jak realizovat projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak realizovat projekt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak realizovat projekt?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Jak realizovat projekt? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Jak realizovat projekt?. Projektové řízení. Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví Dnes: ICT, vývoj organizací, vývoj produktů, marketingové změny, politické, právní, vzdělávací, sociální projekty atd. Projekty investiční a neinvestiční

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak realizovat projekt?' - raiden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektov zen
Projektové řízení
 • Posledních 30. let – obrovský rozvoj projektového řízení
 • Dříve: ozbrojené složky, stavebnictví
 • Dnes: ICT, vývoj organizací, vývoj produktů, marketingové změny, politické, právní, vzdělávací, sociální projekty atd.
 • Projekty investiční a neinvestiční
 • ČSN ISO 10006 - Základní zásady a postupy pro přípravu a realizaci projektů

IKI 2010

jak projektov zen vn m ve ejnost
Jak projektové řízení vnímá veřejnost
 • "Znalost teorie projektového řízení má jen omezený vliv na ochotu jednotlivce přijmout pověření k řízení projektu a jeho sebedůvěru. Výraznějšími faktory se zdají být míra předchozích zkušeností a znalost problematiky konkrétního předmětu projektu."[VLACH, M., 2008]

IKI 2010

projekt
Projekt
 • Cokoliv, co vyžaduje několik na sebe navazujících kroků
 • Projekt je organizované úsilí k dosažení určitého cíle
 • („Projekt je řízený proces, který má svůj začátek i konec a přesná pravidla řízení a usměrňování, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.“)

[ Svozilová, s. 21]

IKI 2010

ka d den d me n jak projekt
Každý den řídíme nějaký „projekt“
 • Mezi nejčastější projekty jednotlivců patří:
 • Řešení bydlení (rekonstrukce, novostavba)
 • Prodej nemovitosti
 • Svatba
 • Diplomová práce
 • Pořádaní akcí
 • Začátek podnikání

[VLACH, M., 2008]

IKI 2010

jak zv it ance na sp ch
Jak zvýšit šance na úspěch
 • Kvalifikovaný, zkušený a schopný projektový manager
 • Kvalifikovaný, vyvážený, motivovaný, efektivní a harmonický pracovní tým
 • Dobrý projektový plán
 • Podpora managementu

IKI 2010

slide7

„Dobrý plán, který máte dnes, je lepší než skvělý plán, který budete mít zítra“ George S. Patton

 • Plán projektu mám ještě dříve, než je vyhlášena „výzva“
 • ESF - Akce
 • http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/256_harmonogram-vyzev-oppa.html
 • http://www.ecs-eurofinance.cz/aktualni-vyzvy
 • Grantový kalendář
 • Grants of the European Union

IKI 2010

je pot eba si uv domit
Je potřeba si uvědomit
 • Plánování není popis toho, co se stane, ale toho,co je požadováno, aby se stalo
 • Ten, kdo neplánuje, neví, v čem se zmýlil
 • Pravděpodobnost vzniku náhodných jevů je tím větší, čím hrubší je plánování.

IKI 2010

pl n je v ce ne harmonogram
Plán je více než harmonogram
 • Čas, který si vyhradíte pro tvorbu plánu bude pravděpodobně tou největší investicí do projektu, který jste získali (chcete získat)
 • Cíle
 • Vymezení předmětu
 • Hlavní výstupy
 • Nezbytné zdroje
 • Časový rozvrh, milníky dodávek

IKI 2010

1 vyjasn n c l projektu
1. Vyjasnění cílů projektu
 • Je důležité rozlišovat mezi cílem projektua požadavkem, který je na projekt kladen
 • Cíle popisují požadovaný výsledek projektu jako celek
 • Požadavky specifikují, co je potřeba dodat

