S dan ligger landet
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

SÅDAN LIGGER LANDET…. - tal om landbruget 2012. Publikationen er udarbejdet af. Danmarks Naturfredningsforening Publikationen kan downloades fra foreningens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ratana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S dan ligger landet
SÅDAN LIGGER LANDET…

- tal om landbruget 2012


Publikationen er udarbejdet af
Publikationen er udarbejdet af

Danmarks Naturfredningsforening

Publikationen kan downloades fra foreningens hjemmeside

eller fås ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening,

Masnedøgade 20, 2100 København ØLandbrugsjorden udg r 62 af danmarks areal 56 under plov
Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal - 56 % under plov

 • Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa – og i verden

 • 80 % af det danske landbrugs-areal bruges til produktion af foder til husdyr

 • I Sydamerika lægger vi beslag på et areal svarende til godt 30 % af det danske landbrugsareal til produktion af foder


Landbrugsjorden udg r 62 af danmarks areal
Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal plov

 • Vinterhvede og majs øger kvælstofudvaskningenog forbrug af sprøjtegifte


Metan og lattergas fra landbruget udg r 16 af danmarks samlede udledning af drivhusgasser
Metan og lattergas fra landbruget udgør 16 % af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser

 • Landbrugets største bidrag til drivhusgasserne kommer fra metan og lattergas, bl.a. fordi disse drivhusgasser har hhv. 21 og 310 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2


Udledningen af co 2 fra landbruget
Udledningen af CO samlede udledning af drivhusgasser2 fra landbruget

 • Der udledes mest CO2 fra den dyrkede jord ift. andre anven-delser af arealet

 • Udledningen af CO2 vil stige fra arealanvendelsen ved et varmere klimaLandbruget st r for 90 af forbruget af spr jtegifte i danmark1
Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark

 • Ukrudtsmidlet glyphosat er landbrugets mest anvendte sprøjtegift


Landbruget st r for 90 af forbruget af spr jtegifte i danmark2
Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark

 • Landbrugets bruger stadig mere sprøjtegift end forudsat i pesticidhandlingsplanerne


Landbruget st r for 90 af forbruget af spr jtegifte i danmark3
Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark

 • Behandlingshyppigheden er steget uafbrudt siden 2000


Landbruget st r for 90 af forbruget af spr jtegifte i danmark4
Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte i Danmark

 • På fem år er sprøjtegifts belastning steget med mere end en tredjedel


Spr jtegifte i grundvand og drikkevand
Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand Danmark

 • Mellem 1999 og 2009 blev der lukket 1273 drikkevandsboringer, hvori der er fundet sprøjtegifte

 • I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 44 % af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen (GRUMO)

 • I 2010 blev der fundet sprøjtegift i 25 % af de undersøgte aktive drikkevandsboringer, heraf var 4,5 % over grænseværdien


Spr jtegifte i grundvand og drikkevand1
Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand Danmark

 • Sprøjtegift inddeles i tre grupper: Godkendte, regulerede og forbudte. I 2010 blev der fundet godkendte stoffer i 2 % af grundvandboringerne, regulerede stoffer blev fundet i 7 % og forbudte stoffer i 35 %


Spr jtegifte i grundvand og drikkevand2
Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand Danmark

 • Budgettet til overvågning af grundvand er næsten halveret


Over halvdelen af de unders gte arter i agerlandet g r fortsat tilbage
Over halvdelen af de undersøgte arter i agerlandet går fortsat tilbage

 • I agerlandet er 53 % af de undersøgte arter i tilbagegang, 20 % er stabile eller i fremgang, mens udviklingen er ukendt for de resterende 27 %

 • Agerlandets typiske fuglearter er i tilbagegang

 • På ti år er to af tre kirkeugler forsvundet


Over halvdelen af de unders gte arter i agerlandet g r fortsat tilbage1
Over halvdelen af de undersøgte arter i agerlandet går fortsat tilbage

 • Haren er på den danske rødliste over truede arter

 • Knap halvdelen af de danske humlebiarter er på rødlisten over truede arter


Over halvdelen af de unders gte arter i agerlandet g r fortsat tilbage2
Over halvdelen af de undersøgte arter fortsat tilbagei agerlandet går fortsat tilbage

 • Mellem 95 og 98 % af de oprindelige vådområder i agerlandet er forsvundet

 • Vi kender stadig ikke § 3 naturens tilstand, og vi ved ikke præcist, hvor den er henne


S dan ligger landet
Vi kan ikke længere rense os til bedre økologisk tilstand i vandløbene, de fysiske forhold skal forbedresLandbrugets overskud af kv lstof er n sten halveret men faldet er sket fra et h jt niveau1
Landbrugets overskud af kvælstof er næsten halveret, men faldet er sket fra et højt niveau

 • Landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet er halveret, men der er behov for yderligere reduktion


Landbrugets overskud af kv lstof er n sten halveret men faldet er sket fra et h jt niveau2
Landbrugets overskud af kvælstof er næsten halveret, men faldet er sket fra et højt niveau

 • Udledning af kvælstof til vandløb og søer er størst fra lerjorde og lavbundsarealer


Luftb ren ammoniak belaster naturen
Luftbåren ammoniak belaster naturen faldet er sket fra et højt niveau

 • Langt størstedelen af den ammoniak, som Danmark udleder, stammer fra landbruget.

