CVIČENIE Č.3 - PowerPoint PPT Presentation

reegan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CVIČENIE Č.3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CVIČENIE Č.3

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
144 Views
Download Presentation

CVIČENIE Č.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAKLADANIE STAVIEB I. CVIČENIE Č.3 Výpočet únosnosti základovej pôdy pre II.geotechnickú kategóriu podľa STN 731001 – Výpočtová únosnosť Rd

 2. ZADANIE Č.2 V projektovej príprave navrhnite založenie nosného obvodového múry obytnej budovy v zložitých základových pomeroch

 3. Schéma

 4. Výpočtová únosnostť Rd Výpočtová únosnosti Rd Rd= cdNcscdcic + γ1dNdsdddid + γ2b/2Nbsbdbib Vplyv kohézie c Vplyv hĺbky založenia d Vplyv šírky základu

 5. Výpočtové charakteristiky cd, Ød, γd 1. VSTUPY 1. Návrh cd=c/γmc Φd = Φ/ γmφ γmc=2,0 γmφ=1,5 pre 0°<φ <12° γmφ= φ/φ-4 pre φ≥12° Homogénne zemné podložie ? Nehomogénne zemné podložie ? 2.ODHAD ROZMEROV ZÁKLADU 3.VÝPOČET ZAŤAŽENIA Ak všetky 3 áno=homogénna


 6. vplyv hĺbky základovej škáry S1-S3, G1-G3 zs=2b ls = 6b Ostatné zeminy zs=b ls=2,5b

 7. 1. VSTUPY 3.1 ZVISLÉ Q = Vde +G z + Gzs 2.ODHAD ROZMEROV ZÁKLADU 3.2 VODOROVNÉ H =∑ Hi Tabuľková únosnosť Rdt 3.VÝPOČET ZAŤAŽENIA Odhad rozmerov b->Rdt, h,l

 8. 4.EXCENTRICITA nie áno ex =∑Mx / Q ey =∑My / Q 4.1VYJADRENIE EXCENTRICITY 4.2VYJADRENIE EFEKTÍVNYCH ROZMEROV ZÁKLADU b´=b - 2ex *l´=l - 2ey *v prípade pásu l´=l=1 bm Efektívna plocha základu A´=b´. l´

 9. Výpočet súčiniteľov únosnosti

 10. 6. Výpočet únosnosti Rd Rd=cdNcscdcic + γ1dNdsdddid + γ2b/2Nbsbdbib 7. Výpočet potrebnej efektívnej plochy Apotr´ Apotr´=Q/Rd b´ potr= l´ potr= 8. Návrh rozmerov základu b=b´+ 2ex l=l´+ 2ey h≥1,8a

 11. 1. Vstupy POSÚDENIE b,h,l z návrhu 2.Výpočet tiaže pätky Gz =b.h.l.γb Gzs=bzs.hzs.lzs.γzs 3.VÝPOČET ZAŤAŽENIA 3.1 ZVISLÉ Q = Vde +G z + Gzs 3.2 VODOROVNÉ H =∑ Hi

 12. 4.EXCENTRICITA nie áno ex =∑Mx / Q ey =∑My / Q 4.1VYJADRENIE EXCENTRICITY 4.2VYJADRENIE EFEKTÍVNYCH ROZMEROV ZÁKLADU b´=b - 2ex *l´=l - 2ey *v prípade pásu l´=l=1 bm Efektívna plocha základu A´=b´. l´

 13. 6. Výpočet únosnosti Rd Rd=cdNcscdcic + γ1dNdsdddid + γ2b/2Nbsbdbib 7. Výpočet kontaktného napätia σde σde=Q/A´ 8. Posúdenie σde < Rd O.K nie áno Nový návrh