slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON. Michal Lehnert. Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport všechno, co víme o lidském potenciálu (Marie Dalloway). SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON. OSNOVA PŘEDNÁŠKY: Sport jako společenský fenomén, teoretické základy sportu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON' - rasul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON

Michal Lehnert

Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport všechno, co víme o lidském potenciálu

(Marie Dalloway)

slide2
SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON
 • OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
 • Sport jako společenský fenomén, teoretické základy sportu.
 • Sportovní trénink (ST): charakteristika , znaky, cíle a úkoly, obsah, systémové pojetí ST.
 • Sportovní výkon: charakteristika, struktura – faktory SV, dlouhodobé formování SV, předpoklady SV, trénovanost a sportovní výkonnost.
slide3
SPORT

Evropská charta o sportu (1992):všechny formy tělesné činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.

slide4
SPORT

ŠKOLNÍ

REKREAČNÍ

ZÁVODNÍ

slide5
SPORT - tradiční chápání v ČR
 • Odpovídá sportu závodnímu.
 • Pojem vychází z původního poslání, které tato činnost v novověku získala – šlo o zábavu soutěžním pohybem
teoretick z klady sportu
TEORETICKÉ ZÁKLADYSPORTU
 • Podmínka sportu – systematický ST
 • Zobecňování praktických zkušeností.
 • Využití výsledků jiných vědeckých oborů.
 • Vlastní výsledky zkoumání vedly ke vzniku komplexnějších teorií ST a věd o sportu.
teoretick z klady sportu1
TEORETICKÉ ZÁKLADYSPORTU
 • TEORIE A DIDAKTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU
 • Popis, analýza a podmínky podání sportovních
 • výkonů.
 • Zdůvodnění tréninkové činnosti.
 • Jak řídit a organizovat tréninkovou činnost
 • (didaktika ST).
 • Interdisciplinární charakter.
slide8
SPORTOVNÍ TRÉNINK (ST)

Plánovitý, řízený pedagogický proces zvyšování sportovní výkonnosti zaměřený na dosahování maximálních výkonů a na vítězství nad soupeřem.

 • Řízené ovlivňování rozvoje výkonnosti.
 • Pravděpodobnostnícharakter ST.
 • Znaky ST: soutěživost, orientace na maximální výkon, úzká specializace, dlouhodobost a etapizace, systémové řízení, aktivní, dobrovolný přístup …
slide9
Cíl ST

Dosažení co možná nejvyšší sportovní výkonnosti na základě celkového rozvoje sportovce.

Úkoly ST

U sportovců: ovlivňovat tělesné,psychické a sociální předpoklady podporující přímo nebo nepřímo zvyšování sportovní výkonnosti a připravit je na jejich využívání v soutěžích.

Jde především o osvojování sportovníchdovedností, rozvoj kondice a formování osobnosti sportovce).

slide10
SYSTÉMOVÉ POJETÍ ST

(jevy chápat komplexně, ve vnějších i vnitřních souvislostech)

Systém ST:účelné a zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod ST s cílem zvyšovat sportovní výkonnost (Dovalil et al., 2004).

 • Systémový přístup uplatňovat z hlediska:
 • teoretických poznatků o ST
 • praktické realizace (obsah a organizace ST) →strukturasportovního tréninku.
syst mov pojet st
SYSTÉMOVÉ POJETÍ ST

Struktura ST:účelné uspořádání obsahu tréninku v příslušných obdobích

 • Struktura zdůrazňuje funkční stránku systému (konkrétní realizaci ST).
 • Vychází z analýzy sportovního výkonu.
slide12
SPORTOVNÍ TRÉNINK
 • Proces adaptace

Hledisko teoretické

 • Proces motorického učení
 • Proces psychosociální interakce

Cíl Struktura sportovního výkonu Úkoly tréninku Obsah Prostředky Metody Trénovanost Sportovní forma Výkon

Hledisko praktické realizace

slide13
OBSAHOVÉ SLOŽKY ST
 • Úkoly, obsah, metody, prostředky ST lze členit do několika složek ST:
 • Technická příprava
 • Taktická příprava
 • Kondiční příprava
 • Psychologická příprava
 • ST probíhá jako celek se zdůrazněním některé z nich!
slide14
SPORTOVNÍ VÝKON (SV)

Výsledek specifické pohybové činnosti sportovce realizované v soutěžních podmínkách, zaměřené na řešení soutěžních úkolů v souladu s pravidly sportovní disciplíny.

 • Cílová hodnota sportu.
 • Cíl i výsledek dlouhodobé systematické přípravy.
 • Prostředek tělesného zdokonalování a formování osobnosti.
slide15
SPORTOVNÍ VÝKON (SV)
 • Projev celé osobnosti sportovce.
 • Obsahem je uvědomělá sportovní činnost.
 • Pohybová (sportovní) činnost je v průběhu
 • ST osvojována a zdokonalována jako
 • sportovní dovednost.
 • Rozlišovat a hodnotit výsledek i průběh
 • činnosti a poznatky uplatňovat v ST .

Sportovní dovednost- tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů k správnému a účinnému řešení úkolů sportovní specializace (navenek se projevuje účelovou koordinací činnosti, vnitřně ji zajišťují neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus).

slide16
STRUKTURA SV

ST musí vycházet ze znalosti požadavků (obsahu) SV!

