, otroci

 • Pyramidy: nejstarší = Džóserova (Sakkára)

  největší = Cheopsova (Gíza)

  230x230x146

  Panovníci: Meni, Thutmos III., Amenhotep IV., Tutanchamon, Hatsepšovet …


Egypt2
Egypt

 • Česká egyptologie:

 • Miroslav Verner, František Lexa (zkoumání 5. dynastie panovníků = stavitelé pyramid)

 • Literární památky: Kniha mrtvých, Achnatonův hymnus na boha Slunce, Sinuhetův životopis …

 • Písmo: hieroglyfy, papyrus, Champollion


Izrael
Izrael

 • 13.stol.př.n.l. – hebrejské kmeny do oblasti Palestiny – kmenový svaz x Filištínům.

 • Legendární vůdce Saul – padl v boji s Filištíny

 • Kol. r. 1000 př.n.l. král David vybudoval 1. státní útvar, centrum Jeruzalém.

 • Jeho syn Šalamoun

 • Po smrti Š. rozdělení státu na 2 části


Izrael1
Izrael

 • Severní část: Izrael (Samaří)

 • Jižní část: Judsko (Jeruzalém)

 • Davidova dynastie vládla až do tzv. babylonského zajetí Židů, 6. stol. př.n.l. (babylonský král Nabukadnézar) – končí až po porážce Babylonské ř. Persií.

 • Starý zákon (Tóra)

 • Náboženství: judaismus→křesťanství.


Persie
Persie

 • Oblast Předního východu, 2. polovina 1. tisíciletí

 • Nejvýznamnější panovník: Dareiros I.

 • Porážka: řecko perské války (490 – 449)

 • Obsazena Alexandrem Makedonským

  (4. stol. př.n.l.)


Starov k ecko
Starověké Řecko

 • Osidlování Řecka: 1. tis. př.n.l. – Dórové

 • Růst počtu obyvatel→kolonizace – ostrovy v Egejském moři, Malá Asie (Ilion)

 • 8.stol. př.n.l. vznik městských států – POLIS

 • Velká řecká kolonizace 8.- 6. stol. (Itálie, Sicílie, Středomoří, Černomoří…

  Rozvoj řemesla a zemědělství→majetková diferenciace→sociální střety→tyranové→


Starov k ecko1
Starověké Řecko

 • →nové formy vlády:

 • Demokracia

 • Oligarchie

 • Řecká božstva:

  I. Chaos

  II. Úranos + Gaia (potomci-Titáni)

  III. Kronos + Rheia (potomci-bohové olympští)→


Starov k ecko2
Starověké Řecko

 • →Zeus (nejvyšší vládce nad bohy),

 • Héra (bohyně ochraňující manželství),

 • Poseidon (bůh moří a zemětřesení),

 • Déméter(bohyně plodnosti, země a rolnictví),

 • Hádés (bůh podsvětí),

 • Hestie (bohyně domácího krbu a ohně),

 • Afrodita (b. smyslné lásky a plodnosti)…


Nejv znamn j eck polis
Nejvýznamnější řecká polis

 • Sparta:

 • vojsko (hoplité),

 • státní výchova dětí,

 • Dórové, perioikové, heiloti

 • Peloponéský spolek


Nejv znamn j eck polis1
Nejvýznamnější řecká polis

 • Athény:

 • Řecko-perské války (490 – 449)

 • Athénský námořní spolek

 • Klasická otrokářská demokracie – Perikles

 • Ostrakismos

 • Peloponéská válka (431 – 404)=

 • Oslabení Sparty i Athén, kořist pro Makedonii r. 338 př.n.l. bitva u ChaironeieMakedonie
Makedonie

 • Filip II. plány na dobývání světa, uskutečnil jeho syn

 • Alexandr Makedonský: zisk Egypta, Indie ...

 • Helénistické období

 • Kořist ŘímaStarov k m
Starověký Řím

Osnova:

 • založení Říma, království

 • Řím republikou

 • Ovládnutí Středomoří

 • Krize římské republiky

 • Císařství – principát

 • Úpadek římského impéria


Starov k m1
Starověký Řím

Založení Říma, království

 • Apeninský poloostrov

 • Etruskové, rozvinutá civilizace, předchůdci Římanů

 • Založen podle tradice r. 753 př.n.l.(pověst o založení Říma – Aeneas, Troja, Itálie, Tibera, Romulus. Remus…)


Starov k m2
Starověký Řím

Republika

 • Původní království svrženo r 510 př.n.l. a Řím se stal republikou; podmanění si okolí + celý Apeninský poloostrov,

 • V čele 2 konzulové (voleni na 1 rok), poradní orgán = senát, v době ohrožení jmenován 1 diktátor (na půl roku) - všichni ze zástupců patriciů x plebejové (neurození), početnější, vlastní sněm, úředníci (tzv. tribunové lidu)


