slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan for sekvensen: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan for sekvensen:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Plan for sekvensen: - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

FAGKONFERANSEN 2011 NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA) Toni Ring Bye Thorvald Tangjerd Abrahamsen. Plan for sekvensen:. Kort om NAV SYA og de ulike målgruppene Metodisk tilnærming til arbeidsevneutredning Hva bør en Avklaring innebære (og hvorfor)?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Plan for sekvensen:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FAGKONFERANSEN 2011NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA) Toni Ring ByeThorvald Tangjerd Abrahamsen

plan for sekvensen
Plan for sekvensen:

Kort om NAV SYA og de ulike målgruppene

Metodisk tilnærming til arbeidsevneutredning

Hva bør en Avklaring innebære (og hvorfor)?

Systematisk Individuell Arbeidsevneutredning

m lgrupper ved sya
Målgrupper ved SYA
 • Søkere som tas inn til SYA er utredet for:
 • Hørsel
 • Syn
 • Medfødt eller ervervet hjerneskade
 • I tillegg utreder vi arbeidsevnen til yrkeshemmede med særskilte behov i Oslo og Akershus – UTVEI-teamet
tilbudet ved sya
Tilbudet ved SYA
 • Arbeidsevneutredning
 • Yrkesveiledning
 • Skole – og studieveiledning
 • Utredning av behov for tilrettelegging og hjelpemidler
 • Bistå med utarbeidelse av handlingsplan under attføring
tilbudet ved sya forts
Tilbudet ved SYA forts.
 • Veilede NAV lokalt i enkeltsaker og generelt
 • Innsøking på bakgrunn av telefon eller e-post kontakt
 • Utredning på bakgrunn av bestilling fra NAV lokalt, samt foreliggende dokumentasjon (lege, spesialister, amb etc)
 • Rapport til NAV lokalt
 • Enkelte saker følges opp etter endt utredning
gap modellen
Gap-modellen

Individets ressurser og Muligheter Omgivelsenes krav og forventninger

barrierer

begrepsavklaring
Arbeidsevne:

Muligheten til å ta eller ha inntektsgivende arbeid

Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltagelse i dagliglivet

NAVs’ definisjon: Et resultat av relasjonen mellom den enkeltes ressurser og begrensninger på den ene siden, og omgivelsenes krav og forventninger på den andre siden

Begrepsavklaring
begrepsavklaring forts
Begrepsavklaring forts.
 • Arbeidsevnevurdering

En helhetsvurdering av personens samlede ressurser og barrierer sett i relasjon til krav og forventninger i omgivelsene.

 • Arbeidsevneutredning

Fremskaffer ny kunnskap. Hvilke faktorer styrker eller svekker arbeidsevnen? Hvilke muligheter foreligger?

metodisk tiln rming til arbeidsevneutredninger
Metodisk tilnærming til arbeidsevneutredninger

Hvorfor er det viktig å bruke en metodisk tilnærming?

 • Metode er et verktøy som man bruker ved innsamling og systematisering av kunnskap (jf. vitenskapelig metode, kvalitativ/kvantitativ)
 • Arbeidsevneutredning er skjønnsutøvelse
 • Bevissthet rundt metodisk jobbing, vil sikre grunnlaget for våre vurderinger, som igjen vil heve kvaliteten på arbeidsevneutredningen
prosessen ved arbeidsevneutredninger
Prosessen ved arbeidsevneutredninger
 • Definere og operasjonalisere problemstilling
 • Velge verktøy
 • Samle inn data
 • Analysere og tolke data
 • Utarbeide rapport.
innsamling av data metodetriangulering
Innsamling av data (Metodetriangulering)

Resultater av oppgaver

Observasjon Søkerens egenvurdering

(Gjennom logg, samtale og Intervju.)

