Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EUROPOS SĄJUNGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EUROPOS SĄJUNGA

EUROPOS SĄJUNGA

387 Views Download Presentation
Download Presentation

EUROPOS SĄJUNGA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EUROPOS SĄJUNGA K u r k i m e a t e i t į d r a u g e ! Neformalaus mokymosisistemos plėtraŠiaulių universiteto gimnazijoje,diegiant inovatyviusmokymo(si) metodus„Mažajame universitete” ŠUG vykdomo projekto rezultatų pristatymas:

 2. EUROPOS SĄJUNGA Pagrindiniai duomenys (1): • 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumentas; • II prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“; • 2.4. priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“; • 4 veiklos sritis „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas“.

 3. EUROPOS SĄJUNGA Pagrindiniai duomenys (2): • Pradžia: 2006-05-10 pasirašyta sutartis su PF ESF agentūra ir ŠMM; • Pabaiga: 2008-01-31; • Trukmė: 21 mėnuo (+ 4 mėn. veiklų ir ataskaitų užbaigimui); • Įgyvendinimo vieta: ŠU gimnazija, Šiaulių regionas; • Vertė: 345 598 Lt.

 4. EUROPOS SĄJUNGA Projektoadministravimo grupė: • Vadovė – Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė; • Vyr. finansininkė – Janina Saponkienė; • Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą – Giedrė Brazlauskaitė;

 5. EUROPOS SĄJUNGA Projektovykdymo grupė: • Valdymo grupės pirmininkas – Juvitas Giniotis; • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Vytautas Karpis.

 6. EUROPOS SĄJUNGA Projekto tikslas: Tapti bendruomenės švietimo centru, kurio veikloje gali dalyvauti regiono gyventojai, sudarant sąlygas norintiems pagilinti žinias ir/ar sumažinti mokėjimo spragas.

 7. EUROPOS SĄJUNGA Projektouždaviniai: • Sudaryti sąlygas „iškritusiems“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos asmenims įgyti bendrųjų gebėjimų, būtinų įsitvirtinant darbo rinkoje (formalaus mokymosi sistemoje); • sudaryti sąlygas gabiems, itin gabiems ir mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams įgyti tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių, gebėjimų, kurių jie neturi galimybės įgyti įprastų pamokų metu bei pagilinti turimas žinias; • sudaryti sąlygas, mokiniams, patiriantiems mokymosi nesėkmę, sumažinti mokymosi spragas, iki jiems „iškrintant“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos.

 8. EUROPOS SĄJUNGA Asmenys„iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos: • tai jaunimas, „iškritęs“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos; • tai suaugusieji, „iškritę“ iš nuosekliojo mokymosi sistemos. • vaikai ir suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, taip pat mokiniai ir studentai, „iškritę“ iš profesinio mokymo įstaigų, mokslo ir studijų įstaigų ir neįgiję kvalifikacijos, reikalingos patekti į darbo rinką.

 9. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: • įsteigtos 4 naujos „Mažojo universiteto“ mokyklos: Istorijos ir politologijos, Kalbų, Biologijos, Kūno kultūros; • suorganizuota 360 paskaitų: 2006 09.01-12.31 m. 120 paskaitų, 2007 03.01-05.31 m. 240 paskaitų. • įdarbinti 24 asmenys; • apmokyta 600 asmenų.

 10. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 09.01-12.31 mokymus vykdė: • Aurelija Alijošienė (menų mokykla), • Virgilija Vasiliauskienė (menų mokykla), • Birutė Kisielienė (istorijos ir politologijos mokykla), • Birutė Starkuvienė (biologijos mokykla), • Danguolė Meškaitė (biologijos mokykla), • Dalia Užkuraitienė (fizikos ir astronomijos mokykla), • Laima Morkuvienė (matematikos mokykla), • Laima Pučkuvienė (kalbų mokykla), • Mindaugas Dambrauskas (kalbų mokykla), • Regina Murnikova (kalbų mokykla), • Rita Streikuvienė (lituanistikos mokykla), • Virginija Balčiūnienė (lituanistikos mokykla).

 11. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Menų mokykloje : • Aurelija Alijošienė, • Kęstutis Stoškus, • Reda Uogintienė.

 12. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Lituanistikos mokykloje: • Regina Gorskienė, • Virginija Balčiūnienė, • Džiuljeta Maskuliūnienė.

 13. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Fizikos ir astronomijos mokykloje: • Dalia Užkuraitienė, • Vacys Jankus, • Janė Ščiukaitė.

 14. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Kalbų mokykloje: • Janina Vaitkienė, • Laima Pučkuvienė, • Reda Baranauskienė.

 15. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Matematikos mokykloje: • Laima Morkuvienė, • Jonas Petersonas, • Zita Tamašauskienė.

 16. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Biologijos mokykloje: • Birutė Starkuvienė, • Danguolė Meškaitė, • Ingrida Šaulienė.

 17. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2006 10.01-12.15 mokymo programas rengė Istorijos ir politologijos mokykloje: • Birutė Kisielienė, • Irena Jakubauskienė, • Arūnas Gumuliauskas.

 18. EUROPOS SĄJUNGA Projektotiesioginiai pasiekimai: 2007 03.01-05.31 mokymus vykdė: • Biologijos – Danguolė Meškaitė, Birutė Starkuvienė. • Fizikos ir astronomijos – Dalia Užkuraitienė, Vacys Jankus. • Istorijos ir politologijos – Irena Jakubauskienė, Birutė Kisielienė. • Kalbų – Regina Murnikova, Lena Vladimirova, Diana Starkienė. • Lituanistikos – Rita Streikuvienė, Vida Balčiūnienė, Irena Kruopienė. • Matematikos – Laima Morkuvienė, Lina Jankauskienė. • Menų – Aurelija Alijošienė, Virgilija Vasiliauskienė, Kęstutis Stoškus. • Kūno kultūros mokykloje – Bronius Starkus.

 19. EUROPOS SĄJUNGA K u r k i m e a t e i t į d r a u g e ! Ačiū už dėmesįir sėkmės Jums darbuose ! Parengė Aida Striaukaitė - Gumuliauskienė