Studijn obor ekonomika podniku
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU. Katedra podnikohospodářská VŠB – TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava. Obor Ekonomika podniku… druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický univerzitní obor na VŠB-TU Ostrava (obor akreditován 1970)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studijn obor ekonomika podniku

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU

Katedra podnikohospodářská

VŠB – TU Ostrava

Ekonomická fakulta

Sokolská 33, 701 21 Ostrava


Studijn obor ekonomika podniku

Obor Ekonomika podniku…

druhýnejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický univerzitní obor

na VŠB-TU Ostrava

(obor akreditován 1970)

Katedra podnikohospodářská…

jedna ze tří základních kateder při zřízení Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

(katedra založena 1973)


Studijn obor ekonomika podniku

Poslání katedry:

 • realizovat vysokoškolské vzdělávání

 • rozvíjet výzkum a vývoj

 • rozvíjet spolupráci s praxí

  Vize katedry:

  Vybudovat vědní obor Ekonomika podniku světového standardu s partnery světové třídy.
Oblasti p sobnosti katedry podnikohospod sk
Oblasti působnosti katedry podnikohospodářské:

 • výuka v prezenčním studiu na bakalářském a magisterském stupni oboru Ekonomika podniku včetně nabídky oborových předmětů jiným katedrám,

 • výuka v celoživotním a kombinovaném studiu s podporou e-learningu oboru Ekonomika podniku (bakalářské a magisterské studium),

 • výuka v doktorském studiu oboru Podniková ekonomika a management,

 • podíl na habilitačních a profesorských řízeních v oboru Podniková ekonomika a management,

 • spolupráce s praxí a nabídka komerčních kurzů,

 • sledování uplatnění absolventů oboru Ekonomika podniku v praxi včetně nabídky Inkubátoru talentovaných ekonomů a manažerů podniků (trainee program budoucích absolventů magisterského studijního oboru Ekonomika podniku ve spoluprací s praxí)


Podnikov ekonomika a
Podniková ekonomika A

 • Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti o podnikové ekonomice. Studenti v tomto předmětu získávají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznamují s jednotlivými podnikovými procesy. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

A.

Zuzana Čvančarová

Vlasta Humlová

Adéla Hujdusová

Hana Štverková


Podnikov ekonomika b
Podniková ekonomika B

 • Jde o pokračování průřezového předmětu Podniková ekonomika A, Studenti v tomto předmětu získávají poznatky z oblasti logistiky, strategie, inovačních procesů, investičního rozhodování a znalostního managementu. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

B.

Zuzana Čvančarová

Vlasta Humlová

Adéla Hujdusová

Hana Štverková


Zen jakosti a
Řízení jakosti A

 • Cílem předmětu je úvodní seznámení s problematikou managementu jakosti. Předmět objasňuje pojetí jakosti, zákaznické a společenské požadavky na jakost, ekonomické aspekty jakosti, faktory ovlivňující jakost. Vymezuje cíle a přístupy managementu jakosti. Seznamuje s právním rámcem pro zabezpečování a prokazování jakosti. Charakterizuje principy a obsah systémů managementu jakosti dle mezinárodních standardů i principy TQM. Je taktéž zaměřen na zvládnutí jednoduchých nástrojů pro mapování a analýzu procesů, pro měření jakosti a spokojenosti zákazníků.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

ŘÍZENÍ JAKOSTI

A.

Pavel Blecharz


Logistika a
Logistika A

 • Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Důraz je kladen na systémové pojetí logistických toků a překonání lokálních cílů v logistice. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin. Posluchači jsou taktéž seznamováni s technickými prostředky pro logistiku, se směry standardizace a vzájemnými vazbami mezi technickou stránkou logistiky a logistického řízení. Pozornost je věnována také sociálním a ekologickým aspektům logistiky a přehledu a ustanovením právních norem, které ovlivňují logistiku.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

LOGISTIKA

I.

Pavla Macurová

Naděžda Klabusayová


Poradenstv pro podnikatele a managery a
Poradenství pro podnikatele a managery A

 • Předmět je určen pro obor Ekonomika podniku, přičemž na tento kurz navazuje předmět shodného názvu s označením „B“. Předmět je zaměřen na seznámení se základy profesionálního poradenství pro podnikatele a managery. Doplňuje mozaiku kurzů oboru Ekonomika podniku, přičemž se soustřeďuje na obsah a techniky poradenské služby. Předmět podává základní informace k profesi interního nebo externího poradce v podnikání a řízení podniků. Výuka je postavena na týmové práci ve virtuální (fiktivní) poradenské firmě. Vyučovaná látka je vhodná rovněž pro obory související s poradenskými službami, podnikáním a managementem. Předmět je didakticky, obsahově a svou hloubkou koncipován v kontextu s ostatními předměty oboru ekonomika podniku.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

PORADENSTVÍ PRO MANAŽERY

A PODNIKATELE

A.

