forelesning 5 hstat1101 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forelesning 5 HSTAT1101

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Forelesning 5 HSTAT1101 - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Forelesning 5 HSTAT1101. Ola Haug. Norsk Regnesentral. 15.09.04. Husker du?. Stokastisk forsøk Et eksperiment der utfallet ikke er kjent på forhånd Stokastisk variabel Tallstørrelse knyttet til utfallet av et stokastisk forsøk Sannsynlighetsfordeling:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesning 5 HSTAT1101' - reganne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forelesning 5 hstat1101

Forelesning 5HSTAT1101

Ola Haug

Norsk Regnesentral

15.09.04

husker du
Husker du?
 • Stokastisk forsøk
  • Et eksperiment der utfallet ikke er kjent på forhånd
 • Stokastisk variabel
  • Tallstørrelse knyttet til utfallet av et stokastisk forsøk
 • Sannsynlighetsfordeling:
  • Angir sannsynligheten for de forskjellige mulige verdiene til en stokastisk variabel X, P(X=x)
  • Forventningsverdi, E(X), og varians, Var(X)
  • Binomisk forsøksrekke og binomisk fordeling
  • Poissonprosess og Poissonfordeling
dagens temaer
Dagens temaer
 • Hypotesetesting
  • Tankegangen bak hypotesetesting
  • p-verdi og signifikansnivå
  • Type I- og type II-feil
  • Teststyrke
  • Énsidig og tosidig test
 • Eksempelbasert framstilling!
hypotesetesting
Hypotesetesting
 • Eksempler på problemstillinger som kan tenkes besvart gjennom hypotesetesting
  • Effekten av et nytt medikament
   • Sammenlikning mot et eksisterende legemiddel
   • Sammenlikning mot placebo
  • Krybbedød
   • Påvirker barnets liggestilling sjansen for krybbedød?
  • Radioaktive utslipp
   • Er det grunnlag for å påstå at en lokal opphopning av krefttilfeller skyldes utslipp fra et atomkraftverk?
hypotesetesting5
Hypotesetesting
 • Ønsker å si noe om hele populasjonen på grunnlag av et utvalg
 • Slike utsagn får nødvendigvis noe usikkerhet i seg

Bruker beregninger på utvalget til å si noe om populasjonen

Trekker (tilfeldig) utvalg fra populasjonen

Utvalg

Populasjon

hypotesetesting eksempel 1
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Uttesting av et nytt legemiddel mot depresjon
  • Et utvalg på 9 personer deltar i en studie hvor effekten av medikamentet testes mot et placebo
  • To prøveperioder: Hver person får medikamentet i én periode og placebo i én periode (overkrysningsstudie)
  • Personene får enten placebo i første og medikamentet i andre prøveperiode eller omvendt (randomisering)
  • Ingen får vite når de får medikamentet og når de får placebo (blindstudie)
  • Til slutt blir de spurt om i hvilken periode de følte seg best
hypotesetesting eksempel 17
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Vurdering av testpersonenes svar
  • Hvis medikamentet ikke har effekt, er sannsynligheten for å føle seg best i ”medikamentperioden” lik 0.5 (og tilsvarende for ”placeboperioden”)

I dette tilfellet ville man kanskje forvente at 4, 5 eller 6 personer følte seg best i ”medikamentperioden” (eller ”placeboperioden”) (jfr. usikkerheten som ligger i å representere en hel populasjon med et begrenset utvalg).

hypotesetesting eksempel 18
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Tolkning av mulige prøvesvar:
  • Anta nå at 8 personer ble bedre av medikamentet. Gir dette grunnlag for å hevde at medikamentet har (positiv) effekt?

Ganske sikkert!

  • Merk 1! Hvis alle 9 personene hadde blitt bedre av medikamentet, så ville konklusjonen vært enda sikrere.
  • Merk 2! Men hva hvis det var bare 7 eller 6 personer? Da virker det verre å svare et klart JA eller NEI på spørsmålet om effekt av medikamentet.
hypotesetesting eksempel 19
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Formalisering av problemstillingen:
  • Det er to mulige hypoteser