 • Udledningen af ammoniak er fal-det med 36 % i perioden 1985-2010

 • Den luftbårne belastning med kvælstof lå i 2010 på 13 kg N/ha/år, men lokalt hvor der f.eks. er mange husdyrbrug kan belast-ningen være endnu højere, og dermed ligge væsentligt over naturens tålegrænser.Veterin re forhold
Veterinære forhold for vandmiljøet


S dan ligger landet
Ni af ti danske slagtesvin er ramt af den multiresistente svinebakterie MRSA CC 398, som kan smitte mennesker

 • MRSA eller Methicilin Resistente Staphylococcus Aureus er stafylokker, der er modstandsdygtige over for antibiotika, der sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner.

 • Svinebakterien MRSA CC 398 har i 2012 spredt sig til ni af ti danske slagtesvin (88 %), I 2011 var det hvert andet (44 %), og i 2010 hvert ottende (13 %).

 • I 2011 blev den fundet i 16 % af de undersøgte svinebesætninger.


Hvert ottende nye mrsa tilf lde i 2011 skyldes svine mrsa
Hvert ottende nye MRSA-tilfælde i 2011 skyldes svine-MRSA svinebakterie MRSA CC 398, som kan smitte mennesker

 • I 2011 blev der registeret 1292 nye tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark.

 • Hver ottende af disse (164) er nye tilfælde af CC 398 MRSA, og 13 % af de nye tilfælde (21) har ikke haft direkte kontakt med svin.Landbrugets samfundsm ssige betydning
landbrugets samfundsmæssige betydning dansk og importeret kød


Besk ftigelse
Beskæftigelse dansk og importeret kød

 • I 2010 var 65.000 beskæftiget i det primære landbrug

 • Beskæftigelsen på slagterierne er faldet med 34 % siden 2001


Konomi
Økonomi dansk og importeret kød

 • Eksportværdien af de basale landbrugsvarer udgjorde i 2011 ca. 10 % af den danske vareeksport (72 mia. kr.) og godt 7 % af den samlede eksport

 • Tælles afledte eksportområder som agroindustrielle levnedsmidler og maskiner til agroindustrien med udgjorde landbrugseksporten 17 % af den danske vareeksport


Konomi1
Økonomi dansk og importeret kød

 • Økologiske malkekvægsbedrifter har haft den bedste forrentning af landbrugskapitalen

 • Produktionsomkostningerne i landbruget har oversteget værdien af produktionen, men for 2011 og 2012 ser det ud til at vende


Konomi2
Økonomi dansk og importeret kød

 • Landbrugets gæld er mere

 • end tredoblet siden 1995

 • Landbrugsstøtten udgør 40 % af EU’s samlede budget

 • Danske landmænd er afhængige af landbrugsstøtten fra EU


Strukturudvikling
Strukturudvikling dansk og importeret kød

 • Færre og større enheder

 • Færre end 12.000 heltidsbedrifter

 • Hver femte bedrift er på mere end 100 ha


Strukturudvikling1
Strukturudvikling dansk og importeret kød

 • De seneste halvtreds år er mellem hver anden og hver fjerde markvej forsvundet

 • Landmænd koncentrerer sig i stigende grad om én driftsgren


Kologisk landbrugsproduktion
Økologisk landbrugsproduktion dansk og importeret kød


I 2011 k bte danskerne kologiske f devarer for 7 5 mia kr
I 2011 købte danskerne økologiske fødevarer for 7,5 mia. kr.

Det er især kaffe, te, kakao, der trækker statistikken op med en vækstrate 15 % fra 2010 til 2011

 • I detailhandlen steg salget af økologiske føde- og drikkevarer i 2011 til knap 5,5 mia. kr.


Det kologiske areal er ikke fulgt med det gede salg
Det økologiske areal er ikke fulgt med det øgede salg kr.

 • Det samlede økologiske areal har varieret over tid. Det steg fra 9.554 ha i 1989 til 177.838 ha i 2011, svarende til ca. 6,7 % af det samlede landbrugsareal. S-R-SF-regeringens målsætning er en fordobling i 2020 ift. 2007-niveauet.Antallet af dyr i den kologiske produktion stiger
Antallet af dyr i den økologiske produktion stiger kr.

 • Fra 1995 til 2011 steg andelen af økologiske svin i forhold til den samlede bestand fra 0,04 % til 1,32 %

 • Andelen af økologiske kvæg steg fra 1,01 % til 10,83 %

 • Andelen af økologiske fjerkræ steg fra 1,17 % til 6,92 %


Potentiale for v kst
Potentiale for vækst kr.

 • Eksport af økologiske produkter er mere end firedoblet på 8 år. Fra 240 mia. kr. i 2003 til 1.038 mia. kr. i 2011


Potentiale for v kst1
Potentiale for vækst kr.

 • Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel


Kologer klarer sig bedre p bundlinjen
Økologer klarer sig bedre på bundlinjen kr.

 • Heller ikke de økologiske landmænd har undgået krisen, men de er ikke ramt i samme grad som de konventionelle


Kologi har effekt fra dag et
Økologi har effekt fra dag et kr.

 • Der er 20 % flere sommerfugle- og plantearter på økologiske end på konventionelle marker, uanset om markerne lige er lagt om eller har været omlagt i 25 år


Det offentlige g r foran
Det offentlige går foran kr.

 • I juni 2012 lancerede S-R-SF-Regeringen en handlingsplan for mere økologi

 • Planen skal bane vej for, at målsætningen om en fordobling af det økologiske areal nås.

 • Planen lægger op til, at staten og kommunerne skal gå foran i arbejdet med at skabe et marked for økologiske landbrugsprodukter.


S dan ligger landet1

SÅDAN LIGGER LANDET… kr.

- tal om landbruget 2012