cash flow analizacash f low analiza n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cash flow analizaCash f low analiza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Cash flow analizaCash f low analiza - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Cash flow analizaCash f low analiza. Marko Milojević. Danas je prisutna mogućnost manipulacije računovodstvenim pravilima prilikom obračuna rezultata što je dovelo do toga da se umanji efikasnost BU kao predmeta analize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cash flow analizaCash f low analiza' - richard-dejesus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Danas je prisutna mogućnost manipulacije računovodstvenim pravilima prilikom obračuna rezultata što je dovelo do toga da se umanji efikasnost BU kao predmeta analize.

Ekonomsko finansiska analiza je sve više počela pažnju da usmerava na Izveštaj o novčanim tokovima.

Izveštaj o novčanim tokovima se definiše kao izvedeni finansijski izveštaj u kome su prikazani prilivi i odlivi gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti u toku obračunskog perioda

 • Obavezan finanijski izveštaj. Za koja preduzeća?
 • Periodičan izveštaj
ta je gotovina a ta gotovinski ekvivalenti
Šta je gotovina a šta gotovinski ekvivalenti?
 • Gotovina predstavlja gotovinu u blagajni, depozite po viđenju i kratkoročne depozite u poslovnim bankama

Gotovinski ekvivalenti su kratkoročna visoko likvidna ulaganja koja se brzo pretvaraju u gotovinu

Gotovinski ekvivalenti su: komercijalni zapisi, obveznice, menice, čekovi i trezorske hartije od vrednosti kojima je rok dospeća do 3 meseca

Gotovinski ekvivalenti se smatraju sastavnim delovima gotovine

U većini zapadnih zemalja ulaganja u gotovinske ekvivalente su veća od stanja na tekućim računima. Zašto?

slide4

Izveštaj o novčanim tokovima ima tri dela:1. tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti2. tokovi gotovine iz investicione aktivnosti3. tokovi gotovine iz finansijske aktivnosti

 • POSLOVNE AKTIVNOSTI: prodaja gotovih proizvoda, pružanje usluga, plaćanje dobavljačima za materijal, robu, plaćanje troškova poslovanja (proizvodnih, neproizvodnih, zarada), isplata kao i naplata kamata na pozajmljena odnosno plasirana sredstva.

Razlika priliva i odliva gotovine = Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

Neto novčani tokovi iz PA se upoređuju sa NETO DOBITKOM iz BU-a, vrlo retko su jednaki.

slide5

Neto novčani tok = Prilivi – Odlivi gotovine

Nastanak izveštaja o novčanim tokovima zasniva se na konverziji ili prevođenju tokova rentabilnosti ( prihoda i rashoda) na novčane tokove (primanja i izdavanja gotovine).

Neto dobitak = Prihodi – Rashodi

Poštovanje principa realizacije i matchinga; tokovi rentabiliteta

2. Investiciona aktivnost se odnosi na vrednovanje ulaganja čiji je rok duži od jedne poslovne godine: Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalnih sredstava, ulaganja u dugoročne finansijske instrumente kao i njihova prodaja.

 • Finansijska aktivnost utiču na veličinu i strukturu izvora finansiranja, odnosno na promenu sopstvenog i pozajmljenog kapitala. Novčana primanja: uzimanje kredita, emisija obveznica i akcija Novčana izdavanja: Isplata dividendi, povraćaj samo glavnice kredita.
analiza izve taja o nov anim tokovima
Analiza izveštaja o novčanim tokovima

Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja i služi menadžerima, investitorima i kreditorima kao analitičko sredstvo da bi:

 • Utvrdili iznos gotovine koja je obezbeđena iz poslovanja
 • Procenili sposobnost preduzeća da ispunjava sve svoje obaveze kao i isplatu dividendi
 • Utvrdili iznos ulaganja u nove nekretnine, P i Opremu
 • Utvrdili obim finansiranja potrebnog za proširenje ulaganja u dugoročna sredsta ili nastavak poslovanja
 • Procenili sposobnost preduzeća da ostvaruje pozitivan tok gotovine u budućim periodima
slide7
Analiza novčanih tokova se naziva i procena solventnosti
 • Solventnost je sposobnost preduzeća da dugoročno pokriva sve svoje dospele obaveze plaćanja u rokovima njihovog dospeća.
 • Analiza novčanog toka (procena solventnosti) se sastoji:
 • Operativne performanse
 • Finansijska fleksibilnost
 • Procena likvidnosti
slide8
Operativne performanse odnose se na sposobnost preduzeća da raste i razvija se kroz poslovne aktivnosti.

Preduzeće koje najveće prilive gotovine ostvaruje od prodaje proizvoda, roba i usluga a odlive od aktivnosti plaćanja troškova sadržanih u prodatim proizvodima, robama i usluga je preduzeće čije su operativne perfomanse veoma dobre.

Tokovi iz poslovnih aktivnosti moraju biti pozitivni jer je to potvrda da preduzeće može da generiše gotovinu.

slide9
Finansijska fleksibilnost odnosi se na procenu sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu iz drugih izvora koje nisu deo poslovne aktivnosti.

Sposobnost preduzeća da se kreditno zadužuje, da emituje obveznice ili akcije, kao i da prodaje aktivu(sredstva) kojima raspolaže(N,P,O I F.I).

 • Likvidnost-deo fin. fleksibilnosti i definiše se kao kratkoročni aspekt posmatranja novčanih tokova preduzeća.

Likvidnost sposobnost preduzeća da pretvori svoju aktivu u gotovinu.

likvidnost zavisi od finansijskih koeficijenata
Likvidnost zavisi od finansijskih koeficijenata:
 • Koeficijenti za procenu likvidnosti
 • Utvrđivanje neto obrtnih sredstava
 • Specifični koeficijenti koji se odnose na Izv. o novčanim tokovima
b utvr ivanje neto obrtnih sredstava
b) Utvrđivanje neto obrtnih sredstava
 • Neto obrtna sredstva=

= Obrtna sredsta – Kratkoročne obaveze

Zadovoljavajuće je ako iznos razlike ima tendeciju porasta posmatrano kroz više obračunskih perioda