H0: placebo og medikamentet har samme effekt

HA: medikamentet har bedre effekt enn placebo

  • H0 kalles nullhypotesen og HAalternativhypotesen (betegnes også H1)
  • Våre data: 8 personer ble bedre av medikamentet
   • Forkaster dette H0?
   • Beviser dette HA?
hypotesetesting eksempel 110
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Statistisk modell, eksempel 1:
  • Anta at H0 er riktig (dvs. medikament og placebo har samme effekt)
   • Rimelig tilnærming: Hvis denne antagelsen gir en svært liten sannsynligheten for å få de dataene vi faktisk har observert, så forkaster vi H0.
   • Hvis H0 er riktig, så har medikamentet ingen effekt.
    • Sannsynligheten for å føle seg best i ”medikamentperioden” er da lik 0.5 for hver enkelt person, uavhengig av de andre.
    • => vi har en binomisk forsøksrekke!
   • Antagelsen om ”at H0 er riktig” omtales ofte som ”under H0”
hypotesetesting eksempel 111
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Altså:
  • Under H0 har vi en binomisk forsøksrekke med
   • Antall enkeltforsøk n = 9
   • I hvert enkeltforsøk er P(bedring) = p = 0.5
   • X = antall (av de 9) som føler seg bedre av medikamentet. X kalles for teststørrelsen (eller testobservatoren), og er en oppsummering av dataene som vi bruker for å teste.
   • Skriver X ~ binomisk(9, 0.5).

Da er sannsynlighetsfordelingen til X gitt ved

hypotesetesting eksempel 112
Hypotesetesting, eksempel 1

P(X = x) for X ~ binomisk(9, 0.5)

hypotesetesting eksempel 113
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Hvor sannsynlige er de observasjonene vi har gjort innenfor en slik ramme, dvs. under H0?
  • Ut fra den statistiske modellen vi nå har satt opp, får vi at
  • Denne sannsynligheten er så liten at det ikke synes rimelig at dataene kan ha kommet fra en binomisk forsøksrekke med p = 0.5.

=> det er grunnlag for å hevde at medikamentet og placebo IKKE har samme effekt, og H0 forkastes!

hypotesetesting eksempel 114
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Generell framstilling:
  • Vi setter opp en konservativ / nøytral nullhypotese (H0). I vårt tilfelle vil dette være at medikamentet har samme effekt som placebo, dvs. p = 0.5
  • Alternativet, som er det vi vil teste nullhypotesen mot, er at medikamentet har bedre effekt, dvs. p > 0.5
  • Vi tester derfor

H0: p = 0.5

mot

HA: p > 0.5

  • Vi forkaster H0 dersom vårt observerte resultat er lite sannsynlig under H0
hypotesetesting eksempel 115
Hypotesetesting, eksempel 1
 • p-verdi
  • Sannsynligheten for å få et minst like ekstremt resultat som det vi har observert, gitt at H0 er sann, kalles for p-verdien eller signifikanssannsynligheten (i vårt eksempel var p-verdien 0.0195)
  • Nullhypotesen forkastes hvis p-verdien er veldig liten, som er ekvivalent med at resultatet av forsøket (8 personer med positiv effekt) er veldig usannsynlig hvis H0 er riktig
hypotesetesting eksempel 116
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Signifikansnivå
  • Signifikansnivået er grensen for hvor liten p-verdienkan være før H0 forkastes, som betyr at H0 forkastes hvis p-verdien er mindre enn signifikansnivået. Hvis utfallet blir at H0 forkastes, sier man at testen ga et signifikant resultat.
  • I vanlige tester settes signifikansnivået typisk til 5%, i strengere tester til 1%.
  • Merk! Hvis signifikansnivået i vårt eksempel var satt lik 1%, ville vi ikke forkastet nullhypotesen om at medikamentet ikke hadde noen effekt (fordi p-verdien var 0.0195 > 1%).
hypotesetesting eksempel 117
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Signifikansnivå, forts.
  • Signifikansnivået velges, og dette bør gjøres før studien gjennomføres (for å unngå at testoppsettet brukes til å oppnå det resultatet man eventuelt ønsker)
  • I stedet for å bestemme et absolutt signifikansnivå og enten forkaste eller ikke forkaste H0 ut fra dette, kan det være hensiktsmessig bare å oppgi testens p-verdi. Dermed overlates det til brukeren å vurdere beviskraften hun vil tillegge p-verdien.
hypotesetesting eksempel 118
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Forkastningsområde
  • Til et valgt signifikansnivå α hører et forkastningsområde:

Finn (den minste) xαslik at

P(X > x | H0) ≤α

{x : x > x } er da forkastningsområdet. Hvis vår observerte X ligger i forkastningsområdet, forkaster vi H0.

