Februar 2011 - PowerPoint PPT Presentation

februar 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Februar 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Februar 2011

play fullscreen
1 / 68
Februar 2011
84 Views
Download Presentation
rhea-chandler
Download Presentation

Februar 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Februar 2011 Informationsmøde for bygningssagkyndige

 2. Program Velkomst og præsentation Nyt disciplinær- og klagenævn Nyt HE-sekretariat PAUSE Erhvervet som bygningssagkyndig Nye regler og maksimalvederlag Nye initiativer Opsamling og spørgsmål

 3. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

 4. Nyt disciplinær- og klagenævn • Baggrund - Ankenævnet for Huseftersyn => Klager - Erhvervs- og Byggestyrelsen => Teknisk revision

 5. Nyt disciplinær- og klagenævn Oprettelse af samlet nævn • Ved lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. af 1. januar 2011 • Afløser Ankenævnet for huseftersyn • Overtager teknisk revision fra EBST

 6. Nyt disciplinær- og klagenævn • Formål Styrke kvaliteten af tilstandsrapporterne Ensartet behandling og vurdering af bygningssagkyndiges arbejde samt Ensartet vurdering af de byggetekniske forhold => Logisk og gennemskueligt system for forbrugerne => Klarere retningslinjer for de bygningssagkyndige

 7. Nyt disciplinær- og klagenævn Sammensætning 1 formand (landsdommer) 2 repræsentanter for forbrugerne 2 repræsentanter for erhvervet (de bygningssagkyndige og forsikringsbranchen) 2 uafhængige eksperter (kun ved disciplinærsager) (byggeteknik og bolighandel)

 8. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Formand: Norman Cleaver Landsdommer og tidligere formand for Ankenævnet for huseftersyn

 9. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Forbrugerrepræsentanter: Helen Amundsen Ingeniør og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn

 10. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Forbrugerrepræsentanter: Jan Howardy Rådsmedlem

 11. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Repræsentant for Forsikringsbranchen: Lis Sonne Mogensen Jurist og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn

 12. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Repræsentant for beskikkede bygningssagkyndige: Jørgen Thomsen Arkitekt og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn

 13. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Uafhængig ekspert indstillet af SBI: Eva Møller Ekspert i byggetekniske forhold. Seniorforsker og civilingeniør

 14. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnets sammensætning Uafhængig ekspert indstillet af Danske Boligadvokater: Henrik Høpner Ekspert i bolighandel. Advokat

 15. Nyt disciplinær- og klagenævn Nævnssekretariatet Teknikere, jurister og administrativt personale Forbereder sagsbehandling i nævnet Samler kompetencer fra det tidligere nævn og den tekniske revision

 16. Nyt disciplinær- og klagenævn • Klager - Kan pr. 1. januar 2011 indgives til disciplinær- og klagenævnet af køber eller sælger - Forældelsesfrist 5 år fra overtagelsesdag (dog senest 6 år fra datering) De bygningssagkyndige kan som i dag blive mødt af en klage fra forbrugere m.v.

 17. Nyt disciplinær- og klagenævn • Disciplinærsager - Sager om hvorvidt den bygningssagkyndige har overtrådt gældende regler for sit virke - Kvalitetssikring af tilstandsrapporter (teknisk revision)

 18. Nyt disciplinær- og klagenævn • Teknisk Revision - Screening af tilstandsrapporter på baggrund af parametre som risiko og væsentlighed - Screening af klagesager - Opfølgende kontrol efter tildeling af en sanktion

 19. Nyt disciplinær- og klagenævn Syn og skøn Fast korps af syns- og skønsmænd Fungere eller have fungeret som beskikkede bygningssagkyndige Habilitet Efteruddannelse

 20. Nyt disciplinær- og klagenævn Oprettelse af syns- og skønsmandskorpset • Ingen sanktioner • Jævn geografisk fordeling • Faglig kompetence

