kunnossapitotekniikka 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunnossapitotekniikka 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunnossapitotekniikka 2

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Kunnossapitotekniikka 2 - PowerPoint PPT Presentation

raina
118 Views
Download Presentation

Kunnossapitotekniikka 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunnossapitotekniikka 2 Sintrauslaitoksen hihnakuljettimien kunnossapito Tuomas Kultala & Mikko Kuusirati

 2. Yleistä hihnakuljettimista • Teollisuuden materiaalinsiirrossa yleisin ja tärkein kuljetinlaite, joka soveltuu sekä massa, että kappaletavaroiden kuljetukseen. Hihnakuljettimella aikaansaadaan jatkuva kuljetus, jossa kuljetettava tavara lastataan ja puretaan kuljettimen pyöriessä. • Etuja ovat suuri suorituskyky, melko yksinkertainen rakenne ja alhainen tehonkulutus. Se soveltuu kuitenkin heikosti kuumien ja painavien materiaalien kuljetukseen ja sen käyttöä rajoittaa lisäksi suuret nousukulmat.

 3. Hihnakuljettimen rakenne • Suunnitellaan standardisoiduista osista erikseen kutakin käyttötarkoitusta ja -paikkaa varten • Hihnakuljetin koostuu yleensä seuraavista osista: • - Käyttökoneisto • - Hihna • - Rullastot • - Veto- ja taittorummut • - Rakenteet • - Syöttösuppilot • - Kiristyslaitteistot • - Puhdistuslaitteisto • - Suojalaitteisto

 4. Kohde • Sintrauslaitos, sintraamo, valmistaa sintteriä, masuunien polttoainetta • Sintrausprosessissa liikutellaan lukuisia eri raaka-aineita erityyppisillä kuljettimilla, joista valtaosa on hihnakuljettimia • Yksistään sintraamon alueella on noin 20-30 km hihnakuljettimia • Olosuhteet vaihtelevia, yleisesti suhteellisen vaativat johtuen tehtaan sijainnista meri-ilmastossa sekä runsaasta hienosta pölystä • Osa kuljettimista alttiita suurille lämpötilan vaihteluille

 5. Kohde • Hihnakuljettimien merkitys tuotannolle on välttämätön eli tuotannon kannalta kriittinen • Kuljettimet luokiteltu prioriteettiluokkiin sen mukaan miten tärkeä kuljetin on prosessille • Luokitukseen vaikuttavat; • - Vikaantumisesta aiheutuva vaikutus prosessille. • - Varareitit eli onko kuljettimelle vaihtoehtoista kuljetinreittiä tai onko materiaalia mahdollista siirtää esim. autokuljetuksilla.

 6. Kunnossapitokäytäntö • Rautaruukki Oyj:llä huoltosopimukset Alstom Finland Oy:n ja Metso Oy:n kanssa • Alstom: kuljettimien rullastojen ja rumpujen kunnossapito • Metso: hihnojen kunnossapito • Rautaruukki hoitaa itse käyttökoneiston, rakenteiden, suppiloiden sekä puhdistus- ja suojalaitteiston kunnossapidon. Kuljettimien puhtaanapidon hoitaa myös Ruukki omalla henkilöstöllä.

 7. Kunnossapidon toteutus - ennakkohuolto • Toteutettu sintrauslaitoksella kahdella ennakkohuoltomiehellä, joiden tehtävänä on tehdä silmämääräisten tarkastusten lisäksi lämpötila ja tärinämittauksia rumpujen ja käyttökoneistojen laakereille • Lisäksi on kaksi ns. rasvahuoltomiestä, joiden tehtävänä on tarkkailla ja lisätä nestekytkimien ja vaihteistojen öljyjä sekä rasvata laakerit • Käyttöhenkilökunnan tehtävänä on kuljettimien hihnojen säätötoimenpiteet, kuten hihnojen kiristys ja oikaisu

 8. Käynninaikainen kunnonvalvonta • Koska kuljettimet eroavat toisistaan käyttöasteeltaan, rakenteeltaan ja kuormitukseltaan on niille vaikea kehitellä yleispätevää määräaikaishuolto-ohjelmaa • Nykyisellään määräaikaiset huollot perustuvat pitkälti silmämääräisiin tarkastuksiin, joiden perusteella määritellään toimenpiteet • Käynninaikaiset tarkastukset kuljettimille tekee kunnossapito- ja käyttöhenkilöstö, niillä pyritään etsimään poikkeavuuksia ja estämään vikaantumisten syntyminen • Häiriöt kirjataan erilliseen häiriökirjausjärjestelmään tai raportoidaan suoraan kunnossapidon vastuuhenkilöille.

 9. Korjaava kunnossapito • Yleensä hankalat ja suuritöiset kunnossapitotoimenpiteet kuten hihnan, käyttölaitteiden ja rumpujen vaihto pyritään tekemään suunniteltuina seisakkiajankohtina, jotta käyttöaste ei kärsisi. • Vaatii tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden ja Ruukin kunnossapitohenkilöstön välillä • Kuljettimilla joiden käyttöaste ei ole kriittinen pystytään toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä kuljettimen seisoessa • Vaatii tiivistä yhteistyötä käyttöhenkilökunnan kanssa, jotta tiedetään kuljettimen seisonta-aika tai pystytään ajamaan materiaalia vaihtoehtoisia reittejä pitkin. • Korjaava kunnossapito toteutetaan pitkälti tuotannon ehdoilla, jos tulee tarve suunnittelemattomaan seisakkiin, pyritään tekemään mahdollisimman monia kunnossapidollisia toimenpiteitä samalla

 10. Vallitseva kunnossapitostrategia • Sintrauslaitoksella vallitseva kunnossapitostrategia on TPM eli tuottava kunnossapito, jossa tuotannolta odotetaan yhä enemmän tuottavuutta, joka lisää tuotannon haavoittuvuutta ja altistaa häiriöille • Laitteiden on toimittava mahdollisimman tehokkaasti minimaallisilla seisakkiajoilla. Tällöin sekä käyttö- että kunnossapitohenkilöstön pitää sisäistää huoltojen merkitys ja pyrkiä entistä tuottavampaan kunnossapitoon.

 11. Analyysi • Kunnossapito nykyisellään TPM -strategiaa noudattaen on varsin toimiva kokonaisuus • Kunnossapidon haasteena on kuljettimien kunnossapidon jakautuminen Ruukin ja alihankkijoiden kesken, joka aiheuttaa informaation kulun hidastumista ja välillä sen puutteellisuutta. Uudistuva tietojärjestelmä tulee osaltaan parantamaan näitä puutteita

 12. Kehitysmahdollisuudet • Sintrauslaitoksen lakkautus 2011 • Kuljetusjärjestelmästä muuttuu radikaalisti • Osa jää ennalleen, osa puretaan ja jotkin muutetaan vastaamaan uusia tarpeita • Lakkautuksen myötä sintrauslaitoksen kunnossapidon kehitykseen ei kannata panostaa eikä sitä ole tarve uudistaa

 13. Kehitysmahdollisuudet • Nykyinen kunnossapitomalli on hioutuneena nykyiselle tasolle varsin toimiva kuljettimien kunnossapidossa • Ongelmakohtana onkin tiedonvaihto ja paineet yhä lisääntyvään yhteistyöhön tilaajan ja alihankkijoiden välillä • Käynninaikaisia tarkastuksia voitaisiin yhdenmukaistaa entisestään ja pyrkiä raportoinnin lisäämiseen • Tuleva kunnossapitojärjestelmä tulee osaltaan parantamaan kunnossapidon raportointia ja yhdenmukaisuutta.