Zdeněk Mikoláš

Blanka Poczatková


Pl nov n a investi n rozhodov n
Plánování a investiční rozhodování

 • Předmět vychází z prvních znalostí ekonomických předmětů jako je Podniková ekonomika A+B, Management, Finance, Účetnictví a dalších. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na proces plánování rozvoje podniku jako celku, investiční rozhodování podniku a využívání poznatků znalostního managementu, což ve vzájemné kombinaci následně v praxi vede ke zvyšování výkonnosti firmy.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA

PLÁNOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Zuzana Čvančarová

Vlasta Humlová


Logistika b
Logistika B

 • Předmět navazuje na poznatky průpravného předmětu Logistika A. Vede k objasnění a zvládnutí postupů, metod a technik při organizování a řízení toků při uspokojování požadavků po produktech. Je založen na pochopení vztahů mezi logistickými veličinami. Podrobněji rozvíjí problematiku logistiky v nákupu a řízení zásob, logistiky ve výrobě a logistiky v distribuci a procvičuje hlediska a postupy uplatňovaná v logistických rozhodovacích úlohách. Rozebírá záležitosti integrace, koordinace a synchronizace toků. Objasňuje principy moderních logistických koncepcí a směrů logistické integrace jakož i informačních systémů v logistice.


Podnik n mal a st edn firmy
Podnikání malé a střední firmy

 • Předmět je didakticky, obsahově a svou hloubkou koncipován v kontextu s ostatními předměty oboru ekonomika podniku. Doplňuje mozaiku kurzů oboru Ekonomika podniku do specifické roviny malé a střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků studentů z předmětu ekonomiky a managementu podniku o typická specifika malého a středního podnikání. Cvičení (e-learningová výuka) jsou orientována na praktickou průpravu ekonomického řízení MSF v soudobých podnikatelských podmínkách. Předmět je postaven na týmové práci ve virtuální firmě. Výuka vzchází z podmínek v českém podnikatelském prostředí /vč. legislativy/.


Organizace a zen podniku
Organizace a řízení podniku

 • Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru „Ekonomika podniku“ v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku. Výuka usiluje o pochopení modelu formální organizace podniku a osvojení základních teoretických i praktických poznatků útvarového a procesního organizování.


Metody ekonomick ch rozbor
Metody ekonomických rozborů

 • Předmět vychází ze znalostí získaných z široké palety ekonomických předmětů ve společném studiu a tyto třídí a využívá pro řízení podniku jako celku. V rámci předmětu by si studenti měli osvojit metody ekonomické analýzy, na jejichž základě by měli přistupovat k hodnocení výkonnosti podniku a diagnostikování příležitostí a hrozeb podniku, silných a slabých stránek a stanovování strategie podniku. Tento předmět by se měl stát východiskem pro předmět Podniková diagnostika a terapeutika, Řízení a správa společností atd. a zároveň by měl přispět k pružnější adaptabilitě na podnikovou praxi u těch studentů, kteří absolvují pouze bakalářské studium. Přednesené metody by měly rovněž být využity ve speciálních a diplomových seminářích.


Ochrana spot ebitele
Ochrana spotřebitele

 • Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice, objasňuje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. V rámci přednášek budou analyzovány mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele.Pro si vybrat obor ekonomika podniku v bakal sk m studiu
Proč si vybrat obor Ekonomika podniku v bakalářském studiu?

 • Viděli jste komplexnější obor zaměřený na ekonomiku a management podniků? Asi ne!

 • Chcete studovat obor, který je napojen na praxi? Asi ano!

 • Chcete absolvovat obor, o který je zájem v podnicích? Asi ano!

 • Pokud se Vám změní podmínky studia, chcete přejít na kombinovanou formu? Asi ano!

 • Máte blíž do Valašského Meziříčí a máte zájem studovat na tomto středisku? Možná ano!

  Pak už skutečně nevíme, proč si nechcete vybrat obor Ekonomika podniku!