  • I vårt eksempel:

P(X > 8 | H0) = 0.00195

P(X > 7 | H0) = 0.0195

P(X > 6 | H0) = 0.0898

På nivå α = 5% får vi derfor x = 7, og med observert X = 8 dermed forkastning av H0.

hypotesetesting eksempel 119
Hypotesetesting, eksempel 1
 • Oppsummering av hypotesetestingsprosedyren
  • Vi har en konservativ / nøytral hypotese, H0, som vi har mistanke om at ikke stemmer. Vi vil undersøke om våre data gir grunnlag for å påstå at dette er tilfelle.
  • Dette gjør vi ved å anta H0 og
   • enten finne den tilhørende p-verdien (dvs.sannsynligheten for å få vårt observerte resultat eller et enda mer ekstremt resultat, gitt at H0 er riktig), og forkaste H0 hvis p-verdien er veldig lav (dvs. lavere enn signifikansnivået).
   • eller beregne forkastningsområdet og forkaste H0hvis vår observerte X ligger i dette området
type i og type ii feil21
Type I- og type II-feil
 • Feilsannsynligheter
  • α = P(Type I-feil), dvs. sannsynligheten for å forkaste H0 selv om den er sann. Denne vil være lik det signifikansnivået vi har besluttet å bruke.
  • β = P(Type II-feil), dvs. sannsynligheten for ikke å forkaste H0 selv om den er usann. Årsaken til type II-feil er oftest at datamaterialet (n) er for lite.
  • Type I-feil regnes som mer alvorlig enn type II-feil. Det er derfor signifikansnivået (som er lik P(type I-feil)) settes lavt (typisk som 5% eller 1%). P(type II-feil) vil vanligvis være større.
teststyrke
Teststyrke
 • Hvilken mulighet har vi for å avdekke at H0 er gal?
  • 1 – β er sannsynligheten for å forkaste H0 når den er usann (dvs. når p > 0.5)
  • Denne sannsynligheten kalles teststyrken og er en funksjon av parameteren vi tester (p).
nsidig og tosidig test
Énsidig og tosidig test
 • Så langt har vi sett på en énsidig test, dvs.

H0: p = 0.5 mot HA: p > 0.5

 • I situasjoner hvor man f. eks. tester et nytt legemiddel mot et eksisterende, kan man i utgangspunktet ikke vite om det nye middelet er bedre eller dårligere enn det eksisterende.
 • Dette leder til en tosidig testsituasjon, dvs.

H0: p = 0.5 mot HA: p≠ 0.5

 • Tosidige tester tar ikke på forhånd stilling til i hvilken retning en eventuell forskjell vil gå.
nsidig og tosidig test24
Énsidig og tosidig test
 • For å beregne forkastningsregion og p-verdi må vi nå ta hensyn til at avviket fra H0 kan oppstå i begge retninger.
 • Med signifikansnivå 0.05 får vi forkastningsområde

x < x0.025eller x > x0.975

 • Uttrykket for p-verdien må også ta hensyn til (like) ekstreme utslag i den andre enden av verdiområdet til X.
nsidig og tosidig test25
Énsidig og tosidig test
 • I vårt eksempel:

Forkastningsområde:

P(X<1 | H0) + P(X > 8 | H0) = 0.0039

P(X<2 | H0) + P(X > 7 | H0) = 0.039

P(X<3 | H0) + P(X > 6 | H0) = 0.18

På nivå α = 5% får vi derfor x0.025 = 2 og x0.975 = 7. Observert X = 8 gir dermed forkastning av H0.

p-verdi:

Denne gir også forkastning.

nsidig og tosidig test26
Énsidig og tosidig test
 • Merk!

Nullhypotesen er den samme i begge testsituasjonene, men siden alternativhypotesen er forskjellig, blir p-verdier og forkastningsområder generelt forskjellige.

Følgelig kan også konklusjonene med hensyn til forkastning av H0 eller ikke bli annerledes enn ved en énsidig test.

I vårt eksempel vil f. eks. et signifikansnivå på 2.5% lede til forkastning av H0 ved en énsidig test (p-verdi = 0.0195), mens p-verdien beregnet fra den tosidige testen (0.039) ikke gir grunnlag for forkastning.