1 / 19

Hinduisme

Hinduisme. Foto: Jose Pereira. Hinduisme. Hinduismen er den tredje største religionen i verden. Man regner med at om lag 970 millioner mennesker er hinduer. India er det landet i verden hvor det lever flest hinduer. Foto: Deivis. Hinduisme. I hvilke land finner vi flest hinduer?.

salena
Download Presentation

Hinduisme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hinduisme Foto: Jose Pereira

 2. Hinduisme • Hinduismen er den tredje største religionen i verden. • Man regner med at om lag 970 millioner mennesker er hinduer. India er det landet i verden hvor det lever flest hinduer. Foto: Deivis

 3. Hinduisme I hvilke land finner vi flest hinduer? India – 909 millioner Nepal – 23 millioner Bangladesh – 14 millioner Indonesia – 5 millioner Pakistan – 2,5 millioner Malaysia– 1,5 millioner Sri Lanka – 1,5 millioner USA – 1,5 millioner Arabiske Emirater – 0,9 millioner Storbritannia – 0,7 millioner

 4. Hinduisme • Hinduismen er blant de eldste nålevende religionene i verden. • Man regner med at opphavet til hinduismen var å finne i Indusdalen for over 4 000 år siden. Foto: M.Imran I ruiner av byer har man funnet steinstatuer som skal forestille guder. Mamoon Mengal

 5. Hinduisme • Hinduismen er en religion med mange variasjoner. • Det vil si at folk praktiserer hinduisme på ganske forskjellige måter. Foto: Claude Renault Noen sammenligner hinduismen med en familie. Noe er forskjellig, men det finnes også en del likheter.

 6. Hinduisme • Hinduer tror at mennesket har en udødelig sjel. • Sjelen gjenfødes til ulike tilværelser på jorden. • Man kan bli gjenfødt som menneske eller dyr. Foto: Ahron de Leeuw Målet er å leve så godt og riktig at man ikke blir gjenfødt flere ganger. Da oppnår man en tilstand som kalles moksha.

 7. Hinduisme Hinduer kan oppnå moksha på ulike måter. Gjerningens vei Innsiktens vei Kjærlighetens vei Foto: Mukesh Jain

 8. Hinduisme • Hinduer tror på en øverste gud som er til stede i alt som finnes. • Denne guden kalles for Brahman. Foto: Andréia Bohner Brahman er den evige kilden til alt i universet.

 9. Hinduisme • Lyden Aum er den aller helligste av alle stavelser innenfor hinduismen. • Mange tror at alt som eksisterer oppstod som en følge av at Aum ble uttalt. Aum brukes i religiøse seremonier og i bønn. Lyden kan også brukes som dekorasjon og pynt.

 10. Hinduisme • Hinduer tror også at det finnes en rekke guder som har forskjellige oppgaver og egenskaper. • Tre av de mest kjente gudene er Shiva, Vishnu og Brahma. I tillegg finnes det tusener av guddommer som blir dyrket på ulike steder der hinduismen er utbredt. Foto: Jarmo Tuisk

 11. Hinduisme • Innenfor hinduismen finnes det mange hellige skrifter. • De eldste tekstene kalles for vedaskriftene. • Man tror at Brahman overleverte vedaene til menneskene. På bildet ser du et utdrag av vedaskriftene.

 12. Hinduisme • En annen hellig hinduistisk tekst er Mahabharata. • Dette er en fortelling som består av 100 000 vers. I Mahabharata fortelles historien om en krig mellom to familier som begge ønsker å kontrollere et kongedømme.

 13. Hinduisme • Hindusamfunnet er fra gammelt av inndelt i fire kaster. • Prestene. • Konger og krigere. • Bønder, kjøpmenn og håndverkere. • Tjenere og kroppsarbeidere. Klassene er videre oppdelt i tusenvis av underkaster. Det finnes også mennesker som er kasteløse. Bilde: Himalayan Academy Publications

 14. Hinduisme • Hinduer lever som regel i storfamilier. • Alle i familien har plikter som skal utføres. • Innenfor hinduismen forventes det at man skal ha respekt for familiens eldste. Foto: Ajay Tallam Mannen er overordnet kvinnen. Mannen skal forsørge sin kone. Hun skal på sin side lyde sin mann.

 15. Hinduisme • Ilden er viktig innenfor ritualer som fødsel, giftemål og død. • Når et barn er født, heller man smør på ilden. • Når et par gifter seg, sier de fram sine løfter og går rundt ilden. Foto: Gregor Younger Hinduismens dødsrituale kjennetegnes av at den avdøde kremeres. Asken blir deretter spredt ut over hellig vann.

 16. Hinduisme • Hinduismens helligste sted er byen Varanasi. • Her kan man vaske bort syndene sine ved å bade i elva Ganges. • Mange mennesker sprer også asken av sine døde slektninger på elva. Foto: Jon Rawlinson I følge hinduismen er Varanasi det beste stedet å dø på.

 17. Hinduisme • Kua har en helt spesiell plass innenfor hinduismen. • Mange steder er det forbudt å mishandle og drepe kyr . • På landsbygda har de fleste familier ei ku som gir dem melk og gjødsel. Foto: Brian McGuirk I mange indiske storbyer vandrer kyrne fritt omkring.

 18. Hinduisme Oppsummering: Hinduismen er verdens tredje største religion. Man tror at sjelen er udødelig og at den blir gjenfødt til ulike tilværelser. Målet er å bryte ut av gjenfødelsen og oppnå moksha. Den øverste gud som finnes i alt kalles for Brahman. Det finnes en rekke guder med ulike oppgaver og egenskaper. Vedaskriftene og Mahabharata er hellige skrifter innenfor hinduismen. Hindusamfunnet er tradisjonelt inndelt i fire kaster. Foto: Nikkul

 19. Hinduisme

More Related