Starov k m3
Starověký Řím

 • Ovládnutí Středomoří

 • Po ovládnutí Apeninského poloostrova →další expanze = postupně pánem Středomoří = ekonomický rozvoj + přísun otroků (vzpoura r. 73 – 71 Spartakus) + prohlubování rozporů „bohatí x chudí“

 • Bezzemci nuceni opouštět armádu = příznaky hluboké krize


Starov k m4
Starověký Řím

Krize římské republiky

Východiska:

 • V reformách = populárové (úspěch v reformě armády – žoldnéřské vojsko

 • V majetku = optimáti

 • Souboj optimátů s populáry vyústil do ustanovení tzv. 1. triumvirátu (Pompeius, Crassus, Caesar)


Starov k m5
Starověký Řím

 • Caesar: rozhodující osobnost, zmocnil se Říma, dal se jmenovat doživotním diktátorem = ohrožení republiky = r. 44 př.n.l. zavražděn !

 • 2. triumvirát (Antonius, Octavianus, Lepidus)

 • Octavianus vítězí v občanské válce a ujímá se moci, spojení s Egyptem (Antonius a Kleopatra) = r. 31 př.n.l. poraženi římským námořnictvem u mysu Action = Octavianus nastoluje vojenskou diktaturu!


Starov k m6
Starověký Řím

Principát

 • Octavianus – titul Augustus (vznešený)

 • Nazývá se „princeps inter pares“ přední mezi rovnými = principát

 • Řím se za jeho vlády rozkládá od Atlantiku po Eufrat, od Británie po Saharu.Starov k m7
Starověký Řím

Úpadek

 • Končí dobyvačné války, největší rozmach říše za císaře Traiána (1. stol. n.l.).

 • Jeho nástupce – Hadriánus buduje opevněnou hranici Říma proti vpádům barbarů ze severu – tzv. Limes Romanus (Dunaj, Rýn), kastely.

 • Počátek úpadku: nedostatek otroků → krize, kolonát.


Starov k m8
Starověký Řím

 • Obranné války, vyčerpání pokladny, barbarům dovoleno usazovat se na území Říma + přijímání do armády → o římské armádě v 5. století n.l. rozhodují barbaři!!!

 • Roku 313 n.l. povolil císař Konstantin křesťanství. Centrum říše přenesl na východ – Konstantinopol (Cařihrad).

 • Roku 395 se říše rozpadla na 2 části (západořímskou a východořímskou).Starov k m9
Starověký Řím

 • Roku 476 n.l. zaniká západní část a na jejích troskách vzniká významná evropská říše středověku – Franská.

 • Poslední římský císař – Romulus Augustulus!


Antick kultura
Antická kultura

Osobnosti

 • Thálés: „ Země je disk plovoucí na vodě“ tháletova kružnice

 • Pýthágorás: „Podstatou všeho je číslo

  Pythágorova věta

 • Sokratés: „Vím, že nic nevím“, x demokracii, manželka Xantypa

 • Platón: „Poznání = rozpomínání se duše na svět idejí“
Antick kultura1
Antická kultura

 • Aristotelés: důraz na smyslové poznání, logiku. „Žena je neúplný muž“, staví se proti demokracii (lůzovláda), vychovatel Alex. Makedonského.

 • Herodotos: otec dějepisu

 • Demosthénés: filipiky

 • Hippokratés:lékařská Hippokratova přísaha


Antick kultura2
Antická kultura

 • Eukleidés:geometrie - eukleidovský prostor – kartézské souřadnice x,y,z

 • Archimédés: fyzika, A. zákon, „Neruš mé kruhy“, zákon páky.

 • Myrón: sochař, Diskobolos

 • Feidiás: sochař, Athéna, Zeus

 • Aischylos, Sofoklés, Euripidés – autoři antických tragédií…


Nej z historie ma
NEJ z historie Říma

 • Tibérius (14-37): adoptovaný syn Augustův

 • Germanikus (synovec Tiberia)

 • Caligula (37-41): syn Germanikův, vládl krutě a byl zabit praetoriány

 • Claudius (41-54): bratr Germanikův, učený ale slabý vládce, manželky Messalina, Agrippina. Adoptoval syna Agrippiny – Nerona.


Nej z historie ma1
NEJ z historie Říma

 • Nero (54-68): pod vlivem Seneky, založil požár Říma (64) obviněni křesťané.

 • Marcus Aurelius (161-180): „filozof na trůně“, boje s Markomany a Kvády, spoluvládce-Lucius Verus.

 • Commodus (180-193): nehodný syn Marca Aurelia, zavražděn.