metode arbeidsprosess
Metode/arbeidsprosess

Definisjon og operasjonalisering av problemstilling

Planlegging og rapportering

Introduksjon

Analyse og tolkning Utvelging av av data verktøy og

innsamling av data

kartlegging avklaring
Kartlegging ≠ Avklaring
 • En rekke aktører på markedet som kartlegger
 • Hva får man vite om arbeidsevnen gjennom kartleggingen?
 • Det viktigste i våre utredninger er UTPRØVINGEN
 • Hvordan reagerer kropp og sinn på fysisk og teoretisk arbeid? Og hvorfor? Og hva kan vi gjøre videre?
 • Uten utprøvingen ville utredningene bli en ren skrivebordsoperasjon uten relevans og kraft…
 • Hvem er avklaringene for?
hvem kan ta utpr vinger
Hvem kan ta utprøvinger?
 • Attføringsbedriftene utpeker seg som i særdeleshet det beste stedet for utprøving av arbeidsevne!
  • Lokaliteter
  • Oppgaver (som kan standardiseres)
  • Kompetent personale
 • NAV ønsker:
  • Raske avklaringer på 4 uker som norm
  • Kun unntaksvise forlengelser på 4 + 4 uker
 • Kan man på 4 uker få til en god Avklaring som inneholder utprøving?
hva skjer med nav sya
Hva skjer med NAV SYA?
 • Fra 1. mars ble vi:
  • NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Hvilke konsekvenser får dette?
 • Prosjekt: Systematisk Individuell Arbeidsevneavklaring (SIA)
 • Hensikten er å bidra til at gode arbeidsevneavklaringer kan foretas lokalt, uten at Kompetansesenteret er direkte involvert.
f lgende variabler vil v re aktuelle for arbeidsevneutredningen
Følgende variabler vil være aktuelle for arbeidsevneutredningen:
 • a) Ferdighetsvurderinger (Oppgaver og samtaler)
  • Konsentrasjon, Utholdenhet (korttids), Nøyaktighet, Kunnskaper, Ferdigheter, Motorikk etc
 • b) Fysiologiske forutsetninger (Observasjon og samtaler)
  • Bevegelighet, Utholdenhet, Pausebehov, Fysiske/kroppslige endringer, Humørendringer, Endring i psykiske balanse, Imøtekommenhet, Slitenhet etc
 • c) Egenvurdering ( Innspill og samtaler)
  • Egen opplevelse av Oppgavegjennomføring og ”Observasjoner”
  • Log-bok, Interesser, Holdninger, Smerter, Løsningsforslag
 • Utvei-metode og metodetriangulering vil være bærende prinsipp for veiledningen/utredningen
et skissert mulig samarbeid med attf ringsbedriftene
Et skissert mulig samarbeid med attføringsbedriftene
 • ”SYA”/Kompetansesenteret(KS) vil kunne forestå opplæring/veiledning av bedriftens veiledere/konsulenter (på bedrifts eller sentralt nivå)
  • AMB ansatte vil etter opplæring enten ha bedre forutsetninger(argumentasjon) for å skrive en fyldig og god rapport eller ha bedre og mer gjennomtenkt begrunnelse for å henvise til en grundigere arbeidsevneutrednig ved Senteret
 • KS vil kunne faktisk bidra inn i pågående avklaringer/tiltak (rapporter) i amb/aps
  • Ved å komme til bedriften og bistå/teste i komplekse enkeltsaker
  • Inkludere KS uttalelser i rapport fra tiltaket
  • I noen tilfeller kan det kanskje etableres et samarbeid der rådgiver KS kan utføre lengre arbeidsevneutredninger på en amb
nsker noen v re med som pilot
Ønsker noen å være med som ”Pilot”?
 • Vi ønsker noen positive og velfungerende bedrifter, full av positive ansatte som co-piloter i prosjektet. Fortrinnsvis i Oslofjordregionen (eks Vestfold) .
 • Hva vil dette innebære for bedriftene?
  • aktiv deltakelse og påvirkning (les:jobbing) i prosjektet
  • Samarbeid, kompetanseutveksling med NAV SYA/KS både på systemnivå og i enkeltsaker.
  • Tilgang og opplæring i SYAs metodiske tilnærming til arbeidsevneutredning
  • Kontakt:
  • Toni.Ring.Bye@nav.no
  • thorvald.abrahamsen@nav.no (permisj. til->06.06.11)
  • Eller la kontakten gå via Paal Haavorsen