Download
daltonsk koly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daltonské školy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daltonské školy

Daltonské školy

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Daltonské školy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daltonské školy Učíme sa inak a máme z učenia radosť

 2. Daltonské vyučovanie - história • Daltonskú metódu vytvorila Helena Parkhurstová ako riešenie malého pedagogicko-organizačného problému (1905) • Pracovala na dedinskej malotriedke v meste Dalton • Bola nútená vytvoriť taký systém, který by bol schopný zabezpečiť každému žiakovi dostatok priestoru a možností k rozvoju vlastných (nielen vzdelávacích) potrieb  • Prvá Daltonská škola vznikla v New Yorku v roku 1919 • Najviac týchto škôl je v Holandsku a Austrálii

 3. Základné princípy • Daltonské vyučovanie je postavené na 3 princípoch: • sloboda a zodpovednosť • samostatnosť • spolupráca

 4. Sloboda a zodpovednosť • Sloboda tu neznamená, že si žiaci robia, čo chcú • Sloboda sa tu chápe ako voľnosť, ktorú si volí sám žiak ale aj predávanie časti zodpovednosti vyučujúceho žiakovi • Žiak je spoluzodpovedný za konečný výsledok, ale aj za spôsob akým bol dosiahnutý • Teda najprv je zodpovednosť, až potom voľnosť

 5. Samostatnosť • V Daltone žiaci musia sami hľadať a riešiť zadania • Dôležitým faktorom je ich vlastná motivácia • Vychádza sa z poznania vývinovej psychológie, že žiaci sú radi sami aktívni • Samostatnosť je aj dôležitým didakticko-organizačným faktorom • Učiteľ má možnosť venovať sa individuálne žiakom, ktorí to potrebujú

 6. Spolupráca • Spolupráca je jednou z dôležitých kompetencií, potrebných pre život • Žiaci spolupracujú vo vytvorených skupinách, vzájomne si pomáhajú • Snažia priebežne spolužiaka nevyrušovať a kde je to potrebné, pomôcť • Atmosféra spolupráce tu stojí proti súťaženiu, konkurencii a rivalite

 7. Ako to vyzerá v praxi ... • Daltonské vyučovanie 1x za týždeň v trvaní cca 2 hodín • Viac sa vyučovanie využíva pri opakovaní • Učiteľka pripraví žiakom Daltonské úlohy t.j. pracovné listy, alebo úlohy priamo z pracovného zošita, či učebnice • Obsahujú úlohy z viacerých predmetov • Okrem sady základných úloh majú žiaci pripravené úlohy výberové (až po splnení základných!)

 8. Postup pri Daltonskom vyučovaní • Učiteľka po motivácii vysvetlí žiakom jednotlivé úlohy • Žiaci majú priestor na otázky • Nastupuje metóda odloženej pozornosti. Po 10 minútach už môže odpovedať na otázky žiakov, ale odpovedá len vtedy, keď nemôžu pomôcť ostatní

 9. Po splnení každej čiastkovej úlohy si žiaci pripnú k svojmu menu a predmetu magnetku, alebo farebný pripináčik • Až po splnení povinných úloh si vyberajú z voliteľných úloh • Okrem toho si vyberajú z dlhodobých Daltonských úloh (tiež si ich vyznačujú na tabuli)

 10. Učiteľka priebežne kontroluje prácu žiakov, hodnotí ju bodmi, niekedy prácu vráti na dokončenie • Žiaci si musia chybné riešenia opraviť • Na konci Daltonskej práce si sami hodnotia svoje výsledky, ako sa im darilo a pod. • Učiteľka na základe opravy im pridelí body – o tie sa posunú v Daltonských metroch • Ak niekto prácu nedokončí, môže v nej pokračovať aj inokedy (cez prestávky, doma...) ale učiteľka ho už nevyzýva • Ak prácu dokončí, body dostane aj neskôr • Ak žiaci dosiahnu vrchol metra, dostávajú drobnú odmenu (cukrík, nálepku) a začínajú odznova • Známky z Daltonských úloh sú rovnocenné iným

 11. Hodnotenie Daltonského vyučovania samotnou učiteľkou • Učí žiaka samostatnosti, spolupráci ale aj sebahodnoteniu a organizácii vlastného vzdelávania • Má super prehľad o tom, ako žiaci postupujú v práci ale aj o tom, či zadané úlohy sú v poriadku • Môže sa venovať slabším žiakom, priebežne skúšať triedu, doberať pri chorobe so žiakom učivo • Žiaci sa neboja pýtať, sú komunikatívnejší, vedia sa pozdraviť, poprosiť, spolupráca je postavená na rešpekte • Dalton sa niekde dá použiť a niekde nie • Učiteľka je slobodná, aj na jej pleciach je ťarcha zodpovednosti za vzdelávanie žiakov

 12. Ďalšie informácie nájdete na • http://www.chalabalova.cz/?page=inovativni-trendy&subpage=brno-centrum-daltonu • http://www.zshusovadalton.cz/sites/dlinks.htm • http://workaholic.bloguje.cz/tema-8-tema-dalton.php