kereszt ny fundamentumok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK. Logos-Hungary Keresztény Főiskola. Miskolc, 2009.05.02. Előadó: Abonyi Sándor. I. Szellemi alapok. FUNDAMENTUM: ALAP. Az építkezés – a HÁZ – példája Az alap fontossága - hosszú távon - stabilitást jelent - kiállja a viharokat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK' - renate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kereszt ny fundamentumok

KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK

Logos-Hungary Keresztény Főiskola

Miskolc, 2009.05.02.

Előadó: Abonyi Sándor

slide2
I.

Szellemi alapok

fundamentum alap
FUNDAMENTUM: ALAP
 • Az építkezés – a HÁZ – példája
 • Az alap fontossága
 • - hosszú távon
 • - stabilitást jelent
 • - kiállja a viharokat
 • Jó alapra lehet ráépíteni – terhelhető!
 • Az alapot szilárd talajra – Kősziklára – kell lerakni
 • A fövenyre – laza talajra - lerakott alap veszélyes
kiindul gondolatok mik az alapok
Kiinduló gondolatok – Mik az alapok?

Miért nem elegendő egyedül a Szentírás? – Mert betű!

Lásd: farizeusok, írástudók

Elég, ha a SZSZ megeleveníti? – NEM - tévtanítások, szekták

Lásd: Jehova tanúi, Csak Jézus – only Jesus

Hitbeli alapok fontossága

– stabilitás,

- kiegyensúlyozottság

Követhető személyes minták, akik bemutatják a Krisztust

Azonos az alap az egyén (elegendő) a közösség számára?

Nincs „remete keresztyénség”!

koncepci v zlat kapcsolat rendszer
Koncepció vázlat – Kapcsolat rendszer
 • - BETŰ - A Biblia – Teljes Szentírás
 • A SZELLEM- A szellemi valóság
 • „Szent-háromság”
 • - Atya
 • - Fiú (Jézus)
 • - SZSZ (személy!)
 • - egységben munkálkodnak !
 • - Ember (egyén) és közösség kapcsolata
     • együttesen szükséges!
mit mond j zus az alapr l
Mit mond Jézus az alapról ?

Mit mond Jézus a házról és az alapról ?

„Monda (Jézus) nékik:

 • Ti pedig kinek mondotok engem?Simon Péter pedig felelvén, monda:
 • Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert
 • nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem
 • az énmennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és
 • ezen a kősziklán
 • építem fel az
 • én egyházamat, és
 • a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És
 • néked adom a mennyek országának kulcsait; és
 • amit megkötsza földön, a mennyekben is kötve lesz; és
 • amit megoldasza földön,a mennyekben is oldva lesz.”

Máté 16:15-19

Győztes, dicsőséges

- Hívő élet !!!

- Egyház !!!

fundamentum alap1
FUNDAMENTUM: ALAP
 • Személyeskijelentés (nem test és vér)
 • Jézusról
 • a Szent Szellem által
 • az Atyától

EZ a KŐSZIKLA!!!

 • Ő (Jézus) az építési fővállalkozó
 • Ő a tulajdonos – az ÉN EGYHÁZAMAT
 • Ő így vállal garanciát szellemi hatalmak (pokol kapui) ellen
 • Ő így adja nekünk a MENNY KULCSAIT
slide8

A SZENTÍRÁS és JÉZUS KRISZTUS viszonya

„És az Ige testté lett és lakozik közöttünk

(és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya

egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt

kegyelemmel és igazsággal.” Ján 1:14

Bemutatta Istent, mit Atyát a valóságban !

„Ne gondoljátok, hogyjöttem a törvénynek vagy a prófétáknak (Írások) eltörlésére.Nem jöttem, hogy eltöröljem,hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, mígaz ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.”Máté 5:17-18

- „Egyiptomból hívtam ki az én fiamat”

- „Názáretinek fog neveztetni”

- „Köpenyére sorsot vetnek”stb.

slide9

A Szentírás és Szent Szellem viszonya

„Ateljes írásIstentőlIHLETETT és HASZNOS tanításra,

feddésre, jobbításra, igazságban való nevelésre!” 2Tim 3,16

Pál - Timótheusz

„Az Isten Szellem : és akik őt imádják, szükség,

hogy szellemben és igazságban imádják.” Ján 4:24

„Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai

szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem

ember akaratából származotta prófétai szó;

hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak

az Istennek szent emberei.” 2 Pét. 1.20-21

Nem „emberek írták”, hanem a Isten Szelleme!

slide10
II.

