Wyk ad iv stosunki narodowo ciowe i polityka etniczna pa stw opracowa dr hab walenty baluk prof
Download
1 / 25

Literatura: - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

WYKŁAD IV Stosunki narodowościowe i polityka etniczna państw (opracował dr hab. Walenty Baluk, prof.). Literatura: K. Pudło, Studia i szkice z dziejów najnowszych politologii i socjologii, pod red. R. Gellesa i M . Wolańskiego, Wrocław 1994 ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Literatura:' - rasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyk ad iv stosunki narodowo ciowe i polityka etniczna pa stw opracowa dr hab walenty baluk prof

WYKŁAD IVStosunki narodowościowe i polityka etniczna państw(opracował dr hab. Walenty Baluk, prof.)

Literatura:

K. Pudło, Studia i szkice z dziejów najnowszych politologii i socjologii, pod red. R. Gellesa i M. Wolańskiego, Wrocław 1994;

W. Żelazny, Etniczność. Ład-Konflikt-Sprawiedliwość, Poznań 2006.


Relacje mi dzy wi kszo ci a mniejszo ci
Relacje między większością a mniejszością:

1)      stan wrogości (przeciwko sobie);

2)      stan wzajemnej tolerancji i życzliwości;

3) stany pośrednie: izolacji; obojętności; negacji; współpraca z konieczności.


Typologia stosunk w narodowo ciowych
Typologia stosunków narodowościowych:

1) Stosunki interetniczne w systemie niedemokratycznym:

- kolonializm wewnętrzny i zewnętrzny,

- dyskryminacja większości przez mniejszość,

- dyskryminowana mniejszość dąży do odwrócenia statusów;

- pluralizm w nierówności (apartheid);

- demokratycznie wybrana większość pozbawia wszelkich praw mniejszość.


2) Mieszany typ stosunków interetnicznych(większość i mniejszość przy pomocy środków demokratycznych i niedemokratycznych dążą do wyeliminowania źródeł napięć):

a)likwidacja mniejszości przez dobrowolną ugodę większości i mniejszości (dobrowolna asymilacja mniejszości, dobrowolne przesiedlenie się mniejszości);

b)  działania inicjowane przez większość:

- asymilacja pod naciskiem administracyjnym (kwestionowana);

-   asymilacja pod naciskiem ekonomicznym (niekwestionowana);

-   przesiedlenia przymusowe;

-   eksterminacja.

c)    działania inicjowane przez mniejszość:

-     utworzenie własnego państwa;

-     uzyskanie korekty granicy na rzecz innego państwa;

-    uzyskanie autonomii;

- maksymalne utrzymanie odrębności mniejszości w istniejących warunkach politycznych.


3) Poszanowanie państwowego status quo:

a)     pluralizm w równości (autonomia kulturalna);

b)     inne formy pluralizmu stosunków etnicznych:

- quota system (przyznanie na zasadach proporcjonalnych miejsc mniejszości we władzach);

-    respektowania praw mniejszości w ramach ogólnie obowiązujących praw człowieka;

-     ustanowienie więzi ogólniejszych (np. wspólnota obywatelska);

zbudowanie z większości i mniejszości nowego narodu (koncepcja „the new nation”).


Polityczne czynniki wp ywaj ce na stosunki narodowo ciowe
Polityczne czynniki wpływające na stosunki narodowościowe:

1) mniejszości za którymi nikt nie stoi i mniejszości za którymi stoi naród państwowy albo słabszy od większości w państwie, albo silniejszy;

2) narodowości, które posiadają możliwość nacisku ekonomicznego i informacyjnego;

3) narodowości, które dysponują lub nie dysponują argumentem moralnym do danego terytorium (np. autochtoni);

4) działanie w konfliktach, które mają charakter ofensywny lub tylko kontrofensywy;

5) odpowiedzialność za los mniejszości tym większy, im bardziej ich przybycie wiązało się z interesem, a nawet naciskiem większości.


Polityka etniczna pa stw
Polityka etniczna państw narodowościowe:

Polityka etniczna państw – wielostronne działania centralnych ośrodków kierowniczych państw wobec mniejszości narodowych i etnicznych, zmierzających do realizacji wobec nich określonych koncepcji na danym etapie rozwoju państwa. Polityka ta określa okresowe lub stałe ich statusy przez akty normatywne i organy uprawnione do podejmowania wobec nich decyzji stanowiących, regulujących całokształt życia zbiorowego etnicznych społeczności mniejszościowych w społeczeństwie globalnym państwa (K. Pudło).