Struktura SV:sportovní výkon chápat jako specifický systém faktorů s určitou strukturou a se vzájemnými vazbami ovlivnitelných tréninkem, event. systémemvýběru sportovců.

 • Faktory SV=relativně samostatné součásti SV, které jsou trénovatelné nebo se zohledňují při výběru talentů.
 • Každý SV má specifickou strukturu, charakterizuje počet a uspořádánífaktorů!
slide18
Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku

Somatické faktory

Kondičnífaktory

Faktory techniky

Faktory taktiky

Psychické faktory

výška

hmotnost

složení těla

tělesný typ

schopnosti:

silové

vytrvalostní

rychlostní

biomechan. základy pohybu

koordinace

řešení pohyb. úkolů

účelné využívání techniky

procesy: poznávací emoční volní motivace anticipace

osobnost

slide19
Rozhodující faktory SV ve volejbale

1. Výbušná síla dolních končetin

2. Výškové parametry

3. Útočné schopnosti

4. Hráčské zkušenosti

5. Lokomoční schopnost

slide22
STRUKTURA SV
 • Proč se zajímat ostrukturu SV?
 • Znalost požadavků, které jednotlivé typy SV kladou na sportovce, je nezbytná pro stanovení obsahu ST a systému ST v jednotlivých sportech.
 • Pro podávání vrcholových výkonů je nezbytné dosáhnout optimální skladby faktorů SV.
 • Trenér:Pro řízení ST musí znát strukturu SV, důležitost jednotlivých faktorů (může se v průběhu kariéry měnit), jejich podstatu a vzájemné vztahy, míru jejich ovlivnitelnosti, zastupitelnosti, možnosti jejich diagnostiky…, tedy co, proč a jak trénovat!!!
slide23
Determinanty aktuální úrovně SV

PŘIPRAVENOST K VÝKONU- soubor především psychických schopnostísportovce podat sportovní výkon odpovídající úrovni výkonnostní kapacity.

VÝKONNOSTNÍ KAPACITA (VK)- souhrn tělesných a duševních předpokladů (a jejich vazeb) determinujících sportovní výkon, podložených fyziologickými funkcemi.

Projevem VK je trénovanost (ev. sportovní forma), stupeň trénovanosti umožňuje hodnotit VK.

slide24
Determinanty aktuální úrovně SV

TRÉNOVANOST -aktuální úroveň specifického přizpůsobení sportovce na tréninkové a soutěžní zatěžování.

VÝKONOVÁ MOTIVACE- základ volního jednání (dynamiky), který ovlivňuje průběh pohybové činnosti a dosažení stanoveného cíle.

slide25
KLASIFIKACE SV
 • Senzomotorické(lukostřelba, golf, kuželky …).
 • Rychlostně-silové(sprint 100-400 m, atletické skoky, vrhy, hody, vzpírání...).
 • Vytrvalostní(běh 800m - maratón, plavání: 100m -
 • 1500m, dálkové plavání, veslování, klasické
 • lyžování…).
 • Technicko-estetické(sportovní gymnastika, moderní
 • gymnastika, krasobruslení, skoky do vody…).
 • Spojené s ovládáním náčiní, zvířete(jízda na
 • koni, plachtění, letectví, alpské lyžování, skoky na
 • lyžích, motorismus…).
 • Individuální úpolové(box, zápas, judo, tenis).
 • Kolektivní(lední hokej, volejbal, házená…).
slide26
Rozlišení SV

1. Relativně maximální– vzhledem k možnostem sportovce.

2. Absolutně maximální– rekordy v celostátním, mezinárodním nebo celosvětovém měřítku.

slide27
VÝKONNOST SPORTOVCŮ

SPORTOVNÍ VÝKONNOST-schopnost opakovaněpodávat sportovní výkon poměrněstabilní úrovně vzhledem k dosažené trénovanosti.

SPECIÁLNÍ VÝKONOST-v pohybových činnostech, které jsou důležité pro zlepšování sportovní výkonnosti.

slide28
SPORTOVNÍ VÝKON A TRÉNINK
 • Výběr mladých sportovců:vyjít ze znalosti, které FA jsou geneticky podmíněny a které mohou být ovlivněny tréninkem!
 • Etapy ST:Struktura SV má vlivem ST dynamický charakter – význam jednotlivých FA se v průběhu vývoje mění!
 • Hodnotit:vliv tréninkového procesu na změny trénovanosti.
slide29
Dynamika vývinu sportovní výkonnosti

1. Vzestup

2. Dosažení maxima

3. Stabilizace

4. Pokles

Znát specifika v jednotlivých sportovních odvětvích a disciplínách!

slide30
„Čím více se odlišuje trenérova percepce a pojetí individuálního a týmového výkonu od objektivní skutečnosti, tím chybnější a neúplnější jsou jeho rozhodnutí a činnost, neboť tím vzdálenější realitě je obsah jeho vědomí.“

(L. Dobrý, B. Semiginovský)

slide31
KONTROLNÍ OTÁZKY:
 • Charakterizujte sportovní trénink (ST). Jaké jsou jeho znaky, cíle a úkoly, obsah?
 • Objasněte systém a strukturu ST.
 • Charakterizujte pojem sportovní výkon (SV). Jaká jej jeho struktura, resp. základní faktory?
 • Čím je ovlivněno formování sportovní výkonnosti z dlouhodobého horizontu a čím aktuální úroveň SV?
 • Vysvětlete pojmy trénovanost a sportovní výkonnost.
ad