IKI 2010

2 stanoven p edm tu projektu
2. Stanovení předmětu projektu
 • Jde o stanovení hranic toho, co projekt dodá a toho, co již není jeho součástí.
 • (u projektu v rámci OP je předmět stanoven podporovanými aktivitami)
 • V každém projektu existuje riziko, že předmět projektu nenápadně nabývá na rozměrech
 • Je velmi důležité stanovit, co všechno se v rámci projektu nebude dělat

IKI 2010

3 definice hlavn ch v stup
3. Definice hlavních výstupů
 • Je nutné, aby hlavní výstupy projektu odpovídaly hlavním cílům
 • Projekt, jehož hlavním úkolem je vytvoření hmotných výstupů, je z hlediska řízení mnohem jednodušší.

IKI 2010

slide13
WBS
 • Pomůcky při tvorbě WBS
 • Šablony - Project template - http://office.microsoft.com/en-us/templates
 • Myšlenkové mapy – např. FreeMind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
 • Wikimindmap

IKI 2010

4 nezbytn zdroje
4. Nezbytné zdroje
 • Nejdůležitější náklady, o nichž se musí přemýšlet při sestavování rozpočtu:
 • Cena za práci lidí
 • Technické vybavení, které bylo pro projekt pořízeno nebo pronajato
 • Budovy či prostory, které projekt potřebuje
 • Náklady, které nastanou, když se výsledný produkt dostane do rukou zákazníka - zaškolení, marketing
 • Náklady, které vzniknou na straně zákazníka v období, kdy budou výstupy projektu v každodenním provozu

IKI 2010

5 realistick asov rozvrh
5. Realistický časový rozvrh
 • Tipy pro sestavení realistického časového návrhu
 • Navrhnout rozvrh pro celý projekt, návrh by měl zahrnovat souhrn všech činností až do konce projektu.
 • Jasně nastavit vizi klíčových výstupů projektu. Předání každého produktu by mělo být vyznačeno jako významný milník projektu
 • Navrhnout časový rozvrh tak, aby usnadnil sledování a hlášení o postupu – průběžný reporting (monitoring)
 • http://openproj.org/
 • http://www.ganttproject.biz/
 • Ganttův diagram v Excelu http://www.youtube.com/watch?v=CW_wGSFavTc

IKI 2010

zd nliv mali kost
Zdánlivá maličkost
 • Pozor na státní svátky a další dny pracovního klidu v projektech - Zákon č. 245/2000 sb., Státní svátky v Evropské unii)

IKI 2010

pl ny jsou d le it ale
Plány jsou důležité, ale:
 • Nikdy plánu nevěnujte více času, než byste potřebovali k nápravě problémů vzniklých v důsledku toho, že byste žádný plán neměli

IKI 2010

shrnut trojimperativ
Shrnutí – trojimperativ
 • Projekty mají trojrozměrný cíl
 • Musíme přesně vědět CO? má být výsledkem naší práce, znát časový plán DO KDY? - po jakou dobu má projekt trvat a finanční rozpočet ZA KOLIK? - peníze jsou na prvním místě.
 • (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget)

Rosenau, M.D. Řízení projektů.

IKI 2010

zen rizik
Řízení rizik
 • I nejlépe řízené projekty běží málokdy podle plánu
 • Riziko je něco špatného co může nastat
 • Problém je něco špatného, co už nastalo

IKI 2010

z kladn typy rizik
Základní typy rizik
 • Organizační - velikost zásahu do rutinní práce uživatele
 • Plánovací – spojena s prostředím, ve kterém je projekt realizován
 • Technická – náročnost a a jednoznačnost technických a technologických požadavků uživatele
 • Věcného rámce – týkající se překročení rozpočtu a nevyjasněnosti přínosů
 • Externí závislosti – závislost na externích dodavatelích, nedostatkových zdrojích apod.

