slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי PowerPoint Presentation
Download Presentation
מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28
raine

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי - PowerPoint PPT Presentation

167 Views
Download Presentation
מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי הרחבת יכולת ההכלה וקידום הלומדים במוסדות החינוך

 2. מודל ניהולי פדגוגי נתוני וועדות שילוב והשמה - החלטות 2010-2012 מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 3. מודל ניהולי פדגוגי מן הנתונים עולה... מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי • מוסדות חינוך מתקשים בהכלה של תלמידים עם מגוון צרכים. • חל גידול מתמשך במספר התלמידים המופנים לוועדות מתוקף חוק. • היחס בין מספר שעות השילוב למענים שצריך לתת, הולך וקטן עקב ריבוי זכאויות במסגרת תקציב נתון שאינו גדל.

 4. מודל ניהולי פדגוגי אתגר מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי • חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים יוכלו להמשיך ללמוד ולהתקדם במסגרות החינוך הרגילות. • מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים בחינוך הרגיל באופן שימנע הפנייה מהירה מדי של הלומדים למסגרות מיוחדות. • הפעלת מסגרות החינוך המיוחד לילדים הנזקקים לכך, לאחר שנבדק כי המענים המקצועיים שניתנו בחינוך הרגיל מחייבים למידה במסגרת מיוחדת.

 5. מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי מרכיבי הפתרון היבטים אירגוניים ומיחשוביים (בטווח בינוני-ארוך) היבטים תקציביים-כלכליים היבטים פדגוגיים ומנהליים

 6. היבטים פדגוגיים מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי • הגדרתו של יעד 12 כיעד בתכנית האסטרטגית- "שילובם של הלומדים בחינוך הרגיל , תוך הרחבת יכולת הכלתם, קידומם ומתן מענה מגוון בהיבטים שונים". מיעד זה תיגזרנה תכניות העבודה במעגלים השונים. • "הכשרת הלבבות" ובניית שותפויות - שינוי בתפיסות ועמדות, באמצעות תהליכי פיתוח מקצועי. • הרחבת תהליכי תמיכה של צוותים בין מקצועייםמורחבים בשותפות של ביה"ס, רשות ומחוז למתן מענים מקצועיים, לפני ההפניה לוועדה מתוקף חוק. • הדרכת הצוותים החינוכיים על ידי מומחים בתחום מיצוי האפשרויות בחינוך הרגיל ולפני ההפניה לוועדת השילוב.

 7. היבטים מנהליים מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי הבנייה של מנגנונים ניהוליים לתמיכה בתהליכים הפדגוגיים • תהליך מעוגן בלו"ז המתפרס על פני שנתיים לפחות , למיצוי תהליכים פדגוגיים, טרום וועדת השמה: • שנה למיצוי תהליכים טרום ועדת שילוב • שנה לתמיכה במסגרת תכנית השילוב • הגדרת תחנות בקרה לבדיקת מיצוי אפשרויות התמיכה בתלמיד על פי ההנחיות הפדגוגיות החדשות.

 8. היבטים תקציבים כלכליים מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 9. מודל ניהולי פדגוגי מיצוי אפשרויות בתוך ביה"ס מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי שנה שניה שנה ראשונה

 10. מיפוי ובניית תכנית התערבות אישית • איתור תלמידים מתקשים באמצעותמיפוי המתייחס לכלל התלמידים, (בכלים שונים ובראייה הוליסטית - מבדק קריאה א', ערכת מעקב, מבחן עמית, מפת התבוננות). • מיפוי המשאבים העומדים לרשות המוסד. • תכנון, בנייה ויישום של מהלכי התערבות אישיים, קבוצתיים וכיתתיים בהתייחס לצרכים ולמשאבי המוסד החינוכי והערכתם באופן דינאמי.

 11. תכנית התערבות במקרים מורכבים צוות בית ספרי בין מקצועי המתכנס אחת לשבועיים בביה"ס רכז חינוך חברתי יו"ר- מנהל פסיכולוג ביה"ס מורה שילוב מחנך רכז פדגוגי צוות בהובלת המנהל יועץ

 12. תכנון והפעלת תכניות התערבות נוספות • מתכנס על פי הצורך בביה"ס לאיגום משאבים חוץ בית ספריים רכז חינוך חברתי יו"ר- מנהל הורים מפקח כולל פסיכולוג ביה"ס נציג רווחה קב"ס רכז פדגוגי מורה שילוב נציג רשות צוות מורחב בהובלת המנהל מחנך יועץ

 13. תחנת תמיכה בקרה מס' 1 • המפקח יקיים דיון עם מנהל ביה"ס והצוות הבין מקצועי לוודא יישום ומיצוי של תכנית ההתערבות האישית והטיפול במקרים המורכבים (במסגרת הביקורים השוטפים של המפקח בבית הספר) • המפקח יאשר הפנייה לוועדת שילוב מוסדית רק לתלמידים עבורם מוצו כל האפשרויות.