Szentírásról

slide11

A Szentírás lényege

A Szentírás az, amit leírtak abból, amit Isten kinyilatkoztatott.

 • Abszolút igazság, de – ugyanakkor szelektív,

nem tartalmazza Isten összes tudását

 • Írott formában nem tartalmazza az összes emberhez szóló kijelentést (ezért szükséges a SZSZ)
 • Az ember (teremtett világ) jóléte,
   • a Krisztusba vetett
   • hit által
   • a bűn alól felszabadulva lehetséges.

Történelmi időpontok, királyok – együtt uralkodók,

földrajzi helyek gyakran kutatást igényelnek.

Általános eligazodást ad!

slide12

A SZENTÍRÁS mint ALAP

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 2Tim 3:16

„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

János 17.17

„Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban

megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Zsolt 12:7

„Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. Zsolt 119:89

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; 2 Péter 1.19

„Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde

lőn (és az írás fel nem bontható), Ján 10:35

Kiragadott Igék ! Tilos hozzátenni, elvenni – Átok !

j zus krisztus bizonys gt tele a t r r l
JÉZUS KRISZTUS bizonyságtétele a TÓRÁRÓL

GYŐZELEM SÁTÁN FELETT a pusztában

„És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat;

mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled,

és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat,

a te Istenedet.” Máté 4:6-7 (91. Zsolt. 11, 12; 5 Móz. 6.16.)

HEGYI BESZÉD ÜZENETE:

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek (TÓRA)

vagy a prófétáknak eltörlésére…, inkább, hogy betöltsem.”

Máté 5:17-18

Jézus ismerete és engedelmeskedett az írásoknak,

hittel alkalmazta azt

Sátán a logost mondta, DE Jézus rémákkal válaszolt

A törvény ereje a SZSZ által – Az Ige a SZSZ kardja!

j zus krisztus viszonya az sz vets ghez
Jézus Krisztus viszonya azÓszövetséghez:

Nem olvastátok az Írásokban? – Törvény és próféták

„Ő pedig monda nékik: Soha sem olvastátok-e, mit művelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett társaival egybe? Márk 2:25

„Ezt az írást sem olvastátok-e? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Márk 12:10

„És felelvén Jézus, monda nékik: Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele voltak? Luk 6:3

Hogy beteljesedjék!

„Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott,…: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Máté 8:17

„Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék. Ján 19:36

Jézus minden tettét az Írással magyarázza !!

j zus krisztus viszonya az jsz vets ghez
Jézus Krisztus viszonya azÚjszövetséghez

1. „Elmenvén (MENJETEK EL) azért,

tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Lásd: Apostolok cselekedetei

2. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Máté 28:19-20

Lásd: Apostoli levelek

kanoniz ci norma kanoniz lt k nyvek isten sz j b l sz rmaz szent iratok
KANONIZÁCIÓ – Norma !Kanonizált könyvek: Isten szájából származó szent iratok

1. Kánon fogalma

„És odavitt engem, és ímé egy férfiú volt ott,

tekintete mint az ércnek tekintete, és len-zsinór

volt kezében és mérőpálca; és a kapuban állt.” Ez 40:3

Átvitt értelemben az ÚSZ-ben – norma, szabály

2. Az ÓSZ kanonizálása - hosszú folyamat – lezárul (K.u. 1.szd.)

3. Az ÚSZ-i kánon kialakulása - a IV. század végén zárult le - 4 evangélium,

- apostolok cselekedetei,

- 21 levél,

- János jelenések könyve

Szerzőik: apostolok és/vagy munkatársaik

slide17
III.

Az egyéni hívő élet alapja

kereszty n krisztus k vet
Keresztyén = Krisztus követő

„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára (Petra) építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz,… de nem dőlt össze: Máté 7:24-25

„Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén (themeliosz themelion),lévén a szegletkő (lithosz) maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” Ef 2:20-22

„Ti magatok is mint élő kövek (petrosz) épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövetteszek Sionban, …” 1Pét 2:5-6

kereszty n tan tv ny
Keresztyén = Tanítvány

1. Minden hívő tanítvány kell, hogy legyen!

„….tegyetek tanítványokká minden népeket,…” Máté 28:19

„a tanítványokatelőször Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.” Apcs 11:25-26

