Bendra statistika - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bendra statistika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bendra statistika

play fullscreen
1 / 20
Bendra statistika
193 Views
Download Presentation
hashim
Download Presentation

Bendra statistika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos2013 m. veiklosataskaitaMokyklos direktorė: Veslava VoiničBezdonys, 2014 sausis

 2. Bendra statistika Mokyklos adresas: Bezdonių mstl., Statybininkų g. 4 Vilniaus rajonas, LT-15202. Veiklosrūšys: pradinis, pagrindinis, vidurinisugdymas. Mokiniusmaitina VŠĮ „Giandus“. Mokykladalyvaujaprogramose ”Pienasvaikams” ir “Vaisiaimokykloms”. 1- 4 klasiųmokiniaigaunapienoproduktųbeivaisiųarbadaržovių. Programoskoordinatorė – Regina Dubicka. Į mokykląiratgalmokiniaipavežemiVilniausrajonoautobusųparkotransportubei UAB “Specinija” mikroautobusu. Mokiniai, mokytojai: • 2013 m.pabaigojebuvo sukomplektuota 12 klasių komplektų, mokėsi 123 mokiniai; • administracija - 4; mokytojai - 20; psichologas – 1; logopedas – 1; mokytojo padėjėjas – 1; • 10 -nepedagoginiaidarbuotojai

 3. Ugdyme dalyvauja tarybos, darbo grupės: • Mokyklos taryba – F. Jankovska • Mokinių taryba – E. Klimaševskaja • Mokytojų taryba – V. Voinič • Darbas su tėvais – V. Voinič • Direkciniai pasitarimai – V. Voinič • Metodinė taryba – I. Kondratovič • Vaiko gerovės komisija – L. Gajevska • Bibliotekos – skaityklos veikla – J. Šimanec, R. Dubicka • Profesinio orientavimo darbo grupės veikla – L. Gajevska • Mokyklos psichologo veikla – I. Lučinska • Logopėdė – A. Grebneva • Ugdomosios veiklos priežiūra – V. Voinič, L. Gajevska • Ūkinė – finansinė veikla – I. Savel • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas – L. Gajevska

 4. 2013 M. PRIORITETAI PRIORITETAI: 1. Saugi mokykla – saugus ir sveikas vaikas. 2. Savarankiškumas priimant sprendimus ir kiekvieno atsakomybė juos įgyvendinant. 3. Mokytojų tobulėjimas. TIKSLAI:  1. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, saugios gyvensenos įgūdžių formavimas. 2. Ugdymo(si) procesą orientuoti  į vaiko sėkmę. 3. Tobulinti pamokos vadybą .

 5. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 2012 m. Pagalba buvo teikiama 9 mokiniams – 6,9 proc. Su mokiniais dirbo: psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas. Logopedas pradėjo dirbti nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio. 2013 m. Pagalba buvo teikiama 8 mokiniams – 6,4 proc.

 6. Dalyvavimas programose ”Pienas vaikams” “Vaisiai mokykloms” “Drąsinkime ateitį” „ Olweus“

 7. Mokinių skaičius palyginus su 2012 m. sumažėjo 5 mokiniais

 8. Mokyklos socialinis kontekstas • Nėra vaikų likusių be tėvų globos • Vaikai iš socialiai remtinų šeimų 2011 m. 2012 m. 2013 m. 93 77 56 • Vaikai, augantys nepilnose šeimose 2011 m. 2012 m. 2013 m. 30 22 21

 9. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, rezultatai

 10. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

 11. Tolimesnė abiturientų veikla

 12. Mokytojų kvalifikacija

 13. Kvalifikacijos tobulinimas • 2011 m. - 5 ir daugiau dienų tobulino savo kvalifikacija 34,8 proc. pedagogų • 2012 m. - 5 ir daugiau dienų tobulino savo kvalifikacija 66,7 proc. pedagogų • 2013 m. – 5 ir daugiau dienų tobulino savo kvalifikacija 84 proc. pedagogų 17,3 proc.padaugėjo pedagogų aktyviai tobulinančių savo kvalifikaciją

 14. Pedagogų kvalifikacija:

 15. Projektinė veikla Tarptautiniai projektai: “Szkoła liderów polonijnych“. Edukacinė stovyklaLenkijos mieste Vroclav. 9-10 klasė. – T. Božerocki, E. Karpovič Teatrų festivalis – edukacinė stovykla. Vloclavo mieste (Lenkija). Dramos būrelio „Skrzat“ dalyviai. E. Klimaševska, I. Lavrinovič Žurnalistų stovykla Varšuvoje (Lenkija). Konkurso nugalėtojai: V. Baran, E. Batušan Respublikiniai: Vilniaus rajono Vaikų socializacijos programos projektas „Paukšteliai”. Maisto banko programa „Sveikatiada“. Lenkijos Respublikos ambasados projektas „ Akcja sprzątania cmentarzy Wileńszczyzny“. „Tautų tiltas“ – tarpmokyklinis projektas. Tarpmokyklinis projektas skirtas Juliano Tuvimo kūrybai. 1-4 klasės. „ Olweus“ programa Tarpmokyklinis projektas “Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. 1- 4 klasės.