 14. ועדה יישובית (פרטני) ברשות מנהל מחלקת חינוך ומפקח משה"ח ובהשתתפות מנהל ביה"ס וצוותו. הוועדה תכלול את בעלי התפקידים מוועדת ההתמדה היישובית ומוועדת השילוב היישובית. תוצאות אפשריות: • חזרה לבניית תכנית התערבות אחרת בביה"ס • העברה פדגוגית לבי"ס אחר • "אור ירוק" להפניה לוועדת השמה

 15. ועדה יישובית (מערכתי) ברשות מנהל מחלקת חינוך ומפקח משה"ח, הוועדה תכלול את בעלי התפקידים מוועדת ההתמדה היישובית ומוועדת השילוב היישובית ותדון בסוגיות הקשורות למערך היישובי ולקידום התלמידים המתקשים על פני הרצף , לרבות סוגיות התמדה והפנייה לוועדות על פי חוק. מטרת הועדה לגבש מדיניות יישובית על סמך נתונים וצרכים ולבדוק האם ניתן לצמצם גידול טבעי הנדרש מהצפי.

 16. מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 17. צוות מקצועי תומך = צומ"ת מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי טרום שילוב מתכנס אחת לחודש במתי"א / בשפ"ח מערך מתי"א תומך לגיל הרך יו"ר בשיתוף- מפקחת גנ"י ורכזת הגיל הרך ברשות שותפים : גננת, צוות בין מקצועי במתי"א, פסיכולוג, שותפים נוספים עפ"י עניין.

 18. מודל ניהולי פדגוגי מה נדרש? מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי מאיפה מתחילים?

 19. תשומות פדגוגיות - פיתוח מקצועי והדרכה מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי שעות הוראה בתחום: במסגרת המשאבים הקיימים:   • בלמידה דיפרנציאלית המשולבת בשגרת יום הלימודים • בשעות פיצול לכיתות א'-ב' (ראו ביעד 3 משימת חוק פיצול כיתות א'-ב' ) • בשעות הפרטניות במסגרת "אופק חדש" • בשעות טיפול בפרט (שח"ר) • בשעות אחרות: התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות רשותיות • במסגרות המשך: מיל"ת, קרב, מועדוניות, מרכזי ילדים, תכניות בקהילה, התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכניות תוספתיות של משרד החינוך ובעלויות תכנית החומש

 20. תשומות פדגוגיות - פיתוח מקצועי והדרכה מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי פיתוח מקצועי: עד לשנה"ל תשע"ה יוכשרו מפקחים, מנהלים, סגני מנהלים, יועצים ומורים במסגרות שונות בנושא הרחבת יכולת ההכלה והקידום של תלמידים מתקשים בחינוך הרגיל: 1.במסגרת תחום הדעת בו הם מתמקצעים (בקורסים לפיתוח מקצועי ב"אופק חדש" ישולבו יחידה-שתיים בנושא) 2. במסגרת קורס למחנכים 3. במסגרת תכנית ייעודית לפיתוח מקצועי בית ספרי בהיקף של 30 שעות. 4. במסגרת מפגשי הפיתוח המקצועי למפקחים/מנהלים/סגני מנהלים/יועצים/ מדריכים/רכזים

 21. תשומות פדגוגיות - פיתוח מקצועי והדרכה מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי הדרכה: הדרכה לצוותים החינוכיים בתחומים פרא רפואיים תינתן ע"י מומחים בתחום מיצוי האפשרויות בחינוך הרגיל ולפני ההפניה לוועדת השילוב. ליווי שוטף יינתן למנהלים, למורים ולצוות הבין מקצועי על ידי מדריכי משה"ח בתחומים השונים 

 22. תשומות תקציביות נדרשות מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי • הדרכת הצוותים החינוכיים על ידי מומחים בתחום מיצוי האפשרויות בחינוך הרגיל ולפני ההפניה לוועדת השילוב. • תהליכי פיתוח מקצועי של כלל השותפים בתהליך • ממשקים למערכות המחשוב התומכות כיום

 23. לוח פעולות להטמעת המודל - רמת מטה מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 24. לוח פעולות להטמעת המודל – רמת מחוז ורשות מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 25. לוח פעולות להטמעת המודל – רמת מוסד חינוך מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 26. מודל ניהולי פדגוגי התוצר המצופה מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי

 27. מודל ניהולי פדגוגי מיכל כהן – סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי מאיר שמעוני – מנהל מחוז ירושלים וממונה מנח"י רחל מתוקי- מנהלת מחוז חיפה סופיה מינץ – מנהלת מינהל התקשוב רעיה לוי-גודמן, מנהלת אגף חינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי יהודית קדש – מנהלת האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי סימה חדד – מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי חוה פרידמן – אגף שפ"י, המינהל פדגוגי רונית שרביט – האגף לחינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי דליה טל – האגף לחינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי חיה לשם – אגף שפ"י, המינהל פדגוגי יפה ישר – מפקחת בק"ס ומניעת נשירה מחוז ירושלים ומנח"י חיה הראל – ממונה ארצית על וועדות מתוקף חוק עדי קורסיה – רפרנט מינהל תקציבים וכלכלה ורדה לבנה - מפקחת על החינוך מיוחד, מחוז חיפה ורד דרש – מפקחת על החינוך מיוחד, מחוז ירושלים יעל סולומון – מפקחת פיתוח מקצועי, מחוז חיפה אתי בוקשפן – האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי מוריה טלמור- האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי מוניקה וינוקור – האגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי אליקים שליכטר– חשב מחוז ירושלים זאב רוזן ועמירם נאמן – יועצים אירגוניים מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי חברי הועדה

 28. מודל ניהולי פדגוגי מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי תודה על ההקשבה