slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hydrosféra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hydrosféra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hydrosféra - PowerPoint PPT Presentation


 • 625 Views
 • Uploaded on

Hydrosféra. Hydrosféra – vodní obal Země. Voda povrchová, podpovrchová a voda v atmosféře Studiem hydrosféry se zabývá vědní obor – Hydrologie Co všechno je myšleno vodou povrchovou a podpovrchovou?. Rozložení vodstva na Zemi. (0,001%). Světový oceán vs. pevnina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hydrosféra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hydrosf ra vodn obal zem
Hydrosféra – vodní obal Země

Voda povrchová, podpovrchová a voda v atmosféře

 • Studiem hydrosféry se zabývá vědní obor – Hydrologie

Co všechno je myšleno vodou povrchovou a podpovrchovou?

sv tov oce n vs pevnina
Světový oceán vs. pevnina
 • Z celkové plochy povrchu Země tvoří 71% světový oceán a 29% pevnina.
 • Rozdělení oceánů a pevnin na zemském povrchu je nerovnoměrné

Zdroj 1

kolob h vody na zemi
Koloběh vody na zemi
 • Velký oběh vody – výměna vody mezi oceánem a pevninou
 • Malý oběh vody- probíhá buď nad oceány nebo nadř pevninami

Umíte vysvětlit jak tyto oběhy fungují?

Zdroj 2

sv tov oce n
Světový oceán
 • Světový oceán = všechny oceány a moře
 • Má rozlohu 361 mil.km2

Které 4 oceány jej tvoří a jak jdou velikostně za sebou od největšího?

 • Tichý oceán 178 mil.km2 ( Mariánský příkop 11km)
 • Atlantský oceán 91,5 mil.km2 ( Portorický příkop 9 km)
 • Indický oceán 76 mil.km2 ( Sundský příkop 7,5 km)
 • Severní ledový oceán 14,7 mil.km2 ( Grónské moře 5,5 km)
slide7
Moře – jsou součástí oceánů, vnikají do pevniny nebo jsou od oceánů odděleny řetězem ostrovů.
 • okrajová ( Beringovo m., Severní m.),
 • vnitřní ( Středozemní m., Černé nebo Rudé m.)
 • Zálivy – menší části oceánů nebo moří vnikající do pevniny ( Biskajský, Botnický, Mexický z.)
 • Průlivy – zúžené části moří nebo oceánů mezi pevninou, nebo mezi souší a ostrovy ( Bospor, Dardanely, Mosambický p.)

Zdroj 3

Zdroj 4

vlastnosti mo sk vody
Vlastnosti mořské vody
 • Salinita = Slanost – obsah minerálních látek na 1kg mořské vody, udává se v promile, průměrná salinita je 35‰ (hl.chloridy a sírany)

Čím je salinita ovlivňována?

 • Výparem, srážkami, přítokem říční vody, zamrzáním, pohyby mořské vody
 • Brakická voda – smíšená voda v ústí řek, vrstva sladké vody spočívá na slané vodě. Proč?

Zdroj 5

slide9
Hustota – závisí na teplotě, salinitě a tlaku. Se vzrůstajícím tlakem a salinitou se zvyšuje, s rostoucí teplotou snižuje. Nejmenší hustota je v tropických oblastech a největší v polárních mořích.
 • Barva – závislá na obsahu organických a minerálních látek.
 • Baltské a Severní moře – mají zelenou barvu, voda je bohatá na plankton, moře chudá na plankton mají barvu modrou
 • Žluté moře ?
 • Rudé moře ?
 • Teplota – závisí na zeměpisné šířce a hloubce vody
 • oceán je rezervoárem tepla pohlcuje až 85% dopadajícího slunečního záření
 • horizontální vs. vertikální přenos tepla (mořské proudy vs.konvekční proudění)
 • mořská voda zamrzá při teplotách nižších než 0°C
pohyby mo sk vody
Pohyby mořské vody
 • Mořské dmutí – Slapové jevy- příliv a odliv
 • Vlnění – eolitické vlivy, výška vlny závisí na velikosti vodní plochy, př. Baltské moře max.5m, Atlantský oceán až 25m, erozivní účinky. Vulkanická a zemětřesná činnost- tsunami
 • Mořské proudy – přenos vodních mas - horizontální a vertikální – regulace teploty vody v oceánech, vliv na podnebí, příčinou vzniku je cirkulace atmosféry
 • teplé vs. studené mořské proudy
 • Golfský proud, Kuro-šio, Mosambický proud x Labradorský proud, Oja-šio, Západní příhon

Zdroj 6

vody pevnin
Vody pevnin

Pocházejí ze srážek, tajícího sněhu a ledu, z podzemních vod, které vytékají na povrch ve formě pramenů.

Vodní toky – místem vzniku je pramen- vývěr podzemní vody na povrch, vznikají menší toky které se spojují v řeky.

Říční síť – soustava vodních toků na určitém území, v říční síti se rozlišuje hlavní tok a jeho přítoky.

Povodí – základní hydrologická jednotka, území ze kterého vodní tok odvádí povrchovou i podpovrchovou vodu

Zdroj 7

slide12
Rozvodí – hranice mezi jednotlivými povodími

Rozvodnice – myšlená čára vyznačující hranici mezi sousedními povodími

Úmoří – území tvořené povodími vodních toků, které odvádějí vodu do stejného moře. Hranici mezi úmořími tvoří hlavní rozvodnice.

Které řeky protékají ČR a ke kterým úmořím patří?