 16. Mokinių pasiekimai, dalyvavimas konkursuose Berniukų komanda – D. Dubicki, D. Jankovski, E. Lisovski, A. Borunov laimėjo I -ąją vietą vidurinių mokyklų ir gimnazijų stalo teniso zoninėse varžybose ir pateko į finalinės varžybas. – mokytojas G. Ravdo Mergaičių komanda: Elmira Cmokunova, 10 kl.; Eva Tomaševič,11 kl.; Agnieška Cmokunova, 12 kl. rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2012-2013 m.m. mokinių olimpinio festivalio slidinėjimo varžybose užėmė I vieta. – mokytojas G. Ravdo Berniukų komanda: Jaroslav Jankovski 9 kl.; Daniel Dubicki 9 kl.; Daniel Jankovski 10 kl. Artur Lapajev 10 kl. - užėmė IV vietą slidinėjimo varžybose. – mokytojas G. Ravdo K. Jankovska (7 kl.) tarptautiniame informatikos ir informacinių technologijų konkurse “Bebras 2013″ laimėjo 21 vietą. K. Ravluškievič, M. Fronska (5 kl.), R. Kovalevski (6 kl.), K. Jankovska, E. Grigorovič (7 kl.), A. Dubickij, D. Gudanec (8 kl.), E. Batušan, V. Baran (10 kl.), E. Bžezinski, D. Jankovski (11 kl.)  tarptautiniame informatikos ir informacinių technologijų konkurse “Bebras 2013″ pateko į 30 geriausių Vilniaus rajone. Mokytoja R. Dubicka V. Baran (10 kl.) rašybos konkurse “Raštingiausias mokinys”, kurį kasmet organizuoja Lenkų mokyklų mokytojų sąjunga “Macierz Szkolna”, gavo apdovanojimą (mokytoja Ana Maciulevič). 4 mokiniai pateko į 50 – uką geriausiųjų Lietuvoje matematikos konkurse „Kengūra“. Mokyoja H. Savel

 17. Mokinių pasiekimai, dalyvavimas konkursuose • Barbarą Prokopovič, 12 klasės mokinė, Rajoninėje Lenkų Kalbos ir Literatūros olimpiadoje gavo padėkos raštą, pateko į respublikinį etapą. – Mokytoja E. Klimaševska • Piešinių konkurse “Mes prieš narkotikus”, kurį organizavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas ir Švietimo skyrius E. Šteinaitė užėmė  III vietą, A. Asimovič bei V. Jurgelianec gavo padėkos raštus. – Mokytoja V. Voinič • Choras „NUTA“ buvo apdovanuotas už gerą pasirodymą Menų festyvaluje. Mokytoja O. Krasodomska • 5-6 klasių mokinių komanda dalyvavo rajoniniame konkurse “Sveikuolių sveikuoliai” . – mokytoja E. Karpovič • Dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. – mokytojai R. Urbanovič, T. Božerocki • Dalyvavome akcijoje „Darom MOKYKLA 2013 “. – mokytojos E. Verkovska, E. Karpovič • Dalyvavome akcijoje EKO savaitė. - mokytoja E. Karpovič • Dalyvavome akcijoje „Knygų Kalėdos“. – mokytoja J. Šimanec • A. Kovalevska, 3 klasės mokinė laimėjo konkurse  „Mistrz Ortografii“ tarp Nemenčinės zonos 3-4 klasių mokinių. – Mokytoja H. Šapelienė • V. Baran ir E. Batušan laimėjo žurnalistų konkurse ,,Parodyk kaip yra”, kurį organizavo Lenkijos fondas ,,Nowe media”. Lapkričio 18-22 d. dalyvavo Varšuvoje žurnalistų stovykloje. mokytoja Ana Maciulevič. • A. Kovalevska (4 kl.) skaitovų konkurse “Kresy 2013” laimėjo zoniniame konkurse ir rajone gavo padėką . - mokytoja Honorata Šapelienė. • V. Baran laimėjo literatūriniame konkurse „Aš ir Europa“. Dalyvavo ekskursijoje į Briuselį.

 18. 2013 M. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI Didžiausi mokyklos privalumai: • 1.Tėvų informavimas apie reikalavimus mokiniams. • 2. Profesinis orientavimas. • 3. Tėvų informavimas apie pagalbą teikiančius specialistus. • 4. Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems psichologinių problemų, organizavimas. • 5. Dėmesys mokinių kalbos kalbinio raštingumo ugdymui. • 6. Dėmesys matematinio ugdymo raštingumui ugdyti. • 7. Informavimas apie mokinių mokymosi rezultatus. • 8. Pilietiškumo ir patriotizmo ugdymas.

 19. 2013 M. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI Didžiausi mokyklos trūkumai: 1. Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio problemų, turinčių psichologinių sunkumų. 2. Darbas su gabiais mokiniais. 3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. 4. Vaikų, patirusių smurtą, depresiją, nepalankias sąlygas namuose, atpažinimas. 5. Mokinių savarankiškumo, atsakomybės, iniciatyvumo ugdymas. 6. Dėmesys mokymui kelti tikslus ir jų siekti. 7. Mokinių ugdymo rezultatų analizavimas. Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai: 1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokiniais turinčiais elgesio problemų bei mokinių tėvais. 2. Tobulinti pagalbos mokiniui specialistų darbą. 3. Tobulinti gabių mokinių ugdymą. 4. Skatinti mokinių norą domėtis kultūriniu bei politiniu gyvenimu. 5. Ugdyti mokinių savarankiškumą, atsakomybę.

 20. 2014 M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI PRIORITETAI : • Gabių mokinių ugdymas. • Pagalbos teikimo mokiniams, mokytojams bei tėvams tobulinimas. • Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje. TIKSLAI: • 1. Tobulinti gabių mokinių ugdymą. • 2. Ugdyti mokinių savarankiškumą, atsakomybę, iniciatyvumą. • 3. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokiniais turinčiais elgesio problemų bei mokinių tėvais. • 4. Išlikti mokykla, teikiančia vidurinį išsilavinimą. UŽDAVINIAI: • Gabių mokinių programos parengimas ir įgyvendinimas. • Organizuoti Karjeros planavimo savaites. • Dalyvauti Olweus programoje. • Spręsti mokinių nelankomumo problemą. • Pasirengti vidurinio ugdymo programos akreditavimui.