Mang Laïi: Kieán Thöùc, An Toaøn, Töï Tin
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Mang Laïi: Kieán Thöùc, An Toaøn, Töï Tin. Chöông Trình Giaùo Duïc Taøi Chaùnh Cuûa FDIC. Duøng Theû Tín Duïng. Trình Baøy. Caùùc Baïn Seõ Bieát. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa theû tín duïng Nhöõng phí toån cuûa vieäc duøng theû tín duïng Nhöõng vaán ñeà coù theå xaûy ra khi duøng theû tín duïng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rianne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr nh ba y

Mang Laïi: Kieán Thöùc, An Toaøn, Töï Tin

Chöông Trình Giaùo Duïc Taøi Chaùnh Cuûa FDIC

Duøng Theû Tín Duïng

Trình Baøy


Ca c ba n se bie t
Caùùc Baïn Seõ Bieát

 • Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa theû tín duïng

 • Nhöõng phí toån cuûa vieäc duøng theû tín duïng

 • Nhöõng vaán ñeà coù theå xaûy ra khi duøng theû tín duïng


L a cho n the t n du ng
Löïa Choïn Theû Tín Duïng

 • Quyeát ñònh seõ duøng theû nhö theá naøo

 • Duøng ít luùc ban ñaàu

 • Hieåu roõ caùc ñieàu kieän

 • Neân nhôù laø laõi suaát caâu khaùch seõ thay ñoåi

 • Traùnh traû leä phí khi xin caáp theû

 • Hieåu roõ laõi suaát coá ñònh vaø khoâng coá ñònh
Ca ch t nh le ph ta i tr
Caùch Tính Toái ThieåuLeä Phí Taøi Trôï

 • APR laø 18%

 • Laõi suaát ñònh kyø haøng ngaøy laø 0.0493% (18% chia cho 365 ngaøy)

 • Nhaân keát soá bình quaân haøng ngaøy ($200) vôùi laõi suaát ñònh kyø haøng ngaøy

 • Baèng $.10 moãi ngaøy (cho moãi ngaøy baïn coù keát soá $200 ñoâ la)

 • Leä phí taøi trôï laø $.10 x 30 ngaøy hay $3.00 ñoâ la


Ca ch s a ch a va n e the t n du ng
Caùch Söûa Chöõa Toái ThieåuVaán Ñeà Theû Tín Duïng

 • Traû döùt tieàn nôï theû tín duïng vaø nhöõng khoaûn nôï coù laõi suaát cao

 • Duøng tieàn maët hay chi phieáu ñeå traû nhöõng khoaûn mua saém trong töông lai

 • Ñeán gaëp moät chuyeân vieân tö vaán tín duïng coù uy tín


ad