2. Tanítvánnyá válás folyamata:

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek megmindnyájanJézus Krisztusnak nevébena bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát…..szakasszátok elmagatokat e gonosz nemzetségtől,…akik azért megkeresztelkednek; és

hozzájuk csatlakoznak azon a napon…” Csel. 2.38-41

3. Ki a tanítvány?

„Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldi azokat kettőnként…., minden városba és helyre, ahová ő ment…. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.…….És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek,….Luk 10:1-9

elszakadva a vil gt l szent
Elszakadva a világtól - SZENT

„Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

Luk 14:26-27

„És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Máté 8:19-20

„..jön egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?.. , tartsd meg a parancsolatokat.….Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elmegy megszomorodva; mert sok jószága volt. Máté 19:16-22

minden h v paps ga nincs felszentelt pap s laikus h v megk l nb ztet s
Minden hívő papságaNincs felszentelt pap és „laikus hívő”megkülönböztetés!

1. Közvetlen felkenetés Istentől a papi szolgálatra:

„…És lészen az utolsó napokban,…kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, ….” Apcs 2:16-17

2. Mindenki kap szellemi ajándékokat, amivel szolgálnikell:

„Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.„ 1Kor 12:7

„…Mikor egybegyűltök, mindeniteknek vanzsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata…..” 1Kor 14:26

„Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 2Kor 5:18

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok,…Ti pedig választott nemzetség, királyi papság,…hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” 1Pét 2;9

alapok lerak sa alaptan t s
Alapok lerakása - Alaptanítás
 • Alaptanítás, amit a hívők életében le kell fektetni:
 • „Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.” 1Kor 3:10
 • „Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédemetés azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot.” Luk 6:47-48
 • „Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges (alapvető) beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatvánle újra alapját
  • a holt cselekedetekből való megtérésnek(100%-ban) és
  • az Istenben való hitnek, (NEM érzés!!!)
  • a keresztségekről szóló tanításnak (víz-, SZSZ – ALAP,NEM extra!),
  • kezek rátevésének,
  • 5. halottak feltámadásának(dics. testben, visszatérés a földre) és az
  • 6. örök ítéletnek.” (mindenki saját cselekedete szerint !) Zsid 6:1-2
p ldak pek fontoss ga szerepe
Példaképek fontossága, szerepe

1. „A sokaságot pedig az ő (Jézus) tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

Márk 8:34

2. „Legyetek az ÉN követőim(apostolok),mint én is a KRISZTUSÉ. „ 1 Kor. 11.1.

3. „A köztetek lévő presbitereketkérem én (Péter apostol), a presbitertárs,….….Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, ….mint példányképeia nyájnak.” 1Pét 5:1-3

„Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,

Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: ...de mindezekből megszabadított engem az Úr. 2Tim 3:10-11

Jellem fontossága! Hitelesség! Nem tökéletesség!

A teljes élet példája, nemcsak tanítás!!!

slide24
IV.

A gyülekezet alapja

Plántálni!

A „palánta” a későbbi növény minden jellemző tulajdonsásával rendelkezik!!!

Minden közösségnek kell, hogy legyen:

- Célja (küldetése, elhívása),

- Alaptevékenysége,

- Működési rendje, fegyelmi szabályzata

- Vezetősége és

- tagjai

slide25

Mi a gyülekezet ? Definíció: 7 kép

A gyülekezet nem: Iskola, Épület, Intézmény, Vállalat, Családsegítő központ

A gyülekezet:

„Mert ide hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tiszttartók vannak: ..valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik.Apcs 19:37-39.

„….Őt tette mindeneknek fölötte az egyháznak fejévé,Ef 1:22

„Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Róm 12:5

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ef 2:10

„Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek éscselédei (családja) az Istennek, Ef 2:18-19

„… lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Ef 2:20-21

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Ef 5:25

„..vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok Ef 6:13

a gy lekezet elh v sa c lja k ldet se
A gyülekezet elhívása (Célja, küldetése)

„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus

pedig monda néki:

1. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,

teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és

nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez:

2. Szeresd felebarátodat,mint magadat.

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Mát. 22.36-40

„…Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

3. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden

népeket, Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak

és a Szent Léleknek nevében,

4. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én

parancsoltam néktek:

és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Mt. 28.18-20

Ó

ÓSZ!

ÚSZ!