Zdroj 8

slide13
Podle čeho hodnotíme vodní toky??
 • Délka toku – vzdálenost od pramene k ústí do moře, nebo k soutoku s jiným tokem
 • Průtok – množství vody které proteče průtočným profilem za sekundu (počítá se jako součin průtočné plochy S a průměrné rychlosti proudění v Q = S.v)
 • Největší délku toku a průtoky na světě mají řeky Amazonka, Kongo, Chang Jiang, Orinoco, Jenisej, Mississippi
 • Režim odtoku – změny průtoku během roku, je závislý na podnebí, geologickém podloží, na georeliéfu a zdrojích ze kterých je vodní tok zásobován

– řeky s rovníkovým režimem (vyrovnaný), řeky s vysokohorským režimem ( největší v době tání sněhu)

Zdroj 9, řeka Amazonka

typy ek podle odtokov ho re imu
Typy řek podle odtokového režimu

Horké a subtropické podnebí

 • rovníkový typ (např. Amazonka, Kongo, Orinoko)
 • monzunový typ (např. Mekong, Iravadi, Salwin, Senegal, Gambia)
 • polopouštní typ (např. Amudarja, Eufrat, Tigris, Syrdarja, Jordán)
 • pouštní typ
 • středomořský typ - fiumare (např. Tibera, Tajo, Guadalquiviri, Arno)

Mírný pás

 • seinský (např. Seina, Temže, Severn, Temže, Seina, Loira, Garonne)
 • oderský (např. Odra, Labe, Tisa, Mosela, Vezera, Visla, Odra)
slide15
východoevropský (např. Volha, Don, Ural, Dněpr, Dněstr)
 • severoamerický (např. Hudson, Mississippi)

Studené podnebí

 • vysokohorský (např. Rhôna, Pád, Dunaj, horní Rýn, Columbia, Pád, kavkazské a himalájské toky)
 • subpolární (např. Lena, Yucon, Mackenzie, Pečora, Ob, Jenisej, Lena, Indigirka, Kolyma)

Jezerní typ

 • (např. Něva, řeka sv. Vavřince, střední Rýn)
slide16
Rovníkový typ (amazonský)
 • Monzunový typ (mekongský)

Zdroj 10

slide17
Západoevropský typ (seinský)
 • Východoevropský typ (volžský)

Zdroj 10

slide18
Jezero – přirozená sníženina zemského povrchu vyplněná vodou, jezera tvoří 0,5% zásob sladké vody na zemi

Jaká jezera podle způsobu vzniku znáte?

 • Vulkanická a tektonická – vzniklá působením endogenních sil
 • Ledovcová, krasová a pobřežní – vzniklá působením exogenních sil
 • Jezera smíšeného původu – vzniklá endogenními procesy a později přemodelována exogenními pochody
 • Největší Kaspické moře, nejhlubší Bajkal
 • Aralské jezero – problémy s vysycháním Proč?

Zdroj 11

slide19
Bažiny – půda prosycená vodou, vznikají za příhodných klimatických podmínek- množství srážek větší než výpar.
 • Rašeliniště – vznikají v jezerních pánvích a na rozvodí řek. Zarůstají rašeliníkem a mechy.
 • Slatiniště – vznikají v okolí vývěrů podzemních vod nebo v oblasti říčních ramen a zarůstají vlhkomilným rostlinstvem(ostřice, rákos).

Zdroj 12

um l vodn n dr e
Umělé vodní nádrže

Rybníky

 • Průtočné
 • Pramenité
 • Nebeské

Přehradní nádrže

 • Ochranné
 • Zásobní
 • Vyrovnávací

Zdroj 13

Zdroj 14

podpovrchov vody
Podpovrchové vody
 • Půdní voda – voda obsažená v půdních pórech
 • Podzemní (spodní) voda – vyplňuje pukliny a dutiny po nepropustnou vrstvu půdy, vytváří hladinu podzemní vody
 • Krasová podzemní voda – zvláštní typ podzemní vody ve vápencích a dolomitech
slide22
Artézská studna

Umíte vysvětlit princip

fungování artezské studny?

 • Termální prameny (37-50°C), vřídla (nad 50°C), gejzíry

Zdroj 15

Zdroj 16

zdroje
Zdroje
 • KAŠPAROVSKÝ, K. Zeměpis I. v kostce. 1. vyd., Brno: Fragment, 2003. 139 s. ISBN 80-7200-252-X
 • Školní atlas světa. 1. vyd.,Praha: Kartografie PRAHA, 2005. 32 s. ISBN 80-7011-730-3

Obrázky:

 • Zdroj 1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg
 • Zdroj 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watercycleczechhigh.jpg
 • Zdroj 3: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NASA_NorthSea1.jpg
 • Zdroj 4: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bay_of_Biscay_map.png
 • Zdroj 5: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_sea_newspaper.jpg
 • Zdroj 6: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golfstream.jpg
 • Zdroj 7: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odra,_Ostrava-Koblov.jpg
 • Zdroj 8: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odra-mapa.png
 • Zdroj 9 http://www.panoramio.com/photo/9390524
slide24
Zdroj 10: http://www.svp.muni.cz/download.php?docId=477
 • Zdroj 11: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aral_Sea_1989-2008.jpg
 • Zdroj 12: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L%C3%BCtt-Witt_Moor-2.jpg
 • Zdroj 13: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kocl%C3%AD%C5%99ov_a_Velk%C3%BD_Tis%C3%BD.JPG
 • Zdroj 14: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%A0ance_panorama.jpg
 • Zdroj 15: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Artesian_Well.png
 • Zdroj 16: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Islande_source_Deildartunguhver.jpg