Definicje polityki etnicznej w elaznego
Definicje polityki etnicznej (W. Żelaznego) narodowościowe:

Etnopolityka – dyscyplina prowadząca studia nad stosunkami, które zachodzą między systemami etnicznymi a systemami politycznymi, innymi słowy - między etnosami a państwem i odwrotnie.

Polityka etniczna – praktyka polityczna, jaką stosują państwa wobec mniejszości i grup etnicznych.


Elementy polityki etnicznej w baluk
Elementy polityki etnicznej (W. Baluk) narodowościowe:

 • Koncepcje polityki etnicznej

 • Podstawy prawne, w tym status prawny grup;

 • Podstawy instytucjonalne;

 • Praktyka polityczna


Czynniki wewn trzne wp ywaj ce na polityk etniczn
Czynniki wewnętrzne wpływające na politykę etniczną: narodowościowe:

1) liczba i liczebność grup etnicznych;

2) czas i okoliczności przybycia;

3) okres zamieszkania w państwie;

4) posiadanie własnych organizacji państwowych;

5) odległość od własnych organizacji państwowych;

6) pozytywne lub negatywne stereotypy o danej grupie etnicznej;

7) pozycja społeczno-polityczna danej grupy etnicznej (lub jej przedstawicieli);

8) lojalność.


Czynniki zewn trzne wp ywaj ce na polityk etniczn
Czynniki zewnętrzne wpływające narodowościowe:na politykę etniczną:

1) polityczna i gospodarcza pozycja państwa;

2) zewnętrzny wpływ na poszczególne grupy etniczne;

3) układy bilateralne dotyczące mniejszości narodowych;

4) porozumienia globalne lub regionalne wobec mniejszości narodowych i etnicznych.


Elementy polityki etnicznej
Elementy polityki etnicznej: narodowościowe:

1) asymilacja:

-         dobrowolna;

-         wymuszona (dyskryminacja).

2) segregacja ludności ze względu na cechy antropologiczne i etniczno-kulturowe.

3) preferencja ślubów mieszanych.

4) polityczna i ekonomiczna izolacja.

5) eliminacja społeczności etnicznych:

-         przesiedlenia;

-         deportacje;

-         wymuszenie emigracji;

-         czystki etniczne;

- eksterminacja biologiczna.


Polityka etniczna państwa obejmuje: narodowościowe:Polityka etniczna nie jest tylko i wyłącznie polityką wobec mniejszości narodowych i etnicznych, ponieważ państwa w mniejszym bądź większym zakresie prowadzą także politykę wspierania narodu tytularnego, mieszkającego w kraju i za granicą (W. Baluk).

 • Naród tytularny;

 • Mniejszości narodowe i etniczne;

 • Diasporę

 • Migrantów


Polityzacja etniczno ci j rotschilda
Polityzacja etniczności (J.Rotschilda) narodowościowe:

 • Uświadomienie wspólnocie etnicznej możliwość wykorzystania polityki do utrwalenia własnych wartości i kultury etnicznej

 • Stymulowanie zainteresowania grup własną odmiennością

 • Mobilizacja etniczności

 • Kierowanie zachowaniem politycznym grupy etnicznej


Typologia polityki etnicznej w elaznego
Typologia polityki etnicznej W. Żelaznego narodowościowe:

Manipulacje etniczne

 • divide et impera (skłócanie grup etnicznych, celem łatwiejszego panowania nad nimi)

 • manipulacja danymi (dostarczanie fałszywych, kłamliwych danych)

  - zmiana nazw i pojęć, celem doprowadzenia do wynaradawiania


Zbrodnie etniczne mi kkie etnocyd
Zbrodnie etniczne „miękkie” (etnocyd) narodowościowe:

Etnocyd (R. Jaulin) – całość technik i metod, które bez konieczności fizycznego unicestwienia danej populacji, w jej środowisku naturalnym, mogą doprowadzić do wykorzenienia jej kultury i języka, zamieniając ją na kulturę i język zdobywców.