IKI 2010

3 kroky v procesu zen rizik
3 kroky v procesu řízení rizik
 • Identifikace
 • Plánovaní činností
 • Monitorování a kontrola

= proces řízení rizik je iterativní

IKI 2010

1 identifikace
1. Identifikace
 • Co ohrožuje výsledek projektu?
 • Co ohrožuje to, abyste udrželi náklady v dohodnutých mezích
 • Co ohrožuje plánované termíny?
 • Výstup: Kompletní seznam rizik
 • Neplýtvejte časem a netrapte se věcmi, které jsou mimo vaši kontrolu

IKI 2010

2 pl nov n z sah
2. Plánování zásahů
 • Je nutné stanovit co udělat pro to, aby rizika nenastala – preventivní činnosti
 • (pozor, je nutné stanovit i podmíněné činnosti – co když riziko nastane?)

IKI 2010

3 monitoring a kontrola
3. Monitoring a kontrola
 • Je potřeba se seznamem rizik neustále pracovat
 • Záznamy o rizicích používejte i tehdy, když potřebujete prověřit celkové zdraví projektu
 • Řízení rizik není něco navíc

IKI 2010

anal za rizik
Analýza rizik
 • RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), Doc. B. Lacko.
 • RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.
 • www.ripran.cz

IKI 2010

z sady sp n ch projekt
Zásady úspěšných projektů
 • cíle projektu – ujasněte si, čeho má projekt dosáhnout, a zamyslete se, jestli je projekt realizovatelný nebo zdali neexistují nějaké lepší alternativy
 • podpora zadavatele – je-li vám projekt někým zadán, vyjednejte si hned na začátku od zadavatele jasnou podporu projektu včetně jeho závazků k dodání potřebných zdrojů (peněz, lidí, vlastního času aj.)
 • spolupracovníci – lidé, se kterými spolupracujete, jsou klíčem k výsledku a proto je vybírejte s rozvahou
 • pravomoce a odpovědnost – pokud se vás na projektu podílí více, jasně si rozdělte pravomoce i odpovědnost a určete člověka s celkovou odpovědností za výsledek, který bude koordinovat a kontrolovat práci ostatních

IKI 2010

z sady sp n ch projekt1
Zásady úspěšných projektů
 • sledování kvality – určete požadavky na kvalitu výsledku a sledujte její vývoj v průběhu celého projektu (pokud jsou kontroly prováděny průběžně zadavatelem, zaznamenávejte jejich výsledky a nechte jej zápisy podepsat)
 • rozdělení na etapy – projekty si rozdělte na snadno měřitelné a dosažitelné úseky
 • plánování – větší a složitější záměry vyžadují hrubé plánování celého projektu a podrobnější plánování jeho aktuálních částí; plánujte ale jen tolik, kolik je nezbytně nutné pro předcházení zbytečným chybám, protože může být lepší provést dobrý plán dnes než dokonalý zítra
 • revize projektu – pravidelně se zastavte a překontrolujte, jak si vedete oproti původnímu plánu a není-li třeba pod vlivem nových okolností projekt pozměnit nebo dokonce úplně zrušit

IKI 2010

z sady sp n ch projekt2
Zásady úspěšných projektů
 • sledování souvislostí – žádný projekt neexistuje ve vzduchoprázdnu a proto věnujte náležitou pozornost komunikaci se všemi zainteresovanými lidmi, zvažujte možná rizika a zohledňujte návaznost na ostatní projekty
 • osobní nasazení – nic nedovede projekt ke zdárnému cíli lépe, než když vám na výsledku osobně záleží a pustíte se do něj s buldočí povahou a vytrvalostí honícího psa
 • dokumentace – nespoléhejte se pouze na paměť a veďte si přehlednou dokumentaci pro celkově lepší přehled a budoucí návraty k projektu
 • dokončení a předání – úspěšné ukončení projektu zahrnuje mimo jiné náležité předání celé dokumentace a výsledku projektu (např. do užívání či provozu)
 • závěrečná rekapitulace – z každého ukončeného projektu se snažte co nejvíce naučit a nikdy neopakujte tytéž chyby

[Vlach. M., 2007]

IKI 2010

z sady sp n ch projekt3
Zásady úspěšných projektů
 • Zkrátka:

Věřte svému projektu 

IKI 2010

dob e zalo eny projekt odpov d na ot zky
Dobře založeny projekt odpovídá na otázky:
 • PROČ?
 • CO?
 • KDO?
 • JAK?
 • KDY?
 • KOLIK?