1. Apostolok

cselekedetei

2. Apostolok levelei

a gy lekezet alap tev kenys ge
A gyülekezet alap-tevékenysége

„És foglalatosok voltak (ezeket cselekedték folyamatosan)

- az apostolok tudományában (cselekedetek + tanítás)

- a közösségben (az Úrral és egymással),

- a kenyérnek megtörésében (Úrvacsora) és

- a könyörgésekben (imában).” Csel. 2.42

„Első könyvemet (Lukács evangélium) írtam, Theofilus, mindazokról,amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,”

Apcs 1:1

hivatalos t bbtag vezet s g
Hivatalos, többtagú vezetőség

Apostoli direktíva:

„Avégett hagytalak téged Krétában, hogy a

- hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és

- rendelj városonként presbitereket,

amint neked meghagytam;” Tit. 1.5

„Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatta a

gyülekezet véneit” Csel. 20.17

Egyszemélyes vezetés:

„Összegyűlnek azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak utadon; most azért válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. 1Sám 8:4-5

Megjegyzés:

Ugyanazon vezető megnevezései: presbiter, vén, püspök, elöljáró

A vének felett uralkodó vezető esete (király) ma a pásztor!

min s tett vezet k p ldak pek
Minősített vezetők - Példaképek

„Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó]

bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek,

kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Apcs 6:3

„Szükséges annakokáért, hogy a püspök (presbiter, vén)

- feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú,

- józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető,

- a tanításra alkalmatos;

- Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem

- szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó;

- Aki a maga házát jól igazgatja,

- gyermekeit engedelmességben tartja, … mert ha tulajdon házát nem tudja igazgatni, miként visel gondot az Isten egyházára?

- Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodjon.

Szükséges, hogy

- jó bizonysága legyena kívül valóktól is; …” 1 Tim. 3.1-7

Férfi vezetőség!, mert a férfi a feje a feleségnek.

Példaszerű, jellemes családapákból lesznek presbiterek.

szent szellem ltali vezet s
Szent Szellem általi vezetés

Vélemény eltérés kezelése:

„Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk és

- ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: Csakhogy

Cselekvési egység, egy értelemmel:

- amire eljutottunk abban egy szabály szerint járjunk,

- ugyanazon értelemben legyünk.”

Fil. 3.15

Theokrácia! Egyszemélyi vezetés! Egy „Fej” van:

- Jézus Krisztus Úr a gyülekezet felett!

- A Szent Szellem Úr a gyülekezetben!

gy lekezet b r i hatalma j zus krisztus az igaz b r
Gyülekezet bírói hatalmaJézus Krisztus az Igaz Bíró !

„Ha pedig a te atyádfia vétkezikellened,

- menj el és dorgáld meg őt négy szem között,

ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; (1. szint)

- Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó. (2. szint)

- Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek,

- ha a gyülekezetre sem hallgat, (3. szint)

Ítélet-hozatal: kizárás (kiközösítés)!

- legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.”

(mint a meg nem tért, világi ember!!!) Mt.18.15-17

„Három szintű igazság-szolgáltatási rendszer”

gy lekezet szellemi hatalma
Gyülekezet szellemi hatalma

„Bizony mondom néktek:

- Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és

- amit megoldotok a földön,a mennyben is oldva lesz.

Ismét mondom néktek, hogy

- ha ketten közületek

- egy akaraton lesznek a földön („áldás és élet”)

- minden dolog felől,

- amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,

ott vagyok közöttük„Máté 18.18-20

Győzelem a Pokol kapui felett !!!

A földről vezéreljük a mennyet !!! – Isten akaratával megegyező módon

Egység minden dologban !!! – ÁLDÁS és ÉLET !!!

az egyh z p t se
Az Egyház építése

Az 5 fő szolgálati ajándék szerepe

„És Ő adott némelyeket

- apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket

- evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul a

szentek szolgálatra való felkészítése céljából, a Krisztus testének építésére:”Ef 4:11-12

„Kik fölépíttettetek azapostoloknak és prófétáknak alapkövén,lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akibenaz egész épületszép renddelrakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;Eféz.2.20-22

„…mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem,

DE más épít reá. Kiki azonban meglássa hogyan épít reá.” 1 Kor. 3.10

Apostol:

- presbiter-TÁRS !!! NEM FŐNÖK a HELYI VEZETŐK FÖLÖTT !!!

- „Bölcs építőmester”, aki lerakja az alapot !!!

Apostolok és próféták kiemelt szerepe az egyház helyreállásában !!!

Az APOSTOLOK és VÉNEK irányítási rendszere nem egyeztethető össze az egyszemélyes pásztori rendszerrel !!!

elhangzott k rd sek
Elhangzott kérdések

Logos-Hungary Keresztény Főiskola 2009.

Az elhangzott kérdésekre adott válaszokat meghallgathatók a tanítás hanganyagán a Konzultáció nevű 5. részben.