Etnocyd (R. Breton) – proces świadomie i planowo przeprowadzanych akcji wynaradawiania.

Przykład: wynaradawianie Bretończyków we Francji. Politykę wynaradawiania mniejszości Francja prowadzi od czasów rewolucji (1789).


Zbrodnie etniczne po rednie
Zbrodnie etniczne pośrednie narodowościowe:

Zbrodnie etniczne znajdujące się pomiędzy

zbrodniami „miękkimi” a „twardymi”

 • Segregacja rasowa;

 • Propaganda rasizmu czy nacjonalizmu


Zbrodnie etniczne twarde etnozag ada
Zbrodnie etniczne „twarde” (etnozagłada) narodowościowe:

 • Zbrodnie gwałtu

 • Zbrodnie ekonomiczne

 • Zbrodnie biologiczne

 • Zbrodnie koncentracji i izolacji ludności

 • Transfer i wymiana ludności

 • Eksterminacja selektywna lub całkowita

 • Deportacje


Zbrodnie gwa tu
Zbrodnie gwałtu narodowościowe:

 • Gwałt jako środek motywacji walki

 • Gwałt jako cel ekonomiczny(kobiety- niewolnice seksualne zdobywające środki)

 • Gwałt jako aneksja(zaznaczenie swojej obecności na danym terytorium)

 • Gwałt jako czystka etniczna (zohydzić życie danej zbiorowości na danym terytorium)

  Przykłady: b. Jugosławia, Rwanda, Algieria, Timor, Angola, Indonezja, Kongo, Czeczenia i inne.


Zbrodnie ekonomiczne
Zbrodnie ekonomiczne narodowościowe:

Zniszczenie żywotnego środowiska

naturalnego grup etnicznych

(celowe skażenie środowiska naturalnego, niszczenie

pastwisk, łowisk, stad bydła)

Przykład: Podbój Indian przez białych w Ameryce Połnocnej


Zbrodnie biologiczne
Zbrodnie biologiczne narodowościowe:

Celem takiej polityki jest zmniejszenie

populacji danej grupy etnicznej, dokonywanej

za pomocą rozdzielenia rodzin bądź

sterylizacji.

Przykład: Australia i Ameryka Południowa


Transfer i wymiana ludno ci
Transfer i wymiana ludności narodowościowe:

Planowany sposób przemieszania ludności w celu

pokrywania się jednostek politycznych i etnicznych.

Wymiana była narzucana przez społeczność

międzynarodową i odbywała się za zgodą państw.

Przykłady:

W wyniku I w. ś. 300 tys. Niemców i 300 tys. Węgrów.

Wymiana ludności pomiędzy Polską a ZSRR po zakończeniu II w. ś.


Zbrodnie izolacji i koncentracji ludno ci
Zbrodnie izolacji i koncentracji ludności narodowościowe:

Celem takiej polityki nie jest zabójstwo a jedynie

izolacja ludności. Jednak metody zarządzania tymi

obozami prowadzą do wyniszczenia części ludności

w skutek głodu i chorób bądź pracy niewolniczej.

Przykłady: Hiszpanie na Kubie (1895-1898); Brytyjczycy wobec

Afrykanerów (1899-1902); rząd Vichy dla Cyganów i Żydów (1941);

Francja wobec arabskich zwolenników Algierii (1962-1968); PRL obóz w

Jaworznie (Ukraińcy i Łemkowie); Rosyjskie obozy w Inguszetii dla

Czeczenów.


Eksterminacje ca kowite b d selektywne
Eksterminacje całkowite bądź selektywne narodowościowe:

Planowana zagłada całego narodu bądź jego

części.

Przykłady eksterminacji całkowitej:

ludobójstwo Ormian (1915-1916); zagłada Żydów

i Cyganów (II w. ś.)

Przykłady eksterminacji selektywnej:

zbrodnia katyńska (NKWD, ZSRR)


Deportacje
Deportacje narodowościowe:

Wymuszone przesiedlenie ludności ze swej ojczyzny

w ramach państwa.

Przykłady deportacji w ZSRR:

Polaków (1936); Niemców (1941); Czeczenów (1943); Inguszów (1943); Karaczajów-Czerkiesów (1943); Kałmuków; Kabardyjczyków (1944); Tatarów krymskich (1944); Greków i Bułgarów (1949).


ad