desatinn sla
Download
Skip this Video
Download Presentation
Desatinné čísla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Desatinné čísla - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Desatinné čísla. alebo Environmentálna výchova v matematike. Znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Desatinné čísla' - reyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
desatinn sla

Desatinné čísla

alebo

Environmentálna výchova v matematike

zne is ovanie vody p dy ovzdu ia
Znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia.
 • Znečisťovanie a devastácia životného prostredia sprevádzali ľudstvo od samého vzniku civilizácie. Dnes už pred znečistením neostal ušetrený žiaden priestor Zeme. Či na pevnine, v ovzduší alebo v mori. Pre emisie, kyslý dážď, či znečistenú vodu neexistujú hranice. Vzduch, voda a pôda sú nepostrádateľné k udržaniu života na Zemi a napriek tomu ich každodenne ohrozujeme.
 • Čo sú emisie?
loha prv
Úloha prvá:
 • Emisie (exhaláty) – všetky odpadové látky, väčšinou plynné, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia.
 • V roku 1990 sa vypustilo do ovzdušia na Slovensku vplyvom cestnej dopravy 75 ton olova. V roku 1999 to bolo 3,17 tony. O koľko ton olova menej sa vypustilo do ovzdušia v roku 1999?
 • Čím bol, podľa teba, tento veľký pokles spôsobený?
loha druh
Úloha druhá:
 • V roku 1994 mali emisie tuhých znečisťujúcich látok u nás hodnotu 87,3 tis. ton a emisie oxidu uhoľnatého 374,68 tis. ton. V roku 1995 boli emisie tuhých znečisťujúcich látok 88,97 tis. ton a emisie oxidu uhoľnatého 404,64 tis. ton. O koľko tisíc ton spolu vzrástli emisie týchto látok v roku 1995?
loha tretia
Úloha tretia:
 • Človek žijúci v čistom prostredí má v krvi asi 0,5 percent oxidu uhoľnatého. Obyvatelia miest majú v krvi až 5 percent oxidu uhoľnatého. Silný fajčiar ho má v krvi 15 percent. Koľkokrát menej oxidu uhoľnatého má v krvi človek žijúci v čistom prostredí oproti obyvateľovi mesta a oproti fajčiarovi?
loha tvrt
Úloha štvrtá:
 • V roku 1995 dosiahli emisie látok spôsobujúcich kyslé dažde tieto hodnoty: oxid siričitý 236,38 tis. ton, oxidy dusíka 180,95 tis. ton. Koľko tisíc ton je to spolu?
 • Čo je kyslý dážď ?
k ysl d
Kyslý dážď
 • Kyslý dážď vzniká ako dôsledok silného znečistenia ovzdušia - najmä intenzívnym spaľovaním fosílnych palív, napr. spaľovaním hnedého uhlia a nafty. Takto sa do vzduchu dostáva veľké množstvo oxidov síry a dusíka. Tie sa zlučujú s vodnou parou a následne vzniká kyselina sírová a kyselina dusičná. Spaľovaním plastov vzniká kyselina chlorovodíková. Tieto kyseliny sa prostredníctvom zrážok dostávajú na zem a spôsobujú kyslý dážď.
loha piata
Úloha piata:
 • Bežný dážď má pH faktor 5 až 5,6. Kyslý dážď má pH 2 až 5. Najkyslejší dážď bol zaznamenaný v USA v roku 1980 a mal pH 1,5. Bol desaťkrát kyslejší ako ocot. O koľko bol jeho pH faktor nižší ako u bežných zrážok?
 • Kyslosť zrážkovej vody poklesla v Prešovskom kraji z priemernej hodnoty pH faktora 4,2 v roku 1990 na súčasných 4,65. O koľko sa zmenšila kyslosť dažďov v posledných rokoch ?
loha iesta
Úloha šiesta:
 • Aj svetový oceán je dnes veľmi znečistený. Len v období 15 rokov došlo ku 186 veľkým nehodám v oceánoch, pri ktorých uniklo do vody 1300 ton ropy. Priemerne koľko je to veľkých nehôd ročne ? Priemerne koľko ton ropy sa vyleje do oceánu pri jednej veľkej nehode? (počítaj na jedno desatinné miesto)
loha siedma
Úloha siedma:
 • Pre zachovanie čistoty životného prostredia je nevyhnutné použitú vodu čistiť. V Prešovskom kraji v roku 1997 bolo 44 čistiarní odpadových vôd. Ich kapacita bola 164 410 m³ vyčistenej vody za deň. Priemerne koľko m³ vody tieto čistiarne vyčistia za jednu hodinu? Priemerne koľko m³ vody vyčistí jedna čistiareň odpadových vôd za hodinu? (počítaj na dve desatinné miesta)
loha sma
Úloha ôsma:
 • Odpad je v súčasnosti zdrojom mnohých problémov, znečisťuje prostredie a na jeho zneškodňovanie je potrebné vynakladať množstvo finančných prostriedkov.Vroku 1995 bolo na Slovensku vyprodukovaných 4 mil. ton nebezpečných odpadov. Z tohto množstva bolo 2,3 mil. ton tekutých odpadov zo žúmp a septikov. Koľko mil. ton tuhých nebezpečných odpadov sa vyprodukovalo v tomto roku?
loha deviata
Úloha deviata:
 • Na výrobu nového výrobku z odpadu spotrebujeme menej energie a zničíme menej prírodných zdrojov. V roku 1995 podniky na spracovanie zberového skla na Slovensku spracovali 62,2 tis. ton skla. Z tohto množstva bolo 21,1 tis. ton získaných zberom skla, 27,3 tis. ton bolo z vlastných zdrojov podnikov a zvyšok bol dovezený zo zahraničia. Koľko tis. ton zberového skla k nám doviezli na spracovanie?

výsledky

zdroje obr zkov
Zdroje obrázkov
 • http://www.volny.cz/spol.renata/poradna_desatero_soubory/zeme1.jpg
 • www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20060927PHT11030/pict_20060927PHT11030.jpg
 • http://www.cleanairforce.com/images/smog.gif
 • http://www.talent.cz/talent/223/images
 • pmatky.ecn.cz/images/ilu_plynova_maska.gif
 • ec.europa.eu/environment/youth/air/air_poorair_sk.html
 • www.temple.edu/environment/Images/pic6.png
 • www.temple.edu/environment/Images/pic9.png
 • http://www.tvs.sk/img/z031.jpg
 • http://www.veolia.cz/tajemstvivody/images/odpadni_vody.jpg
ad