Att välja mellan ett däck med dubbar och utan - PowerPoint PPT Presentation

att v lja mellan ett d ck med dubbar och utan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att välja mellan ett däck med dubbar och utan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att välja mellan ett däck med dubbar och utan

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Att välja mellan ett däck med dubbar och utan
8 Views
rippahau
Download Presentation

Att välja mellan ett däck med dubbar och utan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan

  2. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan Attkörapåvinternkanvaraenutmaning, förattvägarnaärtäcktaisåmycketsnö. Förattkunnaköratveklöst, borde du funder påattskaffadubbfriadäck. Däcketvarskapatförattanvändas under dåligaförhållanden. Attvara med om enolyckakommerattvaralägre om du fixardem till din bil. Dessutom, ärdubbfriadäcketdesignatattgeultimatadragkraft. När du körpåvägen, kommer du att ha bättrekontrollöverdittfordonnär den hardubbfriadäck.

  3. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan När man väljermellanettdubbfridäckochdubbdäck, finnsdeten del sakeratt ta hänsyntill. Förstasakenäratthöstvädretärsvårattförutsäga. Närvädretochtemperaturenäroförutsägbara, kandubbfriadäcketvaraperfektför din bil. Derasfördelärattnär du monterardempå din bil, behöver du inteoroa dig för de snabbtförändrandevägförhållandenaisamband med vintersäsongen. Närandramänniskortänkerbytaderasdäck till vinter-vänligadäcken, kan du fortsättakörabilenpåsammasättsom du vanligengör.

  4. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan Enannansakatt ta ihänsynnär du väljermellandubbdäckochdubbfriadäckär, attkörapå is ärannorlundaänattkörapåsnö. Om du kommerfrånettställevarvägarnabrukarvaraisigaiställetförsnöigapåvintern, kandetvarabättre med dubbdäckimotsats till derasdubbfriamotsvarighet. Vägarnaäroftastisigapåvintern runt kusten. Dubbdäckgörettbättrejobbattbehålladragkraftenpåsådanavägar. Om du kommerfrånettområdesomvanligtvisfårmersnöän is påvintern, borde du investeraidubbfriadäckförbekvämkörning.

  5. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan Du måsteocksåkommaihågattpressadsnökanvaraenutmaningpåområdenvarfinnsmyckettrafik. Uppfarter, vägkorsningarochandraområden med myckettrafikäroftastpackade med mycketsnöochvåt is påvintern. Ställen med mindretrafik, haroftastmindresnöoch is påvägarna. Om du oftastkörpåställen med mertrafik, ärdubbdäckdetbästa valet. Men föredrardubbfriadäckpåhårtpressatsnöochvåt is. Men, dubbfriadäckhar den fördelenatt de ärtystareilindringtförhållanden. Så, om du föredrarentyståktur, är de detbättre valet mellandessatvå.

  6. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan Förfler tips hur man skallväljamellandubb- ochdubbfriadäck, kollamin hemsida nu, https://www.nokiantyres.se/

  7. Attväljamellanettdäck med dubbarochutan