forelesning 4 hstat1101 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forelesning 4 HSTAT1101 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forelesning 4 HSTAT1101

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Forelesning 4 HSTAT1101 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Forelesning 4 HSTAT1101. Ola Haug. Norsk Regnesentral. 08.09.04. Husker du?. Betinget sannsynlighet Total sannsynlighet – oppdeling av utfallsrommet i disjunkte begivenheter Bayes’ lov Binomialkoeffisienten. Diagnostiske tester - presisering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forelesning 4 HSTAT1101


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forelesning 4 hstat1101

Forelesning 4HSTAT1101

Ola Haug

Norsk Regnesentral

08.09.04

husker du
Husker du?
 • Betinget sannsynlighet
 • Total sannsynlighet – oppdeling av utfallsrommet i disjunkte begivenheter
 • Bayes’ lov
 • Binomialkoeffisienten
diagnostiske tester presisering
Diagnostiske tester - presisering
 • Sensitivitet og spesifisitet sier noe om sannsynligheten for ulike testutslag, gitt pasientens tilstand:
  • P(+ test | syk) (påvise sykdom hos syke)
  • P(- test | frisk) (utelukke sykdom hos friske)
 • Positiv og negativ prediktiv verdi (PPV og NPV) angir sannsynligheter for en persons tilstand ut fra testresultatet:
  • PPV = P(syk | + test) (pålitelighet av pos. testutslag)
  • NPV = P(frisk | - test) (pålitelighet av neg. testutslag)
 • Alle de fire begrepene ovenfor sier noe om testens egenskaper
diagnostiske tester presisering1
Diagnostiske tester - presisering
 • Koblinger mellom begrepene via Bayes’ lov:
dagens temaer
Dagens temaer
 • Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Binomisk fordeling
 • Poissonprosessen
 • Poissonfordeling
stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Stokastisk forsøk:
  • Et eksperiment hvor utfallet ikke er kjent på forhånd
  • De enkelte utfall kan ha ulik sannsynlighet for å opptre

Ex. - Terningkast

- Responsen på en antibiotikakur

 • Deterministisk forsøk:
  • Et eksperiment hvor utfallet er gitt når inngangsdataene er spesifisert

Ex. - Tidspunkt for soloppgang (for bestemt sted og dato)

- Hastigheten til ei kule som slippes fra en viss høyde (Newton)

stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling1
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Stokastisk variabel:
  • Tallstørrelse knyttet til utfallet av et stokastisk forsøk
  • Varierer tilfeldig fra forsøk til forsøk
  • Deles ofte i tellevariabler og målevariabler
  • Angis med stor bokstav (X, Y, …)

Ex. Tellevariabler:

- Antall ganger ”1” opptrer i løpet av 10 terningkast

- Antall pasienter som oppsøker legevakten i løpet av et døgn

Ex. Målevariabler:

- Hemoglobinnivå i blodet

- Levealder til en kreftpasient

stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling2
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Sannsynlighetsfordeling:
  • Beskriver den tilfeldige variasjonen til en stokastisk variabel
  • Angir sannsynligheten for de forskjellige mulige verdiene x av den stokastiske variabelen X, P(X=x)
  • Sannsynlighetene for de forskjellige mulige utfallene skal summere seg til 1,
  • Kan presenteres i tabellform eller grafisk som et histogram

Ex. Terningkast:

   • Registrerer hvor mange ganger ”1” opptrer i løpet av 10 kast
   • Mulige verdier: 0, 1, 2, …, 10
   • Ikke lik sannsynlighet for alle disse utfallene!
stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling4
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Forventningsverdi
  • Mål for tyngdepunktet (sentrum) i en sannsynlighets-fordeling
 • Varians og standardavvik
  • Mål for spredningen i en sannsynlighetsfordeling (høye verdier indikerer stor spredning)
eksempel myntkast
Eksempel - myntkast
 • Kast en mynt tre ganger, og la X være antall kron
 • Da kan X ta verdiene 0,1, 2 og 3
 • Sannsynlighetene for disse verdiene er henholdsvis 1/8, 3/8, 3/8 og 1/8 (gunstige / mulige)
 • Spørsmål: Hva er forventning, varians og standardavvik til X?
stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling5
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Regneregler for forventning og varians
  • For vilkårlige tall a og b gjelder:
  • For en sum av stokastiske variabler gjelder at
stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling6
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Stokastisk uavhengighet mellom variabler:
  • Utfallet til hver enkelt variabel blir ikke påvirket av utfallet til den andre. Matematisk:

jfr. tidligere for uavhengige hendelser:

Ex. Feber og sykkelfarge

  • For variansen til en sum av parvis stokastisk uavhengige variabler

gjelder at

stokastisk fors k sannsynlighetsfordeling7
Stokastisk forsøk – sannsynlighetsfordeling
 • Sammenheng mellom gjennomsnitt og forventning?
  • Gjennomsnittsverdien i et datasett er en ren summasjon av observasjonene og er ikke generelt koblet til noen sannsynlighetsfordeling.
  • Begrepet forventningsverdi er derimot knyttet opp mot en stokastisk variabel med en nærmere bestemt sannsynlighetsfordeling og trenger ikke noe datasett for å kunne beregnes (såfremt sannsynlighets-fordelingen er kjent).
binomisk fors ksrekke
Binomisk forsøksrekke
 • Tenk deg et forsøk hvor vi ser på blodtypen til forskjellige personer og teller antall som har blodtype B
 • Anta uavhengighet mellom blodtypene til de enkelte personene
 • Dette er et eksempel på en binomisk forsøksrekke
binomisk fors ksrekke1
Binomisk forsøksrekke
 • Definisjon: En binomisk forsøksrekke bestående av n enkeltforsøk må oppfylle følgende betingelser
  • De enkelte forsøk må være uavhengige av hverandre
  • I hvert enkeltforsøk registreres det om en begivenhet A inntreffer (suksess) eller ikke (fiasko)
  • Sannsynligheten for A er den samme i hvert forsøk

Sannsynligheten for A betegnes p.

binomisk fors ksrekke2
Binomisk forsøksrekke
 • Flere eksempler på binomiske forsøksrekker:
  • Terningkast
   • A: ”6”-er, p=1/6
   • A: ”Like antall øyne”, p=1/2
  • Barnefødsler
   • A: jente, p=1/2
   • A: ryggmargsbrokk, p=0.001
   • A: fødselsvekt < 2500g, p=…
  • Genetikk: Mor og far bærere av genet for cystisk fibrose
   • A: barn sykt, p=1/4
binomisk fors ksrekke3
Binomisk forsøksrekke
 • Vi sier at antall suksesser (X) i en binomisk forsøksrekke er binomisk fordelt
 • Formel for sannsynligheten av utfallene i den binomiske fordelingen
 • Forventning og varians i den binomiske fordelingen
binomisk fors ksrekke4
Binomisk forsøksrekke
 • Utledning av binomisk fordeling
  • Betrakter en binomisk forsøksrekke med n enkeltforsøk
  • Lar den stokastiske variabelen X betegne antall ganger A inntreffer
  • Sannsynlighetsfordelingen til X, P(X=x) = ?.
eksempel blodtype
Eksempel – blodtype
 • Anta at 8% av en befolkning har blodtype B
 • Spørsmål:
  • Hva er sannsynligheten for at man i en gruppe på 10 personer finner én person med blodtype B?
  • To personer?
  • Hvor mange personer i gruppa kan forventes å ha blodtype B?
poissonprosessen
Poissonprosessen
 • Betrakt antall nye tilfeller av brystkreft registrert til et kreftregister i løpet av et år
 • Anta at:
  • raten av (eller sannsynligheten for) registreringer er lik gjennom hele perioden
  • registreringene skjer uavhengig av hverandre
  • ingen registreringer kan være fullstendig sammenfallende i tid
 • Vi har da et eksempel på en Poissonprosess
poissonprosessen1
Poissonprosessen

tid

 • Poissonprosessen framkommer når vi betrakter hendelser som fordeler seg tilfeldig over et kontinuum, f.eks.
  • Volum

Ex. Plasseringen til røde blodlegemer i en mengde blod

  • Tid

Ex. Registrering av krefttilfeller i løpet av et år

poissonfordelingen
Poissonfordelingen
 • Antall hendelser/objekter X innenfor et område av kontinuumet sies å være Poissonfordelt
 • Sannsynlighetene i Poissonfordelingen er gitt ved

hvor er forventet antall hendelser/objekter innenfor området (tidsperioden, volumet, …) man betrakter.

poissonfordelingen2
Poissonfordelingen
 • Poissonfordelingen som tilnærmelse til binomisk fordeling
  • Tommelfingerregel: En binomisk fordelt variabel er tilnærmet Poissonfordelt (med ) hvis
  • Dette er en ganske vanlig situasjon i medisin: liten sannsynlighet for hendelsen, men mange forsøk (=personer)
 • Direkte bruk av Poissonfordelingen som fordelingen til antall hendelser i en Poissonprosess kan være mer hensiktsmessig i situasjoner hvor vi ikke kjenner n og p
eksempel ryggmargsbrokk
Eksempel – ryggmargsbrokk
 • Vi ønsker å se på forekomster av ryggmargsbrokk hos nyfødte
  • Antall fødsler på Ullevål sykehus i Oslo per år er ca. n = 5000
  • P(ryggmargsbrokk) = 1 / 1000
 • Spørsmål: Hva er sannsynligheten for at 6 barn fødes med ryggmargsbrokk i løpet av et år?
eksempel aids
Eksempel - AIDS
 • Nye AIDS-tilfeller i 1991, registrerte tilfeller per uke, 47 uker:

1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0

0 2 1 2 2 1 3 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 0 2

1 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0

 • Gjennomsnittlig antall tilfeller per uke (fra dataene): 0.936
 • Spørsmål: Hva er sannsynligheten for 0 nye AIDS-tilfeller i løpet av en uke?