ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄ Pietarissa 9.11.2009 - PowerPoint PPT Presentation

rainer
energiakatselmusp iv pietarissa 9 11 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄ Pietarissa 9.11.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄ Pietarissa 9.11.2009

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄ Pietarissa 9.11.2009
92 Views
Download Presentation

ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄ Pietarissa 9.11.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ENERGIAKATSELMUSPÄIVÄPietarissa 9.11.2009 Hyviä käytäntöjä ja tuloksia Suomen energiakatselmusohjelmasta Seppo Silvonen, Head of Unit

  2. Miksi energiakatselmuksesta kannattaa puhua? • se on kuin terveystarkastus, joka kannattaa tehdä • ennen sairastumista ja joka täytyy tehdä, kun vaivoja • on ilmennyt - se on tehtävä määräajoin ja aina muutosten jälkeen - se on taloudellisesti järkevää - se edesauttaa energiankäytön tehostamisessa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Seppo Silvonen, Motiva Oy

  3. Energiansäästön ”ajovoimat” Aate/Järki – Markkinavoimat – Säädökset A/J M S M A/J S Seppo Silvonen, Motiva Oy

  4. Mitä energiakatselmuksen tekeminen edellyttää? • jos haluaa julkista tukea (40-50 %), täytyy hankkia • vaadittu pätevyys ja noudattaa kullekin katselmus- • menetelmää varten laadittuja suoritus- ja raportoin- • tiohjeita • asiakas on saatava vakuuttuneeksi saavutettavissa • olevasta hyödystä ja toimenpiteen kannattavuudesta - energiatehokkuussopimuksissa asetettua 9 %:n kansallista säästötavoitetta on vaikea saavuttaa ilman järjestelmällistä energiakatselmustoimintaa Seppo Silvonen, Motiva Oy

  5. Mitä energiakatselmuksen tekeminen maksaa? • energiakatselmuksen kustannuksille on asetettu • enimmäismäärä, jota vastaavasti valtion tuki voidaan • maksaa, esimerkiksi 10 000 m3:n toimistoraken- • nukselle 3880 euroa ja 100 000 m3:n toimisto- • rakennukselle 10350 euroa • energiakatselmuksen 2000 euron nettokustannukset • (10 000 m3)saadaan maksetuksi takaisin säästetyillä • 5000 kWh:n (0,5 kWh/m3, 1 %) lämmityskustannuk- • silla tai 2500 kWh:n (0,25 kWh/m3, 1 %) sähkön- • käyttökustannuksilla Seppo Silvonen, Motiva Oy

  6. Miksi energiakatselmus kannattaa tehdä? • se on kannattavaa • katselmuksen kustannukset säästetään, kun tehdään • toimenpiteitä, jotka eivät vaadi investointeja • investoinneilla, joiden takaisinmaksuaika on 2-3 vuotta, • saavutetaan 7-15 %:n energiansäästöt • se on tehtävä, jos energiansäästöön pyritään ESCO- • palvelua käyttäen - se on jatkossa entistä välttämättömämpää, kun ener- giankäyttöä pitää tehostaa 20 % ja kasvihuonekaasu- päästöjä vähentää 20 % vuoteen 2020 mennessä • se sisältää myös uusiutuvien energialähteiden käyttö- • mahdollisuuksien selvittämisen; myös erillinen katsel- • musmenetelmä tätä varten on kehitetty Seppo Silvonen, Motiva Oy