TROJIMPERATIV

IKI 2010

lidsk zdroje
Lidské zdroje
 • Celkový úspěch projektu a dosažení vytyčeného cíle je výrazně závislé na spolupráci celého projektového týmu
 • Projektový manažer - člověk, který na svých bedrech nese tíhu odpovědnosti a na němž záleží až v první řadě

IKI 2010

budov n projektov ho t mu
Budování projektového týmu
 • Projektový manažer řídí lidi, ne činnosti
 • Je třeba si osvojit základní sadu vlastností podněcujících oblíbenost 
 • Hledat lidi s pozitivním přístupem
 • Přemýšlet o tom, v jakém složení může tým pracovat
 • Nemyslet si, že mít kohokoliv je lepší než nemít nikoho
 • Je potřeba řídit, ale i řešit (rovnováha)
 • Projektový manažer je tak dobrý jako je dobrý jeho tým

IKI 2010

p t d vod pro stoj za to st t se projektov m mana erem
Pět důvodů, proč stojí za to stát se projektovým manažerem
 • Je to zajímavá a náročná práce. Vaši pozornost bude vždy zaměstnávat nějaký problém a nikdy se nebudete nudit.
 • Uspokojení z práce je nezměrné. Zejména tehdy, když jste u něčeho od začátku až do konce
 • Různorodost je kořením života. Žádné dva projekty nejsou úplně stejné a vždy se můžete naučit něco nového
 • Jedná se o práci s lidmi.
 • Nikdy nebudete bez práce. Svět se nikdy nedostane do situace, že by došly projekty, které je potřeba řídit

Zdroj: Barker, S., Cole, R. Projektový management pro praxi.

IKI 2010

v me e
Víme, že:
 • Projekt je jedinečný kus práce, který má jasně stanoven začátek a konec a alespoň jednu velkou krizi

IKI 2010

a proto
A proto:
 • „Musíme se učit z chyb, které udělali ostatní. Není totiž možné, abyste žili tak dlouho, abyste je všechny mohli udělat sami“.

Sam Levenson

IKI 2010

dop edu se sezn mit s
Dopředu se seznámit s:
 • Příručka pro žadatele
 • Příručka pro hodnotitele
 • http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/dokumenty/Prirucka_pro_hodnotitele_IP_a_GP_OP_VK_091030.pdf
 • Formulář Benefit
 • https://benefit7.mssf.cz/uvod.aspx

(www.eu-zadost.cz )

IKI 2010

slovn k
Slovník
 • Společnost pro projektové řízení
 • Výkladový slovník - www.ipma.cz/web/files/IPMA-CzNCB-slovnik-pojmu-v3.1.doc

IKI 2010

pou it zdroje
Použité zdroje
 • BARKER, S., COLE, R. Projektový management v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 978-80-247-2838-4.
 • Národní standard kompetencí projektového řízení [online][cit. dne 2010-01-11]. Dostupné z: www.ipma.cz/.../narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni.pdf
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • VLACH, M. Výsledky průzkumu veřejného mínění… [online ]. 31.5.2008. [cit. dne 2010-01-11]. Dostupné z: http://www.mira-vlach.cz/vysledky-pruzkumu-zamereneho-na-projekty-jednotlivcu.
 • VLACH, M. Projektové řízení [online ]. 17.1.2007 [cit. dne 2010-01-11 ]. Dostupné z: http://navolnenoze.cz/blog/projektove-rizeni/

IKI 2010

slide40

Děkuji za pozornost.

mmedkova@email.cz

IKI 2010