Dokuzuncu sinif
Download
1 / 19

DOKUZUNCU SINIF - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

DOKUZUNCU SINIF. TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi. 9. SINIFA DAİR…. OKS’ye hazırlanmak zordu, 9. sınıf daha kolay olacak. 9. sınıf çok zor. ÖSS’ye daha 4 sene var, son sınıfta hazırlanırım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOKUZUNCU SINIF' - reeves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dokuzuncu sinif

DOKUZUNCU SINIF

TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi


9 sinifa da r
9. SINIFA DAİR…

 • OKS’ye hazırlanmak zordu, 9. sınıf daha kolay olacak.

 • 9. sınıf çok zor.

 • ÖSS’ye daha 4 sene var, son sınıfta hazırlanırım.

 • Şimdiye kadar çalışmadan geçtim, bundan sonra da böyle devam ederim, nasıl olsa sınıfı geçerim.

 • TM alanını seçeceğim fen derslerine ağırlık vermeme gerek yok.


Unutmayiniz
UNUTMAYINIZ !!!

 • Her sınıf düzeyi kendine ait bir çalışma disiplini gerektirir.

 • ‘Zor’ ve ‘kolay’ kişinin çalışma alışkanlıklarına, ilgi ve yeteneklerine göre değişen bir kavramdır.

 • 9. sınıf ÖSS başarısını etkileyen önemli bir seviyedir.

 • ÖSS’ye hazırlık tüm lise düzeylerini kapsayan sistemli bir çalışma gerektirir.


M ll e t m bakanli i orta ret m kurumlari sinif ge me ve sinav y netmel le lg l a iklamalar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIORTA ÖĞRETİM KURUMLARISINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


Renc ba arisinin tesp t
ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ

 • Yazılı

 • Sözlü

 • Uygulamalı sınav

 • Ödev ve projeler

 • Ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri


Programlar ve dersler
PROGRAMLAR VE DERSLER

Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine uygun Ortak Dersler, alan dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.

Ortak Dersler

Ortak Dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Alan Dersleri

Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

Seçmeli Dersler

Seçmeli dersler; öğrencilerin yöneldiği alan/dalda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.


Not d zen
NOT DÜZENİ

Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli not düzeni kullanılır. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan                Not         Derece

85-100             5             Pekiyi

70-84               4             İyi

55-69               3            Orta

45-54               2             Geçer

———————————————————

25-44               1             Geçmez

0-24                 0             Etkisiz


A irlikli not puan bir dersin a rl o dersin haftal k ders saat i say s na e ittir

AĞIRLIKLI NOT / PUANBir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

o dersin haftalık

ders saati sayısı

Bir dersin

yıl sonu notu / puanı

o dersin

ağırlıklı notu / puanı

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

derslerin ağırlıklı not/puan toplamı

yıl sonu başarı notu/puanı

haftalık ders saatleri toplamı


Dokuzuncu sinif 1334574

Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine işlenir

ve

mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.


Ders yili sonunda b r dersten ba arili sayilma
DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA

 • 1. Dönem notu GEÇMEZ(1) ise, 2. Dönem notunun en az GEÇER (2)

 • 1. Dönem notu ETKİSİZ (0) ise, 2. Dönem notunun en az ORTA (3) olması gerekir.

  Birinci dönem notu 2,

  ikinci dönem notu 1

  olan öğrencinin yıl sonu notu 2 olur.

  Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZsayılır.


Do rudan sinif ge me

Ders yılısonunda, tüm derslerden başarılı olan (Geçer Not alan) öğrenciler DOĞRUDAN sınıfını geçer.

Belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması;

Anadolu Lisesi’nde en az 3.00 olan öğrenciler

Fen Lisesi’nde en az 3.50 olan öğrenciler

ORTALAMA İLE sınıflarını geçer.

DOĞRUDAN SINIF GEÇMEOrtalama y kseltme ve sorumluluk sinavlari
ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI

 • Öğrenciler, öğrenimgördüklerisınıftabaşarılıveyabaşarısızolduklarıen fazla4derstenortalamayükseltmesınavınagirebilirler.

 • Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.


Sorumlu sinif ge me
SORUMLU SINIF GEÇME

 • Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3,10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

 • Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.


Sinif tekrari
SINIF TEKRARI

 • Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalaması ile geçemeyenler

 • Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler

 • Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar

  sınıf tekrar ederler.

  Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır.

  Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.


Te ekk r takd r
TEŞEKKÜR TAKDİR

 • 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;

 • a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi,

 • b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

 • Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.


Alanlarin bel rlenmes ve se m
ALANLARIN BELİRLENMESİ VE SEÇİMİ

Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

Öğrencilerden;

 • a) Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana,

 • b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

 • c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alanayönlendirilir.


Devam devamsizlik
DEVAM-DEVAMSIZLIK

 • İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

 • Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

 • Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz.

 • Özrün, resmi kurumlardan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 7 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.


Dokuzuncu sinif 1334574

başarılar…

TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi