metodini rekomendacij kaip takoti geresn mokyklos lankym projekto pristatymas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODINIŲ REKOMENDACIJŲ KAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄ PROJEKTO PRISTATYMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODINIŲ REKOMENDACIJŲ KAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄ PROJEKTO PRISTATYMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

METODINIŲ REKOMENDACIJŲ KAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄ PROJEKTO PRISTATYMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

METODINIŲ REKOMENDACIJŲ KAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄ PROJEKTO PRISTATYMAS. I ngrida K rikštaponienė , Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja. Mokyklos nelankymas- socialinė problema, reikalaujanti sisteminio sprendimo. Tyrimas. Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

METODINIŲ REKOMENDACIJŲ KAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄ PROJEKTO PRISTATYMAS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodini rekomendacij kaip takoti geresn mokyklos lankym projekto pristatymas
METODINIŲ REKOMENDACIJŲKAIP ĮTAKOTI GERESNĮ MOKYKLOS LANKYMĄPROJEKTO PRISTATYMAS

Ingrida Krikštaponienė,

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja

tyrimas pagrindin s mokyklos nelankymo prie astys
Tyrimas. Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys

Tyrimo imtis: rajono mokyklų 8-9 klasės.

Tyrimu nustatytos pagrindinės pamokų nelankymo priežastys:

 • nenoras mokytis, motyvacijos stoka;
 • didelis mokymosi krūvis, sudėtingas mokymosi turinys;
 • neigiama draugų įtaka;
 • nesutarimai su mokytojais;
 • psichologinės;
 • socialinės.
tyrimas pagrindin s mokyklos nelankymo prie astys1
Tyrimas. Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys

Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad dauguma moksleivių mano mokyklos nelankymo problemas galį išspręsti patys.

kaip takoti geresn pamok lankym
Kaip įtakoti geresnį pamokų lankymą?

Intervencijos (taikymo aspektu) prieš mokyklos nelankymą gali būti dvejopos:

 • Ankstyvosios prevencinio pobūdžio (siekiant užkirsti kelią vaikų nenorui eiti į mokyklą ar pamokų praleidinėjimui).

2. Tikslinės(jas būtina diegti sistemiškai, ypatingą dėmesį skiriant mokiniams, praleidusiems daugiausiai nepateisintų pamokų).

pagalbos mokiniui tinklas
Pagalbos mokiniui tinklas

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad mokiniui padėti įveikti šias problemas gali tik sistemingai teikiama pagalba vidiniu ir išoriniu lygmenimis, t.y. sukuriant veiksmingą pagalbos tinklą.

pamok lankomumo gerinimas sisteminiu po i riu
Pamokų lankomumo gerinimas - sisteminiu požiūriu

SVARBU:

 • Nedelsiant reaguoti į kiekvieno vaiko problemą;
 • aiškintis kiekvieno vaiko mokymosi sunkumų ar netinkamo elgesio priežastis;
 • vykdyti praleistų pamokų apskaitą (mokyklos vidaus ir savivaldybės lygmenimis);
 • taikyti komandinio darbo principus sprendžiant vaikų problemas;
 • susitarti, kokios pamokos laikomos nepateisinamomis;
 • įtraukti tėvus į vaiko problemos sprendimą, teikti jiems pedagoginę, socialinę, psichologinę ar kt. pagalbą;
 • Susitarti dėl vidinio (institucinio) lygmens tinklo ir išorinio (savivaldybės) lygmens tinklo komandos funkcijų, darbo organizavimo tvarkos.
tvarkos apra as
Tvarkos aprašas

Susitarimo rezultate parengtas ir taikomas

„MOKSLEIVIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS“

PRALEISTŲ PAMOKŲ GALUTINĖ STATISTUNĖ SUVESTINĖ

ppt specialist rekomendacijos d l individualios pagalbos vaikui teikimo
PPT specialistų rekomendacijos dėl individualios pagalbos vaikui teikimo

Taikyti mokinio akademinio atsilikimo šalinimo formas ir metodus:

 • rengti individualius mokymo(si) planus ar modulius vaikams, neturintiems mokymosi motyvacijos,;
 • siūlyti pagalbą mokantis, ruošiant namų darbus.

Taikyti netinkamo elgesio valdymo sistemą:

 • drausminti netinkamai besielgiančius klasės lyderius;
 • pagyrimus vertinti balais;
 • pastebėti ir skatinti tylius mokinius;
 • viešai teikti padėkas ar pažymėjimus;
 • suteikti vaikams kuo daugiau atsakomybės (skirti budėtojais, pasiuntiniais);
 • sukurti savanorišką bendraamžių pagalbos tinklą (vyresnių, geriau besimokančių mokinių).
ppt specialist rekomendacijos d l individualios pagalbos vaikui teikimo1
PPT specialistų rekomendacijos dėl individualios pagalbos vaikui teikimo

Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais:

 • vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;
 • inicijuoti mokinių - tėvų (globėjų, rūpintojų) - mokytojų partnerystės grupių kūrimą.
 • Pedagogams tobulinti kvalifikaciją, taikyti įvairias užimtumo formas:
 • Tobulinti pedagogų, pagalbos specialistų kvalifikaciją;
 • Rengti grupinius užsiėmimus rizikos grupės vaikams (socialinių įgūdžių formavimui).
 • Steigti užimtumo grupes.
 • Vykdyti prevencijos programas (ypač patyčių).
individualios pagalbos mokiniui planavimas
Individualios pagalbos mokiniui planavimas

Pagalbos mokiniui plano sudedamosios dalys:

 • tikslai ir uždaviniai;
 • pagalbos teikimo veiklos;
 • numatomi galimi trukdžiai bei priemonės jiems įveikti;
 • numatoma pagalba, reikalinga (savivaldybės) lygmens tinklo komandos;
 • parengiamas stebėsenos mechanizmas, sėkmių ir nesėkmių vertinimas, plano koregavimas;
 • planuojamos kiekvieno pagalbos specialisto ir klasės auklėtojo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos per numatytą laiką (rekomenduotina per dvi savaites);
 • pagalbos mokiniui plano derinimas su mokiniu, jo tėvais bei mokytojais.
 • pasirašomos trišalės sutartys, kuriose nurodomos visų šalių pareigos, teisės ir atsakomybės konkrečiam laikotarpiui.
modelyje aptarta efektyvaus administravimo svarba
Modelyje aptarta efektyvaus administravimo svarba

Vienas iš prioritetinių veiksnių, padedančių užkirsti kelią mokyklos nelankymui bei užtikrinti veiksmingos pagalbos vaikui teikimą, - mokyklos lankomumo politika.

Svarbus mokyklos vadovo požiūris į problemą ir tinkamas jos administravimas.

baigiamosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos

Teorinės literatūros analizė ir praktiniai pavyzdžiai leidžia manyti, kad, patobulinus administracinius procesus:

 • planavimą;
 • apskaitą ir registravimą;
 • pagalbos mokyklos nelankantiems mokiniams teikimą;
 • efektyvinant bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikų tėvais, su išorinio tinklo socialiniais partneriais ir kt.);
 • Efektyvinant kontrolę

galima sumažinti mokyklos nelankymo problemos apimtį.