html5-img
1 / 9

Paradygmat POKL

WIEDZA SPEŁNIA MARZENIA Projekt Unii Europejskiej realizowany w trybie Konkursowym finansowany z EFS w ramach POKL.

raven
Download Presentation

Paradygmat POKL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WIEDZA SPEŁNIA MARZENIAProjekt Unii Europejskiej realizowany w trybie Konkursowym finansowany z EFS w ramach POKL

  2. 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

  3. Paradygmat POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

  4. XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  5. CEL OGÓLNY Podniesienie poziomu edukacji językowej i zainteresowanie wiedzą uczniów Zespołu Szkół w Osielsku oraz zmniejszenie strukturalnej nierówności w jej zdobywaniu.

  6. CELE SZCZEGÓŁOWE Promowanie wartości nauki. Wskazanie dzieciom i młodzieży sensu zdobywania wiedzy. Ułatwienie indywidualnej drogi rozwoju. Obniżenie strukturalnych różnic w poziomie nauczania. Wyrobienie praktycznych językowych umiejętności komunikatywnych w różnych sytuacjach życiowych. Zwiększenie kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży. Rozszerzenie wymiany informacji w relacji Szkoła (wychowawcy) ↔ dom rodzinna ucznia (rodzice, opiekunowie prawni).

  7. Stworzenie internetowej multimedialnej platformy – platforma będzie spełniać rolę narzędzia pomocnego w realizacji zakładanych celów projektu. Jednocześnie będzie pomocna w zarządzaniu i promocji projektu, a także stanie się źródłem zdobywania wiedzy, wymiany informacji. Klub Młodego Naukowca-Poligloty – udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konsultacjach indywidualnych, prac w małych grupach, zajęciach multimedialnych poświęconych poznawaniu, utrwalaniu wiadomości z zakresu języka angielskiego. Spotkania z ludźmi różnych ciekawych profesji, w których znajomość języka obcego i duża wiedza merytoryczna stanowią podstawę gwarantującą osiągnięcie sukcesu zarówno zawodowego jak i osobistego. Wycieczki i zajęcia edukacyjne w terenie – wyjazdowe zajęcia edukacyjne i wycieczki pozwolą uczniom brać czynny udział w poznawaniu z bliska ludzi nauki i ich miejsca pracy, poznawać miejsca techniki i nauki min. muzea, PAN, ciekawe zakłady pracy, itp., co w konsekwencji pozwoli poszerzyć horyzonty myślowe dzieci i młodzieży i ich kreatywne myślenie o swoim dalszym życiu.

  8. Możliwy pozytywny efekt uboczny projektu Przeprowadzenie projektu wygeneruje środki pozwalające na utworzenie elektronicznej platformy wspierającej proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży • Wsparcie planuje się uzyskać poprzez: • Bieżący dostęp do dziennika lekcyjnego; • Kontakt w relacji rodzice - wychowawcy; • Aktualny stopień przerobionego materiału, planowane sprawdziany wiedzy, ważne zadania etc.

  9. Jeżeli zainteresował Cię nasz projekt i chciałbyś w jakimkolwiek stopniu przyczynić się do jego realizacji i pomóc osiągnąć sukces swojemu dziecku w dorosłym życiu - Zapraszamydo kontaktu z Dyrekcją Zespołu Szkół

More Related