Download
sociologie medic ny zdrav a nemoci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociologie medicíny, zdraví a nemoci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociologie medicíny, zdraví a nemoci

Sociologie medicíny, zdraví a nemoci

333 Views Download Presentation
Download Presentation

Sociologie medicíny, zdraví a nemoci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociologie medicíny, zdraví a nemoci KSS/S2SŠO, ZS2 ZS 07

 2. Přehled přednášky • Uvedení do disciplíny • Základní termíny: • Zdraví • Nemoc • Témata dle tří paradigmat • Sociální nerovnosti ve zdraví • Současné procesy zpochybňující tradiční lékařskou vědu

 3. Základní termíny Sociologie medicíny = Medical sociology: • Sociology-of-medicine • Sociology-in- medicine • Dnes – nerozlišuje se • Současný název: sociologie zdraví a nemoci = sociology of health and illness

 4. Zdraví • Definice zdraví • WHO – v roce 1948: „stav kompletního fyzického, psychického a sociálního pocitu zdraví“ • 70. léta – redefinice – WHO + UNICEF - 5 základních principů primární péče: rovnost, účast komunity, vhodná technologie, prevence a spolupráce mezi sektory

 5. Definice zdraví – WHO, 2000: „.Schopnost jedince dosahovat svého potenciálu a pozitivně reagovat na výzvy okolí ...Základními zdroji potřebnými ke zdraví jsou příjem, přístřeší a strava. Zlepšení zdraví vyžaduje zajištění těchto základních potřeb, ale také informace a obratnost v životě; dále podporu okolí poskytující příležitosti pro zdravé volby, které se týkají zboží, služeb a dalších možností; dále vhodné podmínky v ekonomickém, sociálním a fyzickém prostředí...které rozvíjí zdraví. (WHO, 2000, cit. dle Brym R., Lie J. 2003. Sociology. Your compass for a new world.Wodsworth/Thomson Learning. Pp. 430)

 6. Nemoc • disease = lékařsky diagnostikovaná patologie (např. bakteriální nebo virová infekce) • illness = subjektivní pocit osoby, že se necítí dobře • sickness = sociální akceptace toho, že daná osoba je nemocná

 7. Sociologické perspektivy týkající se zdraví a nemoci Funkcionalistická perspektiva • Talcott PArsons • Role nemocného = sick role • Kritika tohoto konceptu: • pacientovo soudy jsou podmíněny věkem, genderem, sociální třídou, etnickou skupinou; • koncept role nemocného se víc hodí na krátkodobé nemoci, ale již ne na dlouhodobě nemocné atd

 8. Konfliktualistický přístup • Eliot Freidson – medicína – dnešní role se podobá dřívější roli náboženství • Medikalizace společnosti = “způsob, kterým se v poslední době rozšiřuje jurisdikce moderního lékařství, takže nyní zahrnuje mnoho problémů které dříve nebývaly definovány jako medicínské entity” (Helman 2001: 114) • Medicína jako regulující mechanismus • Nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči

 9. Symbolický interakcionalismus • Vztah mezi lékařem / zdravotním personálem a pacientem • Sociální konstrukce zdravotních problémů a otázek v systémech zdravotní péče • expertní a laické vědění • Illness a identita nemocných

 10. Zdraví a nerovnost Sociální faktory vlivu na zdraví: • lidské a enviromentální faktory • faktory plynoucí z životního stylu • faktory vztažené k systémům zdravotní péče • Do jaké míry jsme kterým těmto faktorům vystavěni, ovlivňují další proměnné: třída, gender, etnická příslušnost a země původu

 11. Vliv třídy a etnicity/rasy na zdraví Projev sociálních nerovností ve zdraví: • Obecně – dobrý příjem – asociován s dobrým zdravím, chudoba se špatným PROČ? • Teorie vlivu stresu • chudí – stresováni více – negativní dopady na zdraví • chudoba – častější mezi lidi etnických menšin chudí – méně zdraví proto, že si nemohou dovolit adekvátní a někdy dokonce i minimální péči • chudí mají horší přístup k lepším doktorům a nemocnicím – a zároveňmají i menší povědomí o tom, co je zdravý životní styl • Omezené zdroje k investicím do zdravého životního stylu • chudí – více vystaveni násilí, vzorcům vysoce rizikového chování, enviromentálnímu hazardérství

 12. Gender Dva hlavní přístupy v oblasti studia genderu a zdraví: • snaha porozumět tomu, jak kultura formuje genderové role a tudíž vnímání zdraví, politiku a výzkumné otázky • Genderové předsudky v: • Lékařském výzkumu • Diagnostice a léčbě 2) epidemiologická a klinická měření statusu zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (morbidita a mortalita) • Ženy –vyšší morbidita, ale muži- vyšší mortalita • PROČ?

 13. Současné procesy zpochybňující tradiční lékařskou vědu • aktivismus pacientů • Hnutí za práva spotřebitelů • konzumerismus • alternativní medicína • holistická medicína

 14. Doporučená literatura: • KŘÍŽOVÁ, E. 2006. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: SLON • LE FANU J.1999. Vzestup a pád moderní medicíny. Praha: Academia. • GABE, BURY, ELSTON. 2004. Key Concepts in Medical Sociology. London: SAGE. • Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: SLON. 1997.