 21. Nyt disciplinær- og klagenævn Sagernes afgørelse - Nævnssager (kollegiale afgørelser – ikke EBST) - Formandssager - Nævnssekretariatet

 22. Nyt disciplinær- og klagenævn • Sanktionstyper Klagesager: • Erstatning • Disciplinærsager: • Påtale • Advarsel • Bøde • Inddragelse

 23. Omlægning af HEREV

 24. Centrale ændringer af den tekniske revision • Nye og færre aktører • Partshøringsproceduren • Kollegial afgørelse

 25. Nævnets hjemmeside • www.husklage.dk • Forbrugernes adgang til at klage • Info om nævnet, dets medarbejdere og dets regler • Database over afgørelser og sanktioner

 26. Nyt HE-sekretariat

 27. Nyt HE-sekretariat • Baggrund: Udløb af Erhvervs- og Byggestyrelsens kontrakt med FEM-sekretariatet samt omstrukturering på grund af oprettelsen af det nye disciplinær- og klagenævn • Proces: EU-udbud og overdragelse af opgaver fra det gamle til det nye sekretariat

 28. HE-sekretariatets funktion • Daglig drift af ordningen • Vejlede og informere om huseftersynsordningen • Beskikkelser og genbeskikkelser • Optagelseskurser m.m. …men ikke længere • Teknisk revision

 29. Sekretariatets hjemmeside • www.huseftersyninfo.dk • Samme information som altid, dvs. håndbog, nyhedsbreve, blanketter, adgang til HEWEB, lovgivning, information, svar på spørgsmål og meget andet • Nyt udseende og større overskuelighed

 30. Pause

 31. Erhvervet som bygningssagkyndig

 32. Erhvervet som bygningssagkyndig

 33. Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

 34. Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

 35. Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

 36. Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

 37. Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

 38. Statistik fra Ankenævnet for huseftersyn

 39. Statistik fra Ankenævnet for huseftersyn

 40. Teknisk revision – Årsrapport 2009 • Der er afsluttet 324 stikprøvekontroller i 2009 Udviklingen de seneste år • Årsrapport for 2009 viser, at teknisk revisor fandt potentielt sanktionsgivende fejl i ca. 19 pct. af de kontrollerede tilstandsrapporter • Årsrapport for 2007 og 2008 viser, at teknisk revisor fandt potentielt sanktionsgivende fejl i ca. 22 pct. af de kontrollerede tilstandsrapporter • Årsrapporten for 2006 viste, at der var alvorlige fejl i ca. 27 pct. af de kontrollerede rapporter

 41. Statistik for teknisk revision i 2009

 42. Statistik for teknisk revision i 2009 • Teknisk revisors årsrapport 2009 viser, at i alt 81 procent af de kontrollerede tilstandsrapporter var enten retvisende eller acceptable • I de resterende 19 procent af de kontrollerede tilstandsrapporter fandt teknisk revisor fejl • Efter vurdering i Erhvervs- og Byggestyrelsen er der tildelt sanktioner i godt 10 procent af de kontrollerede sager • Heraf ca. 8 procent i form af påtale, og ca. 2 procent i form af advarsel eller inddragelse

 43. Tildelte sanktioner fra 2006 til og med 2009 • Erhvervs- og Byggestyrelsen har siden indførelsen af den skærpede tekniske revision i 2006 tildelt i alt 175 sanktioner til bygningssagkyndige. Disse fordeler sig på 138 påtaler, 35 advarsler og 2 inddragelser af beskikkelsen • Alle advarsler er offentliggjort på www.boligejer.dk

 44. Vigtige pointer om teknisk revisors årsrapport • Tallene viser ikke fejlprocenten, da det i sidste ende er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som afgør, om der tildeles en sanktion • Oplysningerne er ikke repræsentative. Kontrolsystemet finder de sagkyndige, der laver mange fejl, og udtager dem hyppigere end resten • Der er år for år sket en løbende forbedring af kvaliteten af tilstandsrapporterne